Pages

Temeljni morfološki filtri
Temeljni morfološki filtri
Nikola Šimunović
Obrada slike i matematička morfologija postaju sve važniji zbog široke upotrebe digitalne multimedije, uključujući automatsko otkrivanje i pregled slika te prepoznavanje objekata. U svrhu pregleda slike i prepoznavanja uzoraka, slike se transformiraju u oblike bolje i pogodnije za analizu. U radu se opisuju temeljni morfološki filtri, njihova povezanost s matematičkom morfologijom kao i sama primjena filtara. Cilj rada je približiti mogućnosti digitalne obrade slika kao i...
Tendencije razvoja globalnog turizma
Tendencije razvoja globalnog turizma
Antun Vidović
Globalni trendovi dovode do razvoja brojnih područja, a samim time i razvoja turističke djelatnosti čija se ponuda i potražnja mijenja iz godine u godinu.Suvremena turistička potražnja je pod izravnim utjecajem svih onih promjena što se danas odvijaju na turističkom tržištu .Svakim se danom sve više zemalja uključuje u integracijske procese otvarajući se međunarodnom tržištu tj. širenju svoje turističke ponude . Proces globalizacije postaje nužnost u suvremenom...
Teneljne značajke špediterskog prava
Teneljne značajke špediterskog prava
Mirna Katić
Špediterovo pravo uređuje odnose sudionika u špediciji, a važnost špediterovog prava prvenstveno se ogleda u kompleksnosti obuhvata poslova koje špediter obavlja. Temeljne značajke špediterovog prava se ogledaju u regulaciji odnosa svih stranaka tog posla, sa ciljem maksimalne eliminacije nejasnih elemenata pravnih aspekata koji uređuju špediterovo poslovanje, te sa ciljem boljeg pravnog okvira u transportu. Predmet diplomskog rada je istraživanje špedicije i poslova...
Teretne operacije na LPG brodovima
Teretne operacije na LPG brodovima
Luka Milardović
U ovom je radu obrađena tema vezana za teretne operacije na LPG (eng. Liquefied Petroleum Gas) brodovima. Tankeri za prijevoz ukapljenog naftnog plina smatraju se vrlo zahtjevnim plovilima zbog posebnih uvjeta kojih se moraju pridržavati tijekom prijevoza. Dijele se na tlačne brodove i potpuno rashlađene brodove, dok se tlačni brodovi mogu još mogu podijeliti na potpuno komprimirane i polurashlađene tankere. Opći principi rukovanja teretom koji su obrađeni u ovom radu su: ukrcaj,...
Teretne operacije na VLCC brodovima
Teretne operacije na VLCC brodovima
Petar Radić
Teretne operacije na VLCC brodovima obuhvaćaju jedan kompleksan proces u kojemu svaka stavka mora funkcionirati kako bi se postigli optimalni ciljevi. Završni rad opisuje rukovanje sa sirovom naftom kao teretom, njezinu eksploataciju, prijevoz i skladištenje. Objašnjena je sama struktura prekrcaja tereta sa tankera u terminal i iz terminala na tanker. Također je vidljiv primjer rukovanja teretom pojedine kompanije i njezino objašnjenje. U zaključku je napravljen osvrt na trenutnu...
Teretne operacije na brodovima za prijevoz kemikalija
Teretne operacije na brodovima za prijevoz kemikalija
Toni Mlikotić
Brodovi za prijevoz kemikalija (eng. Chemical Tankers) su posebni tipovi brodova zbog njihove kompleksne građe ali i svojstava samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući (korozivni) poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta te njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Slijedom toga brodovi za prijevoz kemikalija su kategorizirani prema opasnosti...
Teretnica
Teretnica
Tamara Jurić
Teretnica je isprava koja se koristi u prijevozu stvari morem, a dokazuje ugovor o prijevozu stvari morem i preuzimanje ili ukrcaj robe od strane prijevoznika, uz obvezu da tu robu u odredištu preda uz izručenje isprave. Osim teretnice postoji još i pomorski teretni list. Cilj ovoga rada je dati pregled svih prijevoznih isprava koje se koriste u međunarodnom pomorskom prijevozu. Nadalje, u radu se obrađuje primjena elektroničkih prijevoznih isprava, njihovo pravno uređenje i pitanja...
Terminali za ukrcaj ukapljenog prirodnog plina (LNG)
Terminali za ukrcaj ukapljenog prirodnog plina (LNG)
Ante Žižić
Cilj ovog rada je prikazati značajke ukapljenog prirodnog plina (LNG) kao jednog od najznačajnih izvora energije u budućnosti te njegove distribucije u svijetu. Posebna pozornost u radu je dana ukrcajnim LNG terminalima. Dan je pregled njegovih glavnih komponenti i procesa koje uključuju pripremu prirodnog plina za ukapljivanje, skladištenje u posebno konstruiranim spremnicima i na kraju ukrcaj LNG pomoću morskih terminala na brod za prijevoz LNG-a. Navedene su takoĎer i različite...
Terminali za ukrcaj ukapljenog prirodnog plina (LNG)
Terminali za ukrcaj ukapljenog prirodnog plina (LNG)
Ante Žižić
Cilj ovog rada je prikazati značajke ukapljenog prirodnog plina (LNG) kao jednog od najznačajnih izvora energije u budućnosti te njegove distribucije u svijetu. Posebna pozornost u radu je dana ukrcajnim LNG terminalima. Dan je pregled njegovih glavnih komponenti i procesa koje uključuju pripremu prirodnog plina za ukapljivanje, skladištenje u posebno konstruiranim spremnicima i na kraju ukrcaj LNG pomoću morskih terminala na brod za prijevoz LNG-a. Navedene su takoĎer i različite...
Terotehnološki pristup održavanju broda
Terotehnološki pristup održavanju broda
Marina Balić
Izuzetna i sve veća gospodarska važnost održavanja u industriji temeljni je povod istraživanja elemenata organizacijske strukture održavanja strojarske opreme. Povećanje raspoloživosti i pouzdanosti opreme, smanjenje negativnog utjecaja na prirodnu okolinu, te daljnja humanizacija rada i radnih uvjeta, neki su od ciljeva koje ovaj rad ima u vidu. U ovom radu istaknute su prednosti i nedostaci suvremenih strategija održavanja. Boljim razumijevanjem suvremenih strategija održavanja...
Tipovi regatnih plovila
Tipovi regatnih plovila
Josip Kodžoman
Cilj ovog rada bio je opisati osnovne podjele regatnih plovila. U prvom poglavlju rada opisani su osnovni tipovi regata dok su u drugom poglavlju analizirani tipovi regatnih plovila. Dva osnovna tipa regata su navigacijske te regate u zadanom regatnom polju. Navigacijske regate primjerenije su većim flotama rekreativnih jedriličara dok se za vrhunska sportska natjecanja poput olimpijskih igara i svjetskih prvenstava primjenjuju regatna polja tipa privjetrina-zavjetrina. Sustav natjecanja...
Top 10 ekoloških prioriteta za europske luke u 2018.
Top 10 ekoloških prioriteta za europske luke u 2018.
Ana Rogulj
Europske luke prepoznale su važnost brige o ekološkim pitanjima. Naime, utvrđeno je da neodrživo gospodarenje lukom može dugoročno biti vrlo štetno i da može otežati poslovanje same luke. Iz navedenog razloga prepoznato je 10 ekoloških prioriteta za europske luke. Ovi se prioriteti određuju na temelju analize stanja u europskim lukama. Cilj ovog rada je bio prikazati glavne značajke upravljanja okolišem u lukama kroz promjene u 10 ekoloških prioriteta. Kako bi što bolje...

Pages