Pages

Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Marin Medak
Polazna točka u ovom radu je definiranje morskog brodarstva, te prikaz njegovog razvoja od najranijih početaka koji se spominju u zapisima prije Krista pa sve do sadašnjeg stanja. Brodarstvo je najvažniji prijevoznik tereta u svijetu. U svjetskom prometu robe točnije međunarodnoj razmjeni sudjeluje više samostalnih objekata međunarodne zajednice i za svaku je međunarodno brodarstvo jedna od najvažnijih nacionalnih i prijevoznih djelatnosti. Upravo radi toga najvažnije stavke...
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Leo Bitunjac
Ovaj rad se bavi osobito osjetljivim morskim područjima (engl. Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) - područjima koja zbog svojih ekoloških, socio – ekonomskih, prometnih ili političkih značajki uživaju posebnu zaštitu, te utjecajem brodarstva na PSSA i obrnuto. Rad se također bavi Međunarodnom pomorskom organizacijom (the International Maritime Organization, IMO) i njenom ulogom u zaštiti ljudskih života na moru, brodova i morskog okoliša.
Brodograđevna proizvodnja
Brodograđevna proizvodnja
Kristina Marasović
Tema ovog završnog rada je brodograđevna proizvodnja koja za cilj ima pobliže pojasniti i analizirati podatke o brodogradnji te utjecaju iste na nacionalno gospodarstvo države u kojoj se odvija. Glavna pitanja koja će se analizirati uključuju povezanost brodogradnje i brodarstva te čimbenike koji determiniraju odnosno utječu na razvoj brodogradnje. Nadalje, promatrati će se opće tendencije u razvoju brodogradnje, a posebna pozornost će se posvetiti geografskoj prelokaciji iste te...
Brodovi i terminali za rasute terete
Brodovi i terminali za rasute terete
Eni Nikolić
Rasuti teret je izraz za terete koji se prevoze u rasutom stanju, tj. bez ambalaže. U rasute terete ubrajamo rude, ugljen, fosfate, žitarice, boksit. Cilj rada je objasniti brodove i terminale za rasute terete. Zbog velike udaljenosti nalazišta navedenog tereta i njegovog mjesta prerade, javila se potreba prijevoza tog tereta morem brodovima. Za prijevoz i prekrcaj rasutog tereta je bitno poznavati osnovna fizičko-tehnička obilježja tereta i njegovo ponašanje za vrijeme prijevoza i...
Brodovi i terminali za teške terete
Brodovi i terminali za teške terete
Antonela Puljezević
Cilj rada je objasniti brodove i terminale za teški teret. Teškim teretom se smatraju izuzetno teškim teretom, takav teret zahtijeva poseban način rukovanja, od zahvata, prekrcaja do skladištenja. Brodovi za prijevoz teških tereta mogu prevoziti izuzetno teške i velike terete koji se inače ne mogu prevoziti uobičajenim brodovima. U lukama u kojima količine teškog tereta jamče ustaljenost većeg prometa izgrađuju se posebni specijalizirani terminali za prekcaj teškog tereta....
Brodovi nove generacije
Brodovi nove generacije
Ivan Grubišić
Brodovi nove generacije pojam je koji označava sva plovna sredstva koja određenim ili svim svojim značajkama, konstrukcijskim i propulzijskim čine tehnološki suvremeni plovni objekt koji svojom brzinom postavlja gornje granice u tehnološkom napretku brodogradnje. Za brodove nove generacije je bitno da uz povećanje maksimalne brzine zadovoljavaju postojeće sigurnosne kriterije koji plovidbu pospješuju te čine sigurnijom, udovoljavajući pritom strogim ekološkim standardima. Brodovi...
Brodovi različitih tehnologija
Brodovi različitih tehnologija
Duje Babić
U ovom završnom radu obrađujemo nove, moderne tehnologije koje se koriste u današnjem brodarstvu. Uspoređujemo različite vrste tehnologija kod modernih brodova te njihovu učikovitost u odnosu na njihovo ulaganje. Nastojalo se obuhvatiti što šire područje, od brodova za rasuti teret do RO-RO brodova. Obrađeni su još i kontenjerski transporti te brodovi za prijevoz kemikalija. Nastoji se uočiti što je bitno kod određenih tehnologija, kako u razilčitim teretima tako i u...
Brodovi za popravak i održavanje naftnih bušotina
Brodovi za popravak i održavanje naftnih bušotina
Ivan Bilić
Istekom životnog vijeka podmorskih naftnih bušotina rađenih tijekom globalne naftne ekspanzije 1980-ih godina te potrebe za njihovim održavanjem i sigurnim napuštanjem javlja se potreba za brodovima posebno rađenima za njihovo održavanje i popravak (eng. well intervention vessels). Tradicionalno, većina ovih radova izvodi se korištenjem brodova ili platforme za bušenje, ali zbog globalnog pada cijena nafte te visokih radnih troškova ovih brodova i popratnih brodova koje...
Brodovi za prijevoz cementa morem
Brodovi za prijevoz cementa morem
Josip Mahić
Tema ovog završnog djela rada je „ Brodovi za prijevoz cementa morem“. Pokušat ćemo približiti pojam cementa brodom jednostavnim i lako shvatljivim žargonom. Danas se cement krca isključivo na paletama, u kamione, vagone i u brodove. Brodovi za prijevoz cementa spadaju u skupinu brodova za prijevoz rasutog tereta, odnosno skupinu brodova za prijevoz lakših sipkih tereta. Krenut ćemo od samih osnova; što je brodarstvo, cement, prijevoz cementa morem, ukrcaj/iskrcaj cementa,...
Brodovi za prijevoz kemikalija morem (Chemical Tankers)
Brodovi za prijevoz kemikalija morem (Chemical Tankers)
Frane Momić
Brodovi za prijevoz kemikalija (engl. Chemical Tankers) veoma su posebni tipovi brodova zbog njihove kompleksne građe ali i svojstva samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući (korozivni) poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta i njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Slijedom toga brodovi za prijevoz kemikalija su kategorizirani prema...
Brodovi za prijevoz žive stoke
Brodovi za prijevoz žive stoke
Ante Kokeza
Tema ovog završnog rada je Brodovi za prijevoz žive stoke.Svakodnevni porast stanovništva u svijetu nameće potrebe za sve većom i opseţnijom razmjenom dobara meĎu zemljama pa tako i za razmjenom ţive stoke.Transport morem je vrlo star te relativno siguran i jeftin način prijevoza.Brod za prijevoz stoke je brod vrlo specifične namjene. Pokušat ćemo pribliţiti pojam prijevoza ţive stoke morem. Krenut ćemo od nekih temeljnih pojmova, kao što su vrste brodova za prijevoz ţive...

Pages