Pages

Brodski porivni motori na dvojno gorivo
Brodski porivni motori na dvojno gorivo
Dino Milišić
Razvoj pomorskog prometa tokom godina sve više utječe na onečišćenje okoliša i klimatske promjene na zemlji. Upotrebom prirodnog plina kao alternativnog goriva za brodske motore, negativan utjecaj štetnih plinova na okoliš je kud i kamo manji u odnosu na dizelska goriva. Dostupnost prirodnog plina rezultiralo je i pojavom novih tehnologija primjenjivih na brodske motore u svrhu iskorištavanja istog. Motori na dvojno gorivo nude mogućnost upotrebe više vrsta goriva za rad samog...
Brodski porivni sustav
Brodski porivni sustav
Marko Vesanović-Dvornik
Pogon trgovačke flote tijekom prošlog stoljeća doživio je značajnu transformaciju. Sada dominiraju dizelski pogoni zbog svoje učinkovitosti i s troškovima goriva koji čine velik dio tekućih troškova broda. Tip pogonskog sustava koji se koristi na brodu ovisi o nekoliko čimbenika kao što su zahtijevana brzina, potrebna snaga, vrsta broda, područje plovidbe. U tom kontekstu, pored stupnja iskoristivosti propulzijskog stroja važni su i mnogi drugi čimbenici, npr. ekološki,...
Brodski propulzori
Brodski propulzori
Ivan Ljubić
Kako bi se brod doveo u stanje gibanja potrebno je proizvesti silu koja će svladati silu otpora. Ova se sila dobiva mehanizmima koji se općenito nazivaju propulzorima. Vijak je na suvremenim brodovima najrašireniji tip brodskog propulzora i gotovo jedino sredstvo poriva. Možemo ga predočiti kao vijak koji na osovini okreće brodski stroj i tako okrećući se u vodi kao matici, snagu brodskog stroja pretvara u gibanje broda. U ovom radu je dat pregled i opis izvedbi brodskih vijaka te...
Brodski protupožarni sustavi
Brodski protupožarni sustavi
Ivan Kuduz
Stabilni protupožarni sustavi zauzimaju danas sve veći udio u zaštiti od požara, a naročito sustavi koji pored dojave požara automatski uključuju i gašenje. Ugrađuju se u brodove i vozila, te u javne i industrijske objekte. Princip rada zasniva se na dojavi požara, koja aktivira sredstvo za gašenje, koje se mlaznicama i cjevovodima dovodi do štićenih objekata ili prostora. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gašenje, te prema načinu rada. Pouzdanost sustava ovisi...
Brodski rashladni uređaji - Provijant
Brodski rashladni uređaji - Provijant
Mateo Panžić
Tehnološki razvoj brodova uvelike je promijenio način života pomoraca. Među najznačajnija dostignuća ubraja se primjena tehnike hlađenja na brodu, bez koje je suvremeni brod nezamisliv. Rashladni sustavi doprinose ugodnom boravku posade na brodu, omogućavaju očuvanje namirnica te prijevoz lako kvarljivog tereta. Nosivost brodova veća je od one u željezničkom i cestovnom prijevozu, a cijena je daleko niža, što uvjetuje današnji stupanj razvitka rashladnih uređaja na brodu.
Brodski rashladni uređaji - provijant
Brodski rashladni uređaji - provijant
Ivona Matijaš
Razvoj rashladne tehnike uvelike je doprinijeo očuvanju namirnica prilikom transporta i danas je neizostavan dio kod većine brodova. Zadaća rashladnih strojeva je hlađenje prostorija s namirnicama, posebice onih lako kvarljivih, kako bi se očuvala njena prvobitna svojstva, a to je moguće jedino uz prisutnost temperature hlađenja koja mora biti manja od temperature okoline. Osim za namirnice, rashladni sustavi imaju veliku ulogu u hlađenju prostorija broda što pridonosu ugodnom...
Brodski sustav komprimiranog zraka
Brodski sustav komprimiranog zraka
Karlo Mamić
Primjena komprimiranog zraka na brodu podrazumijeva primjenu pneumatskog sustava za čiji se rad zahtijeva dovoljna količina komprimiranog zraka koji treba biti čist, suh i traženog tlaka. U ovom radu je strukturno i funkcijski opisan brodski sustav komprimiranog zraka. Kao primjer jedne tipične brodske izvedbe korišten je sustav komprimiranog zraka iz brodostrojarskog simulatora ERS-L11 MAN B&W-5L90MC. Isti se odnosi na porivni sustav s sporookretnim dvotaktnim dizelskim motorom.
Brodski vijak s promjenjivim usponom krila
Brodski vijak s promjenjivim usponom krila
Tonći Rosandić
Brodski vijak okretanjem radijalno raspoređenih krila pogonsku snagu stroja pretvara u porivnu silu, sastoji se od dva do sedam a najčešće od tri ili četiri krila. Većina brodskih vijaka imaju fiksna krila, ali postoje i vijci s promjenjivim usponom krila, te su upravo ti vijci tema ovog rada. Brodski vijak je rotirajuća struktura s krilima kojom se stvara porivna sila generirana od glavnog motora za vožnju broda naprijed i nazad. Porivna sila se stvara pretvorbom rotacijske sile od...
Brodski visokotlačni generatori pare
Brodski visokotlačni generatori pare
Nikola Tomašić
Cilj ovog završnog rada je pobliže opisati brodske visokotlačne generatore pare, njihove termodinamičke osnove, princip rada, konstrukcijske dijelove, materijale za izradu kao i pomoćne sustave kao što su sustav napojne vode i sustav loženja. Uz to je rečeno nešto i o nadkritičnim generatorima pare koji se ugrađuju na kopnenim postrojenjima. Na kraju rada je prikazan jedan primjer brodskog viskotlačnog generatora pare na brodu za prijevoz ukapljenog plina.
CARNET-ove usluge dostupne obrazovnim institucijama
CARNET-ove usluge dostupne obrazovnim institucijama
Domagoj Čorić
U ovom radu se opisuje djelovanje Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET u akademskoj i znanstvenoj zajednici, te u društvu općenito. Objašnjeni su ciljevi i pristupi, predočeni su trenutačno stanje i planovi za budućnost. Za izradu rada koristile su se informacije prikazane na službenim web stranicama CARNET-a.
Centrifugalni čistioci
Centrifugalni čistioci
Andro Radovanović
Iz saznanja da je trenutna situacija u formiranju cijene goriva na svjetskom tržištu vrlo varijabilna, nedvojbeno je da tako varijabilna cijena ima utjecaj na opću svjetsku trgovinu, a time i ekonomiju. Kako cijena goriva pada, tako njegovi proizvođači spuštaju nivo kvalitete. Danas se zbog toga najviše u pomorstvu koristi teško dizel gorivo, koje je nus proizvod rafinerije, i kao takvo sadrži razne nečistoće i vodu koje treba odijeliti i pročistiti. Padom kvalitete goriva,...
Centrifugalni čistioci
Centrifugalni čistioci
Josip Kokan
Tema ovog rada su centrifugalni čistioci. Načelno, centrifugalni čistioc djeluje tako da se tekućina dovede u rotacijsko gibanje kako bi centrifugalna sila uvelike ubrzala odvajanje izmiješanih tekućina i čestica različitih gustoća. Danas se zbog smanjenja troškova eksploatacije broda za brodski pogon koriste teška brodska goriva koja sadrže razne nečistoće koje mogu prouzročiti razne kvarove, a tako i otežati rukovanje sa gorivima. Cilj ovog rada jest prikazati način...

Pages