Pages

Analiza organizacijske strategije i performansi na tržištu nautičkog turizma
Analiza organizacijske strategije i performansi na tržištu nautičkog turizma
Katarina Balić
Strategija i strateški izbor predstavljaju središnje koncepte u strateškom menadžmentu. Strategija se može definirati kao „teorija“ poduzeća o uspješnom tržišnom natjecanju. Smatra se da je strategija sredstvo pomoću kojeg određeno poduzeće ostvaruje svoju misiju i viziju. Bitno je znati da suvremenu poslovnu okolinu obilježava visoki stupanj neizvjesnosti, dinamičnosti, heterogenosti i kompleksnosti što predstavlja sve veći izazov opstanku i uspjehu poduzeća....
Analiza otpora broda kao funkcije obraštanja broda i izbora antivegetativne boje
Analiza otpora broda kao funkcije obraštanja broda i izbora antivegetativne boje
Tanja Čajsa
Tijekom eksploatacije broda uviĊeno je kako obraštanje znatno utjeĉe na poveĉanje otpora broda. Kako je otpor trenja, koji je posljedica hrapavosti broda, jedan od najutjecajnijih otpora vezanih za brod bilo ga je potrebno smanjiti. Pojavom korozije i obraštanja podvodnog dijela trupa broda znatno su se smanjila pozitivna svojstva broda kao cjeline, smanjila se njegova brzina a poveĉali su se troškovi eksploatacije. Istraţivanjima se došlo do zakljuĉka da se upotrebom raznih...
Analiza otpora i strahova u primjeni e-poslovanja
Analiza otpora i strahova u primjeni e-poslovanja
Marija Raboteg
Turbulentne promjene na tržištu i razvoj informacijskih tehnologija utječu na poslovanje kako privrednih subjekata, tako i državnih ustanova. Informatizacija poslovanja u školstvu Republike Hrvatske je u tijeku, a početkom školske godine je uvedena web aplikacija e-Dnevnik u većinu osnovnih škola. Ovaj rad istražuje reakcije učitelja na uvođenje e-poslovanja, kao i međusobne odnose između računalnih kompetencija učitelja u privatnom životu, njihovog povjerenja u sigurnost...
Analiza plana gospodarenja otpadom nakon uljnog onečišćenja
Analiza plana gospodarenja otpadom nakon uljnog onečišćenja
Marko Baković
Zbog porasta brodskog prometa i sve veće potražnje za uljem i uljnim derivatima povećavaju se i šanse da se dogodi nesreća. Pravovremena reakcija i postojanje dobrog plana su ključne stvari kojima se moguće posljedice uljnog izljeva mogu svesti na minimum. U ovom radu analiziran je plan gospodarenja otpadom nakon uljnog onečišćenja. Cilj je prikazati i analizirati rukovanje s uljnim otpadom korak po korak od njegova izlijevanja pa sve do njegova konačnog skladištenja ili...
Analiza podatkovne veze za potrebe e-navigacije
Analiza podatkovne veze za potrebe e-navigacije
Ivan Mikuličin
U prvom poglavlju je obrađena e-navigacija te njezini sustavi i podsustavi. Pregledane su mogućnosti primjene e-navigacije i neke mogućnosti protoka informacija. Poglavlje je završeno s radom nekih organizacija na e-navigaciji i neka njihova dokumentacija koja je nastala u procesu. U drugom poglavlju su obrađene mogućnosti podatkovnih veza. Navedene su neke specifikacije terestričkih i satelitskih podatkovnih veza te su pojašnjene njihove mane i mogućnosti. U zadnjem poglavlju se...
Analiza područja i korištene metodologije završnih radova na studiju pomorskog menadžmenta
Analiza područja i korištene metodologije završnih radova na studiju pomorskog menadžmenta
Nikolina Bošković
Predmet ovog rada jest analizirati područja i znanstvene metode koje se koriste prilikom pisanja završnih radova na studiju Pomorskog menadžmenta na Pomorskom fakultetu u Splitu. Kao temeljni istraživački alat korištena je anketa, a istraživanje je provedeno u razdoblju od 30.01.2017. do 01.03.2017. na ciljanoj skupini od ukupno 88 studenata diplomskog studija Pomorskog menadžmenta. Svrha ovog rada jest uz pomoć dobivenih podataka ispitati način na koji studenti Pomorskog fakulteta...
Analiza primjene električnih strojeva na brodu
Analiza primjene električnih strojeva na brodu
Marin Miletić
Cilj ovog rada je predstaviti električne uređaje koji se koriste na brodu, opisati njihova svojstva i način rada te mogućnosti primjene u specifičnim uvjetima rada koji vladaju na brodovima. Za svaki od strojeva navedeni su i objašnjeni postupci održavanja i neki od osnovnih kvarova i način njihovog otklanjanja. Također, dat je i kratak povijesni pregled primjene električnih strojeva na brodu od samih početaka do danas. U zaključku rada iznesene su prednosti i nedostaci...
Analiza primjene električnih strojeva u električnoj propulziji
Analiza primjene električnih strojeva u električnoj propulziji
Filip Čorić
Rad analizira izvedbe električnih strojeva za električnu propulziju brodova. Pored opisa samih električnih strojeva koji se koriste za propulziju, u radu su opisane i osnovne izvedbe električnih propulzijskih sustava, kako sustava koji aktivno sudjeluju u realizaciji električne propulzije, poput brodske električne centrale i upravljačkih sklopova. U radu su ukratko opisani i povijesni razvoj električne propulzije te razlozi za njenu primjenu. U konačnom je napravljena analiza...
Analiza primjene sustava upravljanja kvalitetom
Analiza primjene sustava upravljanja kvalitetom
Ana Marija Zeljković
Kada je riječ o sustavu upravljanja kvalitetom, postoje brojni elementi koji utječu na njegovo upravljanje, neki od elemenata su ljudski potencijal, investicije, očuvanje okoliša i drugi. Ipak zadovoljstvo kupca se smatra glavnim i vodećim parametrom. Kako bi se kvaliteta poslovanja poboljšala, koriste se razni alati koji su propisani u skladu s normama ISO sustava. Ukoliko organizacija želi imati poslovanje usklađeno s međunarodnim normama, obvezna je ispuniti zahtjeve usvojene u...
Analiza primjene suvremenih strategija održavanja u pomorstvu
Analiza primjene suvremenih strategija održavanja u pomorstvu
Karlo Bratić
U radu su analizirane prednosti i nedostaci suvremenih strategija održavanja. Boljim razumijevanjem suvremenih strategija održavanja stvara se podloga za analizu stanja održavanja pojedinog dijela brodskog sustava. Također, navedene su mogućnosti poboljšanja odnosno optimiranja pristupa održavanja za određeni brodski sustav. Cilj rada je što više približiti mogućnosti poboljšanja održavanja odnosno pristupa održavanju, kao i stava prema održavanju. Kao osnovni preduvjet za...
Analiza rada i optimizacija brodskog motora
Analiza rada i optimizacija brodskog motora
Ivan Ante Rupanović
U radu se obradio sporohodni dvotaktni dizelski motor, objasnio se posebno hidraulički sustav koji omogućuje široko i precizno variranje u radnim parametrima, neovisno o trenutnom opterećenju. Dio rada se odnosi na izmjenu radnog medija te na stehiometriju izgaranja. Posebna pažnja posvetila se kako procesu optimizacije tako i proračunu procesa: kompresije, izgaranja i ekspanzije. Također, izrađen je model sa pripadajućim dijagramima, a u zadnjem dijelu rada dati su primjeri iz...
Analiza rada i optimizacija sporokretnih dvotaktnih diesel motora
Analiza rada i optimizacija sporokretnih dvotaktnih diesel motora
Ante Muše
Zbog dodatnih pooštravanja propisa koji se odnose na ograničavanje emisije štetnih ispušnih plinova brodskih sporokretnih dvotaktnih Diesel motora postoji nužnost istraživanja motora u fazi projektiranja te predstavlja ključan korak u proizvodnji motora i postizanju željenih zahtjeva, stoga se provode intenzivna istraživanja za poboljšanje procesa izgaranja, postizanje željenih performansi i dozvoljenih razina štetnih ispušnih plinova. Višezonski model izgaranja posebno je...

Pages