Pages

Astronomska precesija
Astronomska precesija
Marin Kunac
Danas su brodovi opremljeni suvremenom elektroničkom opremom za efikasnu navigaciju, međutim određivanje pozicije broda osmatrajući nebeska tijela još uvijek je neophodna i jedna od bitnijih vještina svakog nautičara. Dakako, ona pretpostavlja i poznavanje astronomskih pojava koje uzrokuju promjene koordinata nebeskih tijela, kao što su refrakcije, aberacije, paralakse, precesije i nutacije. U ovom radu se usmjerilo na ove posljednje dvije, s ciljem da se naglasi važnost...
Automatizacija generatora pare
Automatizacija generatora pare
Dino Mlačić
Brodski generator pare koristi se za proizvodnju vodene pare odreĎenog tlaka i temperature i ima široku primjenu te kao takav predstavlja jedan od važnijih brodskih sustava, izrazito bitan za rad cjelokupnog energetskog brodskog sustava. Para se koristi kao radni medij za pogon parnih turbina te za prijenos toplinske energije raznim pomoćnim ureĎajima za grijanje, kao što su sustav za grijanje i regulaciju temperature goriva, regulaciju temperature glavnog i pomoćnih dizel motora, rad...
Automatizacija rashladnih uređaja
Automatizacija rashladnih uređaja
Ante Tošić
Rashladni sustavi na brodovima neophodni su za normalne uvjete na brodu. U ovome radu opisan je rashladni sistem direktne ekspanzije. Na početku rada opisane su osnovne, pomoćne i regulacijske komponente rashladnoga sustava. Nadalje, kroz rad je metodom regulacije obrađen i primjer rashladnoga sustava direktne ekspanzije te su na kraju rada obrađene moderne metode regulacije.
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja
Toma Karađole
Diplomski rad prikazuje automatizaciju jednog od najsuvremenijih centrifugalnih separatora, separatora zauljenih voda koji se koristi kod FLNG brodova za ublažavanje utjecaja na okoliš. Za realizaciju rada korištena sklopovska podrška je PLC uređaj Siemens S7-200, a programska potpora realizirana je uz uporabu programskog paketa „STEP 7-MicroWIN“ tvrtke SIEMENS.
Automatizirani pomorski kontejnerski terminali
Automatizirani pomorski kontejnerski terminali
Duje Krstulović
U ovom radu osvrnut će se na prednosti i mane automatizacije terminala, njihovu ulogu u pomorskom prijevozu kontejnera, funkcioniranje i tehničko – tehnološke značajke te princip rada u najpoznatijim automatiziranim kontejnerskim terminalima. Spomenut će se kontejner kao teret, začetnici kontejnerskog tereta i kontejnerskog prijevoza uz objašnjeni uvod i postupnu evoluciju kontejnerskog pomorskog prometa. Pojašnjena povijest i statistika kontejnerskog prometa prije automatizacije...
Autonomni brodovi
Autonomni brodovi
Mirko Alfirević
Cilj ovog rada je objasniti pojam autonomnog broda kao pomorskog plovila budućnosti. Opisan je koncept po kojem se predlažu ideje za proces automatizacije. Automatizacija se postiže opremanjem složenim autonomnim sustavom kako bi se osposobio brod da izvrši plan plovidbe bez prisutnosti posade na brodu. Ključna komponenta jest postizanje komunikacije između autonomnog broda i kontrolne stanice na kopnu pod nadzorom stručnog osoblja. Navedeni su vodeći idejni projekti na kojima se...
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Bruno Koludrović
Tema i glavni cilj ovog rada je pobliže upoznati čitatelja sa balastnim vodama i njihovoj primjeni u pomorskoj industriji. U radu će se čitatelj upoznati s međunarodnim propisima o balastnim vodama te njihovoj prijetnji za ekologiju i gospodarstvo. Kako se čitatelj upoznaje s osnovnim problemima oko balastnih voda, spomenut će se sve važnije metode i načini obrade balastnih voda. Rad je podijeljen na nekoliko dijelova gdje se prvo spominje pojam balastnih voda i njihova prijetnja za...
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Tin Trošić
Ljudski potencijali i upravljanje ljudskim resursima u suvremenom svijetu su ključni faktora za uspješnost poslovanja svakog poduzeća. U ovom radu bit će razrađen semantički model baza podataka kao pristupa organizaciji ljudskih resursa. Baze podataka se može definirati kao zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavan način, s ciljem bržeg pristupa kroz indeksiranje i tražilice što omogućava brže, transparentno i efikasno manipuliranje podacima. S obzirom da je za efikasno...
Brod za prijevoz automobila
Brod za prijevoz automobila
Matej Županović
RO – RO / PCC brodovi za prijevoz vozila su jedinstvena plovila koja su konstruirana da prevoze vozila na kotačima i tračnicama. Jedinstveni su zbog svoje opreme i tereta kojeg prenose jer su vozila osjetljiva i skupocjena roba koja se lako oštećuje. Kako bi se spriječila oštećenja tereta i samog plovila, zapovjednik i svi članovi posade dužni su pridržavati se pravila koja će im dodijeliti vlasnici plovila. Prije ukrcavanja tereta, potrebno je očistiti sve palube za vozila i...
Brodarski ugovori za putovanje
Brodarski ugovori za putovanje
Frane Ćapalija
Ugovori o prijevozu stvari morem dijele se na brodarske ugovore i ugovore o prijevozu pojedinih stvari. Prema trajanju brodarski ugovor može biti ugovor na vrijeme ili ugovor za putovanje. U ovom završnom radu obrađeni su brodarski ugovori za putovanje. Brodarskim ugovorom za putovanje prijevoznik se obvezuje da će prevesti stvari za naručitelja prijevoza unaprijed određenim putovanjem. Cilj ovog rada je ukazati na značaj brodarskih ugovora te pobliže objasniti svrhu i posebnosti...
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Marin Medak
Polazna točka u ovom radu je definiranje morskog brodarstva, te prikaz njegovog razvoja od najranijih početaka koji se spominju u zapisima prije Krista pa sve do sadašnjeg stanja. Brodarstvo je najvažniji prijevoznik tereta u svijetu. U svjetskom prometu robe točnije međunarodnoj razmjeni sudjeluje više samostalnih objekata međunarodne zajednice i za svaku je međunarodno brodarstvo jedna od najvažnijih nacionalnih i prijevoznih djelatnosti. Upravo radi toga najvažnije stavke...
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Leo Bitunjac
Ovaj rad se bavi osobito osjetljivim morskim područjima (engl. Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) - područjima koja zbog svojih ekoloških, socio – ekonomskih, prometnih ili političkih značajki uživaju posebnu zaštitu, te utjecajem brodarstva na PSSA i obrnuto. Rad se također bavi Međunarodnom pomorskom organizacijom (the International Maritime Organization, IMO) i njenom ulogom u zaštiti ljudskih života na moru, brodova i morskog okoliša.

Pages