Pages

Brodske isprave i knjige
Brodske isprave i knjige
Josip Munitić
Predmet ovog završnog rada su brodske isprave i knjige koje svaki brod mora posjedovati za obavljanje nesmetane plovidbe. Obrađuju se brodske isprave kojima brod dokazuje svoj identitet, te se opisuje postupak upisa brodova. Posebna se pozornost posvećuje ispravama kojima brod potvrđuje sposobnost za plovidbu, odnosno svjedodžbama dobivenim na temelju međunarodnih konvencija. Obrađuju se i brodske knjige, koje svaki brod mora voditi kako bi se zabilježile informacije o bitnim...
Brodske turbine i njihova dijagnostika
Brodske turbine i njihova dijagnostika
Ante Pleić
U ovom završnome radu obrađena je tema rada toplinskih turbina te njihova dijagnostika. Osnovna uloga toplinskih turbina je pretvaranje toplinske energije pare ili plina u mehanički rad. Princip njihovog rada bio je odavno poznat, ali se tek pojavljuju pojavom novih materijala i naprednije tehnologije. Toplinska energija se pretvara u kinetičku prolaskom kroz sapnice na statorskom dijelu turbine, a zatim dovođenjem radnog medija na rotoru turbinu javlja se sila koja zakreće i sami...
Brodski automatski sustav za identifikaciju - AIS
Brodski automatski sustav za identifikaciju - AIS
Marijan Parlov
U pomorskoj navigaciji i plovidbi, automatski identifikacijski sustav predstavlja poboljšanje kvalitete informacija koje su od velike važnosti prije svega za povećanje sigurnosti ljudskih života na moru i efikasnosti navigacije. To je sustav koji omogućava brzu identifikaciju te pravovremenu i jednostavnu komunikaciju između brodova ili brodova i obale.
Brodski dizel generatori i glavna sklopna ploča
Brodski dizel generatori i glavna sklopna ploča
Martin Lucijan Milićević
U ovom završnom radu će se obraditi tema dizel generatora i glavne sklopne ploče na primjeru broda m/v Tangguh Sago. Pogonjen s dva četverotaktna Wärtsillä dizel generatora u upotrebu je pušten 21. siječnja 2009. s matičnom lukom u Nassau, Bahami. Obrađen je dobar dio strojarnice i strujne mreže broda. To jest, načelo i princip rada uređaja i ulogu glavne sklopne ploče u njihovom radu. Na temelju toga zaključili smo što brod pogoni i na koji način te što sve treba da bi...
Brodski dizelmotorni porivni sustavi
Brodski dizelmotorni porivni sustavi
Stjepan Dasović
Glavni čimbenici pri dizajniranju porivnog sustava broda je odnos između porivnog stroja, transmisijskog sustava i propulzora. Kod trgovačkih brodova kao porivni stroj najčešće se rabe dizelski motori zbog povoljnog stupnja toplinske iskoristivosti. Većina porivnih dizelskih motora je izvedena kao sporookretni dvotaktni ili srednjeokretni četverotaktni motor. U ovom radu opisani su dizel-motorni porivni sustavi s ova dva tipa motora uz ostale komponente porivnog sustava koji...
Brodski električni sklopni uređaji
Brodski električni sklopni uređaji
Tomislav Tokić
Cilj rada je opisati električne sklopne uređaje koji se koriste na brodu te objasniti njihovu ulogu u brodskim električnim sustavima. Također, u radu se diskutira i način njihove primjene s obzirom na instalirani elektroenergetski sustav te izbor odgovarajućih sklopnih uređaja koji zadovoljavaju potrebe različitih sustava. Stoga su u radu opisani i različiti brodski električni sustavi te je u konačnom donesen zaključak o primjeni odgovarajuće sklopne opreme s obzirom na svojstva...
Brodski porivni motori na dvojno gorivo
Brodski porivni motori na dvojno gorivo
Dino Milišić
Razvoj pomorskog prometa tokom godina sve više utječe na onečišćenje okoliša i klimatske promjene na zemlji. Upotrebom prirodnog plina kao alternativnog goriva za brodske motore, negativan utjecaj štetnih plinova na okoliš je kud i kamo manji u odnosu na dizelska goriva. Dostupnost prirodnog plina rezultiralo je i pojavom novih tehnologija primjenjivih na brodske motore u svrhu iskorištavanja istog. Motori na dvojno gorivo nude mogućnost upotrebe više vrsta goriva za rad samog...
Brodski porivni sustav
Brodski porivni sustav
Marko Vesanović-Dvornik
Pogon trgovačke flote tijekom prošlog stoljeća doživio je značajnu transformaciju. Sada dominiraju dizelski pogoni zbog svoje učinkovitosti i s troškovima goriva koji čine velik dio tekućih troškova broda. Tip pogonskog sustava koji se koristi na brodu ovisi o nekoliko čimbenika kao što su zahtijevana brzina, potrebna snaga, vrsta broda, područje plovidbe. U tom kontekstu, pored stupnja iskoristivosti propulzijskog stroja važni su i mnogi drugi čimbenici, npr. ekološki,...
Brodski propulzori
Brodski propulzori
Ivan Ljubić
Kako bi se brod doveo u stanje gibanja potrebno je proizvesti silu koja će svladati silu otpora. Ova se sila dobiva mehanizmima koji se općenito nazivaju propulzorima. Vijak je na suvremenim brodovima najrašireniji tip brodskog propulzora i gotovo jedino sredstvo poriva. Možemo ga predočiti kao vijak koji na osovini okreće brodski stroj i tako okrećući se u vodi kao matici, snagu brodskog stroja pretvara u gibanje broda. U ovom radu je dat pregled i opis izvedbi brodskih vijaka te...
Brodski protupožarni sustavi
Brodski protupožarni sustavi
Ivan Kuduz
Stabilni protupožarni sustavi zauzimaju danas sve veći udio u zaštiti od požara, a naročito sustavi koji pored dojave požara automatski uključuju i gašenje. Ugrađuju se u brodove i vozila, te u javne i industrijske objekte. Princip rada zasniva se na dojavi požara, koja aktivira sredstvo za gašenje, koje se mlaznicama i cjevovodima dovodi do štićenih objekata ili prostora. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gašenje, te prema načinu rada. Pouzdanost sustava ovisi...
Brodski rashladni uređaji - Provijant
Brodski rashladni uređaji - Provijant
Mateo Panžić
Tehnološki razvoj brodova uvelike je promijenio način života pomoraca. Među najznačajnija dostignuća ubraja se primjena tehnike hlađenja na brodu, bez koje je suvremeni brod nezamisliv. Rashladni sustavi doprinose ugodnom boravku posade na brodu, omogućavaju očuvanje namirnica te prijevoz lako kvarljivog tereta. Nosivost brodova veća je od one u željezničkom i cestovnom prijevozu, a cijena je daleko niža, što uvjetuje današnji stupanj razvitka rashladnih uređaja na brodu.
Brodski rashladni uređaji - provijant
Brodski rashladni uređaji - provijant
Ivona Matijaš
Razvoj rashladne tehnike uvelike je doprinijeo očuvanju namirnica prilikom transporta i danas je neizostavan dio kod većine brodova. Zadaća rashladnih strojeva je hlađenje prostorija s namirnicama, posebice onih lako kvarljivih, kako bi se očuvala njena prvobitna svojstva, a to je moguće jedino uz prisutnost temperature hlađenja koja mora biti manja od temperature okoline. Osim za namirnice, rashladni sustavi imaju veliku ulogu u hlađenju prostorija broda što pridonosu ugodnom...

Pages