Pages

Brodovi za specijalne namjene
Brodovi za specijalne namjene
Matej Kutle
U ovom završnom radu obrađujemo brodove za specijalne namjene. Specijalni brodovi su brodovi namijenjeni za prijevoz specijalnih tereta odnosno brodovi za obavljanje specijalnih poslova, dakle brodovi građeni sa svrhom. Brodovi posebne namjene su plovila kojima je funkcija obavljanje nekog pomorsko-plovidbenog posla. U specijalne brodove ubrajamo još: brodove za polaganje kablova, tegljače, brodove za spašavanje, trajekte, ledolomce, brodove za polaganje plutača, brodove svjetionike,...
Brodovi za specijalne namjene - betonara Plovput 48
Brodovi za specijalne namjene - betonara Plovput 48
Marko Klisović
Prema svojoj namjeni brodove možemo podijeliti u tri glavne skupine: trgovački, ratni i specijalni. Brodovi za specijalne namjene obuhvaćaju vrlo širok opseg te ga čine vrlo različite vrste brodova stoga je njihove karakteristike veoma teško svrstati pod ista obilježja. Svrha ovog završnog rada je istaknuti konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih tipova brodova za specijalnu namjenu. U radu je analizirana i opisana konstrukcija i oprema broda betonare PLOVPUT 48,...
Brodovi za teške terete - tipovi i principi konstrukcije
Brodovi za teške terete - tipovi i principi konstrukcije
Valentina Malvić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su vrste brodova za prijevoz teških tereta odnosno njihovi tipovi i konstrukcije. Na temelju konstrukcijskih i tehnoloških obilježja će biti odlučeno koja tehnologija prekrcaja će se koristit. Svrha rada je objasniti različite tehnologije prekrcaja ro-ro, lo-lo i flo-flo brodova. Vrlo bitan segment je teret koji se želi otpremiti te vrijeme i novac koji je na raspolaganju. Odabir tipa broda u potpunosni ovisi o odnosu vremena, novca i...
Brodska električna centrala putničkih brodova
Brodska električna centrala putničkih brodova
Nur Assani
U radu se opisuje brodska električna centrala pri pogonu s dizel-električnom propulzijom koja u pravilu predstavlja visokonaponski sustav, karakterističan za putničke brodove. Kao ogledni primjer korišten je Kongsbergov Engineroom Simulator (ERS) DE-III koji predstavlja pogon putničkog broda od 77.000 BRT, 261 m duljine preko svega, kapaciteta 2000 putnika s 1000 članova posade i ukupnom instaliranom snagom od 46,6 MW. Cilj je prikazati i opisati način rada sustava i strojeva...
Brodske isprave i knjige
Brodske isprave i knjige
Josip Munitić
Predmet ovog završnog rada su brodske isprave i knjige koje svaki brod mora posjedovati za obavljanje nesmetane plovidbe. Obrađuju se brodske isprave kojima brod dokazuje svoj identitet, te se opisuje postupak upisa brodova. Posebna se pozornost posvećuje ispravama kojima brod potvrđuje sposobnost za plovidbu, odnosno svjedodžbama dobivenim na temelju međunarodnih konvencija. Obrađuju se i brodske knjige, koje svaki brod mora voditi kako bi se zabilježile informacije o bitnim...
Brodske turbine i njihova dijagnostika
Brodske turbine i njihova dijagnostika
Ante Pleić
U ovom završnome radu obrađena je tema rada toplinskih turbina te njihova dijagnostika. Osnovna uloga toplinskih turbina je pretvaranje toplinske energije pare ili plina u mehanički rad. Princip njihovog rada bio je odavno poznat, ali se tek pojavljuju pojavom novih materijala i naprednije tehnologije. Toplinska energija se pretvara u kinetičku prolaskom kroz sapnice na statorskom dijelu turbine, a zatim dovođenjem radnog medija na rotoru turbinu javlja se sila koja zakreće i sami...
Brodski automatski sustav za identifikaciju - AIS
Brodski automatski sustav za identifikaciju - AIS
Marijan Parlov
U pomorskoj navigaciji i plovidbi, automatski identifikacijski sustav predstavlja poboljšanje kvalitete informacija koje su od velike važnosti prije svega za povećanje sigurnosti ljudskih života na moru i efikasnosti navigacije. To je sustav koji omogućava brzu identifikaciju te pravovremenu i jednostavnu komunikaciju između brodova ili brodova i obale.
Brodski dizel generatori i glavna sklopna ploča
Brodski dizel generatori i glavna sklopna ploča
Martin Lucijan Milićević
U ovom završnom radu će se obraditi tema dizel generatora i glavne sklopne ploče na primjeru broda m/v Tangguh Sago. Pogonjen s dva četverotaktna Wärtsillä dizel generatora u upotrebu je pušten 21. siječnja 2009. s matičnom lukom u Nassau, Bahami. Obrađen je dobar dio strojarnice i strujne mreže broda. To jest, načelo i princip rada uređaja i ulogu glavne sklopne ploče u njihovom radu. Na temelju toga zaključili smo što brod pogoni i na koji način te što sve treba da bi...
Brodski dizelmotorni porivni sustavi
Brodski dizelmotorni porivni sustavi
Stjepan Dasović
Glavni čimbenici pri dizajniranju porivnog sustava broda je odnos između porivnog stroja, transmisijskog sustava i propulzora. Kod trgovačkih brodova kao porivni stroj najčešće se rabe dizelski motori zbog povoljnog stupnja toplinske iskoristivosti. Većina porivnih dizelskih motora je izvedena kao sporookretni dvotaktni ili srednjeokretni četverotaktni motor. U ovom radu opisani su dizel-motorni porivni sustavi s ova dva tipa motora uz ostale komponente porivnog sustava koji...
Brodski električni sklopni uređaji
Brodski električni sklopni uređaji
Tomislav Tokić
Cilj rada je opisati električne sklopne uređaje koji se koriste na brodu te objasniti njihovu ulogu u brodskim električnim sustavima. Također, u radu se diskutira i način njihove primjene s obzirom na instalirani elektroenergetski sustav te izbor odgovarajućih sklopnih uređaja koji zadovoljavaju potrebe različitih sustava. Stoga su u radu opisani i različiti brodski električni sustavi te je u konačnom donesen zaključak o primjeni odgovarajuće sklopne opreme s obzirom na svojstva...
Brodski električni sustav jaružala
Brodski električni sustav jaružala
David Milanović
Brodski elektroenergetski sustavi su složeni, izolirani sustavi kod kojih je za siguran pogon broda najvažnija stalna raspoloživost električne energije s definiranim parametrima visine napona i frekvencije. Cilj rada je prikazati i opisati način rada elektroenergetskog sustava te strojeva uključenih u proizvodnju, distribuciju i potrošnju električne energije. Za primjer je korišteno samohodno usisno jaružalo proizvedenog u brodogradilištu Uljanik. Najznačajnija karakteristika...
Brodski kaljužni separatori
Brodski kaljužni separatori
Josip Veić
Zbog naglog porasta međunarodne trgovine morem njegovo onečišćenje s brodova predstavlja veliki ekološki problem. Kaljužne vode su vrlo štetni neizbježni kemijski produkti koji se nakupljaju u brodskoj kaljuži. Ove brodske otpadne vode moraju biti obrađene u skladu s važećom legislativom. Cilj ovog rada je opisati funkciju i izvedbe kaljužnih separatora koji se koriste na brodovima kao osnovne komponente brodskog kaljužnog sustava.

Pages