Pages

Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer tankera Dalmacija
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer tankera Dalmacija
Karlo Begonja
Stabilnost je jedno od temeljnih svojstava broda koje omogućava njegovu postojanost i plovidbu, ukoliko brod nema takvo svojstvo ne može uopće ploviti, a brod koji ga nema u dovoljnoj mjeri nije siguran u plovidbi i predstavlja opasnost za osoblje i teret koji prevozi. Danas je od velike važnosti pitanje problema stabilnosti i sigurnosti brodova za prijevoz tekućih tereta, naročito da se djeluje preventivno na smanjenje učestalosti pojavljivanja i težine posljedica pomorskih...
Stabilnost putničkih brodova uz primjer broda Gemini
Stabilnost putničkih brodova uz primjer broda Gemini
Ivan Kapitanović
Morsko brodarstvo je dio pomorske plovidbe, odnosno gospodarstvena djelatnost kojoj je svrha i cilj organizirani prijevoz putnika i robe morem. Oduvijek je bilo izloženo povećanoj pažnji i na njega su se primjenjivali strogi zahtjevi međunarodnih i nacionalnih propisa. Kao posebna kategorija brodova, putnički brodovi, moraju zadovoljiti stroge i opširne tehničke zahtjeve glede njihova stabiliteta i sigurnosti plovidbe. S obzirom na stalan porast broja putničkih brodova, kao i broja...
Stabilnost putničkog broda u oštećenom stanju
Stabilnost putničkog broda u oštećenom stanju
Marko Medić
U posljednje vrijeme povećava se potreba za putničkim brodovima, a to se posebno odnosi na brodove za kružna putovanja. Zbog toga se grade sve veći i moderniji brodovi za kružna putovanja koji prevoze sve veći broj putnika, i upravo zbog toga najviše pažnje posvećuje se sigurnosti tih brodova. U ovom radu pozornost je posvećena pravilima za stabilitet broda u oštećenom stanju i metodama za izračun istog. Metode korištene za izračun su deterministička i vjerojatnosna. Na kraju...
Stajnica u navigaciji
Stajnica u navigaciji
Lovre Krstulović
U ovom završnom radu obrađena je tema stajnice u navigaciji. Stajnica je geometrijsko mjesto točaka na kojoj se nalazi pozicija broda i temelj je određivanju pozicije broda. Cilj ovog rada je ukazati na značaj poznavanja teorije svih vrsta stajnica i na pravilnu primjenu u korist što točnije i sigurnije navigacije. Stajnica može imati oblik pravca, kružnice, nepravilne krivulje ili hiperbole. U terestričkoj i astronomskoj navigaciji najčešće se koristi pravac i kružnica kao...
Standardi za trim i stabilnost broda
Standardi za trim i stabilnost broda
Tomislav Boban
Na samom početku diplomskog rada su objašnjeni osnovni pojmovi i načela brodskog stabiliteta, te je dan poseban osvrt na tri zakona plovnosti. Isto tako u radu se definiraju problemi i kriteriji stabiliteta poveza sa specifičnim tipovima brodova kao što su: Off-shore brodovi, brodovi za prijevoz rasutog tereta, tankeri sa dvostrukom oplatom, brodovi za prijevoz putnika, kod koji su definirani i standardi za brodove u oštećenom stanju. Nadalje na sve navedeno nadopunjuju se i kriteriji...
Statutarna certifikacija broda
Statutarna certifikacija broda
Damjan Karamarko
Sve veći porast međunarodne razmjene dobara na svjetskoj razini dovelo je do naglog razvoja pomorskog prometa kao najjeftinijeg oblika prijevoza. Izravna posljedica toga su zahtjevi brodara za brodovima sve veće nosivosti što je rezultiralo razvojem novih tehnologija i primjenom novih materijala u njihovoj gradnji. Istovremeno su porasli i zahtjevi zakonodavne regulative koja se odnosi na sigurnost plovidbe brodova na moru i na zaštitu morskog okoliša od onečišćenja s brodova. Brod...
Statutarna certifikacija pomorskih brodova, stabilitet
Statutarna certifikacija pomorskih brodova, stabilitet
Ana Glavaš
Kako bi se izbjegle prevelike razlike između nacionalnih propisa pojedinih država doneseni su, od strane Međunarodne pomorske organizacije, Međunarodne konvencije koje se moraju obavezno primjenjivati na brodovima svih zemalja uključenih u pomorski promet. Da bi se osigurala sigurnost broda za plovidbu i za obavljanje namijenjene mu funkcije moraju se zadovoljiti tehnički zahtjevi iz Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova koja su propisana i donesena uglavnom od strane...
Stavovi i stereotipi
Stavovi i stereotipi
Valentina Jonjić
Stav je stečena, relativno trajna i stabilna organizacija pozitivnih ili negativnih emocija, vrednovanja i reagiranja prema nekom objektu. Veza između stavova i ponašanja snažna je u onom stupnju u kojem stavovi i ponašanje korespondiraju u svojoj specifičnosti ili združenosti te u kojem su ti jednostavni aspekti, funkcije i komponente stava salijentni u vrijeme kada se stav i ponašanje mjere. Cilj je rada utvrditi koji su prisutni stavovi i stereotipi o pomorcima u društvu te koji...
Strategija diferencijacije na tržištu nautičkog turizma
Strategija diferencijacije na tržištu nautičkog turizma
Katarina Čala
U radu se opisuju mogućnosti diferencijacije na tržištu nautičkog turizma, s fokusom na marine kao najznačajnije poslovne organizacije u ovom segmentu turizma. Strategija diferencijacije općenito je postala jedan od najvažnijih faktora poduzeća koja konkuriraju na svjetskom tržištu. Osim vrlo diferencirane ponude, na tržištu nautičkog turizma u fokusu se posebno nalazi održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. Stoga je marinama dobivanje međunarodnih priznanja poput...
Strategija, društvena odgovornost i poslovne performanse marina
Strategija, društvena odgovornost i poslovne performanse marina
Roberta Kandasić
U radu se istražuju mogućnosti implementacije koncepta društvene odgovornosti, odnosno dijeljene vrijednosti (engl. shared value) u industriji marina putem investiranja u međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja (Plava zastava) i međunarodnog standarda kvalitete. Marine značajno utječu na pripadajuću zajednicu u smislu gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja. Stoga integriranje koncepta dijeljene vrijednosti u poslovnu strategiju marine od izuzetne je...
Strateška orijentacija i razvoj nautičkog turizma
Strateška orijentacija i razvoj nautičkog turizma
Nives Mršić
U ovom završnom radu prikazana je ponuda nautičkog turizma kroz prostorne i strukturne aspekte koji čine osnovu samog razvoja nautičkog turizma, te funkcija marketinga na primjeru strateške orijentacije koja predstavlja pokretač razvoja hrvatskog nautičkog turizma. Stratešku orijentaciju sačinjava analiza tržišta, strateško planiranje, te određivanje misije, vizije i ciljeva razvoja kako bi se sva ponuda orijentirala prema pravcu koji donosi prihode, a u isto vrijeme održava...
Strateški ciljevi pomorskog turizma do 2020. godine
Strateški ciljevi pomorskog turizma do 2020. godine
Roko Glavinović
Cilj ovog završnog rada je analizirati sve bitne elemente koji su ključni za razvoj pomorskog turizma u Hrvatskoj gledajući u budućnost do 2020. godine te sagledati gdje se Hrvatska, kao turistička zemlja, pozicionirala na globalnoj karti turizma danas. Ova gospodarska grana jedna je od glavnih izvora prihoda mnogih država, a u brojnim dijelovima svijeta turizam čini i glavnu komponentu gospodarstva. U Hrvatskoj turizam dominira u odnosu na druge gospodarske grane. Razlog tomu jest...

Pages