Pages

Ugovor o tegljenju
Ugovor o tegljenju
Daniela Frigan
Tegljenje na moru poseban je oblik pomorsko-plovidbene djelatnosti koji se sastoji u tome da brod koji tegli (tegljač) stavlja tegljenom brodu ili drugom objektu na raspolaganje svoju pogonsku snagu time što ga povlači, potiskuje, drži na određenom mjestu ili mu pomaže kod obavljanja drugih manevara. Ugovorom o tegljenju brodar tegljača obvezuje se svojim brodom tegliti, odnosno potiskivati, drugi brod ili objekt do određenog mjesta ili za određeno vrijeme ili za izvođenje...
Ugovor o zakupu broda
Ugovor o zakupu broda
Josip Kustura
Ugovorom o zakupu broda zakupodavatelj daje zakupoprimatelju brod na uporabu, uz plaćanje zakupnine, radi obavljanja plovidbene djelatnosti. Pod uporabom broda razumijeva se pravo na gospodarsko iskorištavanje broda. Zakupoprimatelj posluje s brodom za svoj račun, kao da je vlasnik broda. Pomorskim zakonikom propisano je kako ugovor o zakupu broda mora biti sklopljen u pisanom obliku, u suprotnom ne proizvodi pravni učinak. U svrhu ispunjenja ugovora obje ugovorne strane –...
Ugroženost plemenite periske
Ugroženost plemenite periske
Domana Bilobrk
Plemenita periska pripada obitelji periski lat. Pinnidae sa znanstvenim nazivom lat. Pinna nobilis što znači lostura, a veličinom je najveća i izgledom najatraktivnija školjka Jadranskog i Sredozemnom mora. Od iznimne važnosti je ekološka uloga plemenite periske upravo zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što u konačnici doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Također, pruža brojnim algama, spužvama, mahovnjacima i...
Ukapljivanje plinova
Ukapljivanje plinova
Anton Kovačev
Uvodni dio opisuje tipove plinova koji se ukapljuju. Zatim sagledavamo mogućnosti njegovog korištenja kao i njegovu podjelu u odnosu na prijevoz morskim putem tj. brodom, odnosno na smjene LPG i LNG plinova. Nadalje, rad opisuje brodsko pristanište tj. terminale za ukrcaj i iskrcaj tereta kao i njegove najvažnije dijelove u okviru navedenih radnji. Istodobno se spominju spremnici za teret te njihova zaštita od eventualnog požara i eksplozije. U poglavlju rukovanjem teretom navedeni su...
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Katarina Simatović
Smjerovi i svrhe obrazovanja su se tijekom povijesti mijenjale, a danas se moţe reći da postoje tri glavna cilja obrazovanja: humanistiĉki, ekonomski i socijalni. Razvoj obrazovanja prati i razvoj obrazovanja na daljinu koji ima veoma vaţnu ulogu kod pomorskih zanimanja. Koncept cjeloţivotnog obrazovanja postaje sve vaţniji ponajviše zbog brzih promjena u tehnologiji i samim tim je neophodno konstantno usavršavanje i osposobljavanje ljudskih resursa. Školovanje pomoraca kakvog danas...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Nina Miodrag
U radu se istražuje uloga i obilježja morskih luka te njihov razvoj kroz brojna karakteristična razdoblja. Morske luke i brodarstvo su se usporedno razvijali stoga su neodvojive komponente. Za pomorstvo se može reći da predstavlja kompleksan sustav koji obuhvaća djelatnosti različitih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih odrednica. Ideja ovog rada je opisati morske luke i infrastrukturu te na temelju prikupljenih podataka objasniti njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo.
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Kristijan Markić
Matematika se još od davnina koristi u brojnim tehničkim granama, pa tako i u pomorstvu, posebice navigaciji. Pomorstvo bez poznavanja matematike ne bi bilo zamislivo u pogledu stabiliteta broda, te ucrtavanja plana putovanja. Utjecaj matematike u pomorstvu se može promatrati kroz primjenu trigonometrije i geometrije u terestričkoj i astronomskoj navigaciji te u proračunima vezanim za konstruiranje navigacijskih karata. Razvoj matematike utjecao je na razvoj samog pomorstva. Zato je u...
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Tomislav Papić
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Republici Hrvatskoj obavlja upravne i ostale poslove kao što su mjere zaštite Jadranskog mora, otoka te priobalja, razvoj politike i upravljanje otocima, zaštita mora od onečišćenja s brodova, te predlaže strategiju razvoja svih vidova promet. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 2011. godine promijenilo je naziv u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministarstvo se sastoji od kabineta ministra, glavnog...
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Katica Dužević
Da bi se zasnovao odreĊeni sustav upravljanja, te odrţavao isti, potrebno je uz ostalo vršiti prosudbe tog sustava. Isto se odnosi i na uvoĊenje sustava upravljanja kvalitetom. Organizacije ustanovljuju, dokumentiraju, provode i odrţavaju sustav upravljanja kvalitetom uz konstantno poboljšavanje uĉinkovitosti tog sustava kako bi bili u skladu sa zahtjevima odreĊenih normi. U radu su navedeni najznaĉajniji standardi vezani uz normu ISO 9001, vrste prosudbe i naĉini na koje se...
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Šime Gustin
Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom i sastoji se od uzroka i posljedice. Osigurana šteta javlja se kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja. Štetne promjene postojećeg stanja mogu biti fizičko uništenje ili pogoršanje stanja osiguranog predmeta i sprječavanje povećanja materijalnog dobra osiguranika, u slučaju osiguranja očekivane dobiti. Za nastanak obveze osiguratelja na isplatu naknade za štetu važni su samo oni uzroci i posljedice koje su...

Pages