Pages

Simulacija izljeva ulja u Kaštelanskom zaljevu
Simulacija izljeva ulja u Kaštelanskom zaljevu
Mathias Grizelj
Uslijed velike gustoće prometa u Kaštelanskom zaljevu povećava se rizik od dogaĎanja pomorske nezgode i onečišćenja okoliša. Kako bi se smanjila šteta ukoliko se dogodi pomorska nezgoda i uljno onečišćenje, izuzetno je vaţno poznavati odreĎene podatke o tome kako će se uljni izljev ponašati na površini mora. U ovom radu analizirano je ponašanje ulja na površini mora unutar 24 sata, te efikasnost brane za otvoreno more u suzbijanju uljnog onečišćenja. Cilj ovoga rada...
Simulacija onečišćenja uljem na ulazu u splitsku luku
Simulacija onečišćenja uljem na ulazu u splitsku luku
Stipe Huljić
Splitska luka posljednjih godina bilježi stalan porast pomorskoga prometa, kako linijskog obalnog prometa, tako i brodova na kružnim putovanjima. Usporedno s tim, povećava se i rizik od nastanka neželjenih događaja kao što su sudar, nasukanje, požar, istjecanje nafte i sl. Cilj je ovoga rada napraviti simulaciju onečišćenja različitim vrstama uljem na vanjskim vezovima za kruzere u splitskoj luci, te analizirati kretanje uljne mrlje. Također, određene su lokacije koje bi uljna...
Simulacijski model brodskog topničkog gađanja
Simulacijski model brodskog topničkog gađanja
Ivan Nakić
Neprestani razvoj suvremene tehnologije utjecao je da brodsko topništvo postane jedan od najsposobnijih vojno-razaračkih sustava. ''Najsposobniji'', jer se ovom vrstom oružja s manje resursa ostvaruju veći rezultati, drugim riječima traži se učinkovitost ili djelotvornost topništva. Resursi u ovom slučaju poprimaju oblik projektila, a rezultati se očituju u ponajprije pogođenim, a onda i u uništenim objektima. Kako bi se u potpunosti razumjela teorija funkcionalnosti brodskog...
Sinteza nadzornika prometa brodova pomoću Petrijevih mreža
Sinteza nadzornika prometa brodova pomoću Petrijevih mreža
Josip Matković
Čest problem u pomorskom prometu je smanjenje sigurnosti odvijanja plovidbe, čime se povećava vjerojatnost događanja pomorske nesreće. Zbog toga se uvode nadzorni sustavi koji sa kopna upravljaju odvijanjem pomorskog prometa. Cilj diplomskog rada je modeliranje i simuliranje nadzornog sustava kao dijela VTS sustava čiji je cilj sprječavanje sudara i povećanje sigurnosti prometa unutar kanala. U radu je prikazan rad nadzornog sustava na primjeru pomorskog kanala. Nadzorni sustav...
Sistemski pristup
Sistemski pristup
Dinko Šimić
Ekonomisti, inženjeri i stručnjaci raznih drugih profila svakodnevno nailaze na probleme za čije je rješavanje potrebno znanje opće teorije sustava i sistemske analize. Teorija sustava interpretira se kao šire područje istraživanja od teorije upravljanja, međutim u praksi analiza sistema gotovo je uvijek povezana s problemom upravljanja. Stoga, teorija sustava multidisciplinarnog je karaktera, uključuje različite nauke i podjednako je koriste stručnjaci raznih profila. Sistemska...
Sjevernoamerička Velika jezera - udjel u svjetskom pomorskom prometu
Sjevernoamerička Velika jezera - udjel u svjetskom pomorskom prometu
Ivan Bralić
Tema ovog završnog rada je Sjevernoamerička velika jezera – udjel u svjetskom pomorskom prometu. Rad se bavi zemljopisnim značajka Velikih jezera njihovim najvažnijim obilježjima, te postanku i onečišćenju koja prijete jezerima. U radu je svako jezero (Superior, Huron, Michigan, Erie, Ontario) posebno opisano, te su nabrojene njihove karakteristike. Rad se također bavi sustavom morskog puta koje čine Velika jezera i rijeka Sv. Lovrijenca, prikazuje se povijesni razvoj tog morskog...
Sklop za mjerenje razine osvijetljenosti
Sklop za mjerenje razine osvijetljenosti
Branko Kunac
U radu je opisan sklop za mjerenje razine osvijetljenosti. Razina osvijetljenosti se mjeri pomoću fotodiode koja generira struju jakosti razmjerne razini svijetlosti koja se mjeri u luksima. Fotodioda mjeri osvjetljenje, pretvara ga u električni naponski signal reda veličine mV. Fotodioda se spaja na operacijsko pojačalo gdje se signal pojačava na vrijednosti koje su pogodne za obradu u mikrokontroleru. Izlaz operacijskog pojačala je spojen na A/D pretvarač koji pretvara signal u...
Sklop za mjerenje vlažnosti zraka
Sklop za mjerenje vlažnosti zraka
Nediljko Šipić
U svakodnevnom životu najčešći izraz koji se koristi za izražavanje količine vodene pare u zraku je vlažnost zraka , to je zapravo relativna vlažnost zraka. Higrometrija, je mjerenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udjela vodene pare) u nekoj tvari, najčešće u plinovima, a osobito u zraku. Primjenjuje se u meteorologiji, pri planiranju zagrijavanja, ventiliranja i klimatiziranja zatvorenih prostora, posebnu važnost ima primjena u pomorstvu. Cilj ovog rada je...
Sklop za regulaciju brzine električnog podizača brodskog sidra
Sklop za regulaciju brzine električnog podizača brodskog sidra
Marin Vrdoljak
Električni podizač brodskog sidra je uređaj kojim se podiže ili spušta sidro. On je dio sidrenog uređaja koji se sastoji od sidra, sidrenog lanca, sidrenog zapora te sidrenog vitla. Prilikom spuštanja ili podizanja sidra nastaju različita opterećenja te se javlja potreba za regulacijom brzine samog električnog vitla. Regulacijom brzine vrtnje električnog podizača sidra se omogućava ostvarivanje potrebne efikasnosti samog procesa podizanja ili spuštanja sidra te sprječavanje...
Slaganje i planiranje ukrcaja na Ro-Ro brodovima
Slaganje i planiranje ukrcaja na Ro-Ro brodovima
Marija Grgičević
RO-RO je brod posebno konstruiran kako bi se teret mogao voziti ili vući izravno na i izvan broda pomoću brodskih ili kopnenih rampi. RO-RO brodovi su dizajnirani za prijevoz tereta kao što su automobili, prikolice, kamioni, željeznička vozila, koji su dovezeni i odvezeni s broda na vlastitim kotačima ili uporabom platformskog vozila. Brojne su prednosti RO-RO brodova, a neke od njih su brzina, dobra integracija s ostalim vrstama transporta, visoka produktivnosti, te je najsigurniji i...
Smjernice za očuvanje okoliša u lukama
Smjernice za očuvanje okoliša u lukama
Dea Brajević
Pojam zaštite i očuvanja okoliša je česta tema mnogih rasprava. U ovom radu je istaknuto značenje očuvanja okoliša u lukama te promjene koje nastaju kao posljedica ne pridržavanja normi i pravila. Nedvojbeno je za naglasiti da ukoliko se luke žele uspješno razvijati, trebaju težiti promociji zaštite okoliša. Strategija razvoja definirana je kroz viziju, ciljeve i mjere razvoja, a geografski položaj, veličina i kapacitet temelji su uspješnog i kvalitetnog razvoja. Svaka luka...
Spašavanje i zaštita morskog okoliša
Spašavanje i zaštita morskog okoliša
Ivan Carević
Ovaj se diplomski rad sastoji od četiri dijela. U uvodnom naveden je značaj spašavanja i zaštite morskog okoliša. Drugi dio donosi niz najznačajnijih međunarodno pravnih instrumenata donešenih s ciljem spašavanja i zaštite morskog okoliša, sukladno kojima su donešene i nacionalne regulative Republike Hrvatske. U trećem obrađeni su izvori onečišćenja. Četvrti dio govori o sustavu reakcije, te mjerama pripravnosti za spašavanje i zaštitu morskog okoliša.

Pages