Paginacija

Upotreba inertnog sustava plina na tankerima
Upotreba inertnog sustava plina na tankerima
Josip Jurčević
U ovom je radu obrađena tema vezana za upotrebu sustava inertnog plina na tankerima. Tankeri za prijevoz nafte i naftnih prerađevina smatraju se brodovima izrazito velike opasnosti zbog uvjeta koje moraju zadovoljavati tijekom prijevoza tereta morem i u luci. Uvođenjem sustava inertnog plina smanjio se broj nesreća i eksplozija koje su se događale tijekom prošlog stoljeća. Inertni plin je plin koji ne podržava gorenje ugljikovodika, odnosno on spriječava nastanak požara i...
Upotreba simulatora u edukaciji zapovjednika
Upotreba simulatora u edukaciji zapovjednika
Ante Grubišić
Predmet je završnog rada upotreba simulatora u edukaciji zapovjednika. Korištenje simulatora brodskog mosta važno je za obuku zapovjednika broda kako bi se poboljšala njegova kompetencija. Podatci upućuju na to da je u 85 % slučajeva uzrok pomorskih nesreća ljudska pogreška ili je povezan s ljudskom pogreškom, odnosno nesposobnošću zapovjednika broda i časnika. IMO je izvršila revizije STCW konvencije s ciljem osiguravanja minimalnih standarda osposobljenosti i certificiranja...
Upotreba upijača u uklanjanju uljnog onečišćenja
Upotreba upijača u uklanjanju uljnog onečišćenja
Marko Vranković
Visoka koncentracija brodskog prometa i eksploatacije uljnih derivata na moru danas dovodi do čestih nesreća koje za ishod imaju izljevanje ulja u morski okoliš. Kako bi se umanjila šteta na okoliš koja nastane izlijevanjem ulja, izuzetno je važna brza reakcija i visoka razina profesionalnosti koju pomorci moraju zadržati. U ovom radu analizirana je upotreba upijača koji se koriste u uklanjanju uljnog onečišćenja. Upijači su samo jedan od mogućih načina uklanjanja ulja iz...
Upotreba školskog robota za praćenje predefinirane linije
Upotreba školskog robota za praćenje predefinirane linije
Antonio Bilić
Završni rad predstavlja izradu programibilnog robota, temeljenog na razvojnom sučelju Arduino. Glavni zadatak je rješavanje praktičnih problema izgradnje robota za praćenje linije. Robot za praćenje linije je dizajniran za kretanje po određenoj liniji te pruža alternativnu praktičnu priliku kako za instruktore tako i za učenike kako bi obogatili iskustvo podučavanja i učenja. Ovaj rad ima za cilj pomoći čitateljima da grade robot za praćenje linije pomoću open-source...
Upravljanje 4-osnom robotskom rukom
Upravljanje 4-osnom robotskom rukom
Denis Visković
Robotske ruke su roboti koji se najviše koriste u industrijskim pogonima, ali u moderno doba se sve više koriste i u medicini, ali i drugim aspektima ljudskog života. Njihov razvoj javlja se iz potrebe i želje da se smanji ljudski faktor u proizvodnji, tj. da se smanji ljudska pogreška, ubrza proizvodnja, smanji rizik. Robotske ruke mogu biti napravljene od različitih materijala, s različitim stupnjem slobode kretanja i različitim načinima upravljanja. U ovom radu, uz uporabu...
Upravljanje asinkronim motorima
Upravljanje asinkronim motorima
Mario Martinović
U ovom diplomskom radu detaljno su analizirani asinkroni elektromotorni pogoni s posebnim naglaskom na upravljanje njihovom brzinom vrtnje kao osnovom za razvoj i usavršavanje pomorskih pogona s električnom propulzijom. Prikazan je njihov način rada, podjele i konstrukcijske karakteristike. Potom slijedi prikaz praktične primjene prethodnih teoretskih razmatranja kod brodskih pogona s električnom propulzijom.
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Luka Reić
Balastne vode mogu sadržavati tisuće biljnih i životinjskih vrsta, koje brodovi prevoze oceanima i ispuštaju u ekosisteme koji im nisu domicilni. Povećana trgovinska razmjena i gustoća prometa u posljednjih nekoliko godina znatno su povećali mogućnost rasprostranjivanja invazivnih vrsta. Cilj ovoga rada je pružiti uvid u postojeće metode postupanja sa balastnim vodama, pravnu regulativu pri postupanju balastnim vodama u svrhu očuvanja okoliša, te izazove i moguće odgovore na...
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Upravljanje brodskim balastnim vodama
Josip Krečak
Trgovački brodovi trebaju dodatnu teţinu kao preduvjet za sigurnu plovidbu u slučajevima kada ne prevoze teret ili nisu u potpunosti ili ravnomjerno nakrcani. To se postiţe balastiranjem broda pomoću morske vode. U isto vrijeme, balastne vode predstavljaju ekološku prijetnju zbog prijenosa neţeljenih vrsta morskih organizama iz jednog morskog područja u drugo. Cilj ovog rada je opisati funkciju balastnog sustava i metode upravljanja balastnim vodama koje se primjenjuju na brodovima,...
Upravljanje poslovnom etikom
Upravljanje poslovnom etikom
Ena Vojković
U suvremenom poslovanju često se pojavljuju primjeri neetičnog poslovanja, a jedan od primarnih razloga je djelovanje isključivo po načelu ekonomske racionalnosti. Poslovna etika stoga polazi od pretpostavke da je u suvremenom poslovanju potrebno voditi računa i o posljedicama poslovnih aktivnosti i poslovnih odluka za društvo, ključne sudionike i okoliš. Budući da su suvremeni uvjeti poslovanja doveli do nužnosti ostvarivanja konkurentske prednosti te ostvarivanja niza ciljeva...
Uređaj za zapis plovidbenog putovanja - VDR
Uređaj za zapis plovidbenog putovanja - VDR
Dino Knežević
U završnom radu se obrađuje tema Voyage Data Recorder (VDR). Radi se o sustavu koji se koristi na brodovima, a služi za zapisivanje podataka o putovanju. Njegova osnovna funkcija je samostalno bilježiti sve važne parametre posebno ukoliko dođe do sudara, požara ili havarije na brodu. VDR-ovi pružaju poboljšanje operativne sigurnost analizom podataka te omogućuje korektivne i preventivne akcije. Cilj rada je objasniti sustav VDR-a te prikazati njegove elemente. Pojasniti će se...
Uređaji za pročišćavanje zauljenih voda na brodu i otpadnih voda
Uređaji za pročišćavanje zauljenih voda na brodu i otpadnih voda
Tomislav Dadić
Broj teretnih brodova, putničkih brodova za kružna putovanja, jahti i brodica je u porastu svake godine a rastući pomorski promet povećao je onečišćenje mora fekalnim vodama s plovila. Na velikim putničkim brodovima stvara se velika količina otpadne vode zbog izrazito velikog broja ljudi koji se nalaze na brodu. Većina brodova ima sustav i uređaje za obradu i skladištenje otpadnih i zauljenih voda koji je dizajniran za uklanjanje onečišćavajućih tvari iz onečišćenih voda...
Uređaji za spaljivanje otpadnog goriva, ulja i smeća na brodu
Uređaji za spaljivanje otpadnog goriva, ulja i smeća na brodu
Marko Bradarić
Značajnim porastom klimatskih promjena, sve veći značaj pridaje se ekološki prihvatljivijim načinima gospodarenja otpadom. Različitim konvencijama i zakonima određeno je odgovorno postupanje s istim s ciljem smanjenja onečišćenja i zagađenja mora. U sklopu ovog završnog rada prikazan je uređaj za spaljivanje otpadnog smeća, goriva i ulja. Naglasak je stavljen na odgovorno postupanje pojedinca koji upravlja uređajem, kao i na procese spaljivanja čija je svrha smanjenje obujma...

Paginacija