Pages

Analiza modela za predviđanje uljnih izljeva
Analiza modela za predviđanje uljnih izljeva
Lovre Erak
Visoka stopa prometa trgovačkih brodova i eksploatacija uljnih derivata u prijevozu morem rezultira brojnim havarijama iz čega proizlazi narušavanje morskog ekosustava. More se onečišćuje uljem kroz pomorske nesreće, manipuliranjem tereta pri prekrcaju, pri operacijama čišćenja brodskih tankova i sl. Pravovremena reakcija kao i predviĎanje izljeva upravo su ključne radnje kako bi se šteta uljnog izljeva svela na minimum. Predmet istraživanja ovog rada je analiza modela za...
Analiza najvažnijih spašavanja brodova na Jadranu od 50 - ih godina do danas
Analiza najvažnijih spašavanja brodova na Jadranu od 50 - ih godina do danas
Luka Bekavac
Tema ovog diplomskog rada je analiza vaĎenja podrtina u Jadranskom moru. Cilj rada bio je izloţiti najreprezentativnije akcije vaĎenja i odsukavanja brodova nakon pedesetih godina 20. stoljeća. U radu je istaknuto nekoliko problema, kao što su ekonomska isplativost, tehnička opremljenost te mogućnost ponovnog puštanja u promet spašenih brodova. Nakon analize metoda slučajeva, zaključilo se kako je problem podrtina u Jadranskom moru moguće riješiti jedino izradom studije koja bi...
Analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Katarina Matić
Tema rada je analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ciljevi istraživanja nezaposlenosti su otkriti uzroke i donijeti zaključke oko eventualnog rješenja problema ili njegovog smanjenja. Svrha ovog tada je napraviti podjelu nezaposlenosti kako bi se podaci što bolje obradili i analizirali. Nezaposlenost u Republici Hrvatskoj analizirana je prema geografskom položaju Republike Hrvatske, stupnju obrazovanja osoba i prema spolu i dobi osoba. Većina korištenih izvora temelji se na...
Analiza norme ISO 9001
Analiza norme ISO 9001
Daria Božena Forlić
U ovom diplomskom radu analizirane su norme koje se koriste za sustave upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 s detaljnim objašnjenjem i pojašnjenjem sadržaja, zahtjeva i izmjena koje su se dogodile pri reviziji. Opširno se obuhvatio pojam međunarodne organizacije za normizaciju te ISO 9001, najpopularniji i najčešće korišteni standard za sustave upravljanja kvalitetom u svijetu, da bi se shvatila ozbiljnost ove organizacije i norme koja je analizirana. Također je...
Analiza opreme za požarnu zaštitu kod ro-ro brodova
Analiza opreme za požarnu zaštitu kod ro-ro brodova
Luka Bašić
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza organizacijske strategije i performansi na tržištu nautičkog turizma
Analiza organizacijske strategije i performansi na tržištu nautičkog turizma
Katarina Balić
Strategija i strateški izbor predstavljaju središnje koncepte u strateškom menadžmentu. Strategija se može definirati kao „teorija“ poduzeća o uspješnom tržišnom natjecanju. Smatra se da je strategija sredstvo pomoću kojeg određeno poduzeće ostvaruje svoju misiju i viziju. Bitno je znati da suvremenu poslovnu okolinu obilježava visoki stupanj neizvjesnosti, dinamičnosti, heterogenosti i kompleksnosti što predstavlja sve veći izazov opstanku i uspjehu poduzeća....
Analiza otpora broda kao funkcije obraštanja broda i izbora antivegetativne boje
Analiza otpora broda kao funkcije obraštanja broda i izbora antivegetativne boje
Tanja Čajsa
Tijekom eksploatacije broda uviĊeno je kako obraštanje znatno utjeĉe na poveĉanje otpora broda. Kako je otpor trenja, koji je posljedica hrapavosti broda, jedan od najutjecajnijih otpora vezanih za brod bilo ga je potrebno smanjiti. Pojavom korozije i obraštanja podvodnog dijela trupa broda znatno su se smanjila pozitivna svojstva broda kao cjeline, smanjila se njegova brzina a poveĉali su se troškovi eksploatacije. Istraţivanjima se došlo do zakljuĉka da se upotrebom raznih...
Analiza otpora i strahova u primjeni e-poslovanja
Analiza otpora i strahova u primjeni e-poslovanja
Marija Raboteg
Turbulentne promjene na tržištu i razvoj informacijskih tehnologija utječu na poslovanje kako privrednih subjekata, tako i državnih ustanova. Informatizacija poslovanja u školstvu Republike Hrvatske je u tijeku, a početkom školske godine je uvedena web aplikacija e-Dnevnik u većinu osnovnih škola. Ovaj rad istražuje reakcije učitelja na uvođenje e-poslovanja, kao i međusobne odnose između računalnih kompetencija učitelja u privatnom životu, njihovog povjerenja u sigurnost...
Analiza plana gospodarenja otpadom nakon uljnog onečišćenja
Analiza plana gospodarenja otpadom nakon uljnog onečišćenja
Marko Baković
Zbog porasta brodskog prometa i sve veće potražnje za uljem i uljnim derivatima povećavaju se i šanse da se dogodi nesreća. Pravovremena reakcija i postojanje dobrog plana su ključne stvari kojima se moguće posljedice uljnog izljeva mogu svesti na minimum. U ovom radu analiziran je plan gospodarenja otpadom nakon uljnog onečišćenja. Cilj je prikazati i analizirati rukovanje s uljnim otpadom korak po korak od njegova izlijevanja pa sve do njegova konačnog skladištenja ili...
Analiza podatkovne veze za potrebe e-navigacije
Analiza podatkovne veze za potrebe e-navigacije
Ivan Mikuličin
U prvom poglavlju je obrađena e-navigacija te njezini sustavi i podsustavi. Pregledane su mogućnosti primjene e-navigacije i neke mogućnosti protoka informacija. Poglavlje je završeno s radom nekih organizacija na e-navigaciji i neka njihova dokumentacija koja je nastala u procesu. U drugom poglavlju su obrađene mogućnosti podatkovnih veza. Navedene su neke specifikacije terestričkih i satelitskih podatkovnih veza te su pojašnjene njihove mane i mogućnosti. U zadnjem poglavlju se...
Analiza područja i korištene metodologije završnih radova na studiju pomorskog menadžmenta
Analiza područja i korištene metodologije završnih radova na studiju pomorskog menadžmenta
Nikolina Bošković
Predmet ovog rada jest analizirati područja i znanstvene metode koje se koriste prilikom pisanja završnih radova na studiju Pomorskog menadžmenta na Pomorskom fakultetu u Splitu. Kao temeljni istraživački alat korištena je anketa, a istraživanje je provedeno u razdoblju od 30.01.2017. do 01.03.2017. na ciljanoj skupini od ukupno 88 studenata diplomskog studija Pomorskog menadžmenta. Svrha ovog rada jest uz pomoć dobivenih podataka ispitati način na koji studenti Pomorskog fakulteta...
Analiza primjene električnih strojeva na brodu
Analiza primjene električnih strojeva na brodu
Marin Miletić
Cilj ovog rada je predstaviti električne uređaje koji se koriste na brodu, opisati njihova svojstva i način rada te mogućnosti primjene u specifičnim uvjetima rada koji vladaju na brodovima. Za svaki od strojeva navedeni su i objašnjeni postupci održavanja i neki od osnovnih kvarova i način njihovog otklanjanja. Također, dat je i kratak povijesni pregled primjene električnih strojeva na brodu od samih početaka do danas. U zaključku rada iznesene su prednosti i nedostaci...

Pages