Paginacija

Sigurnost informacija u domeni pomorstva
Sigurnost informacija u domeni pomorstva
Ivana Radmilo
Informacijski sustavi i sustavi informacijske sigurnosti u okviru pomorstva dio su kritične infrastrukture kada je riječ o mogućnosti napada ili prijetnji. Kako bi se stvorila svijest o pomorskom sektoru kao meti neţeljenih događaja, potrebno je educiranje već postojećeg kadra i onog koji tek treba doći. Trenutno stanje što se informiranosti, educiranosti i postupanja u određenim situacijama tiče daleko je od zavidne razine, tj., od razine ostalih drţava članica Europske Unije....
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u marinama
Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okoliša u marinama
Adrian Nikolić
Pomorsko dobro je svakome dopušteno na korištenje prema njegovoj prirodi i namjeni. Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje. Nitko ne moţe imati vlasništvo nad dijelovima pomorskog dobra, ali drţava dodjeljuje koncesije za upravljanje pomorskim dobrom. Vaţan dio...
Sigurnost pomorske plovidbe i nezgode u lukama nautičkog turizma
Sigurnost pomorske plovidbe i nezgode u lukama nautičkog turizma
Zrinka Bajan
Nautički turizam predstavlja izuzetno važan segment hrvatske pomorske i turističke djelatnosti. Upravo iz tog razloga je sigurnost plovila koja borave u hrvatskim marinama i plove hrvatskim unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem jamstvo uspješnog obavljanja djelatnosti nautičkog turizma. Pomorska nezgoda je događaj ili skup događaja istog podrijetla koji uzrokuje gubitak ili oštećenje broda, jahte, brodice, tereta, druge imovine na moru, ali i ljudske žrtve. U lukama...
Sigurnost pomorske plovidbe i pravna stečevina Europske Unije
Sigurnost pomorske plovidbe i pravna stečevina Europske Unije
Josip Grgić
Pravnu stečevinu Europske unije predstavlja cjelokupni pravni poredak Europske unije, odnosno skup pravnih normi i propisa kojih se države članice trebaju pridržavati. Svaka država koja želi pristupiti u članstvo Europske unije, treba uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije. Sigurnost na moru temeljna je sastavnica politike pomorskog prometa radi zaštite putnika i članova posade, morskog okoliša i obalnih regija. S obzirom da se pomorski promet odvija na...
Sigurnost pomorske plovidbe s posebnim osvrtom na poslove lučkih kapetanija
Sigurnost pomorske plovidbe s posebnim osvrtom na poslove lučkih kapetanija
Nikša Jelić
Služba sigurnosti plovidbe organizirana je kroz dvije vrste poslova – tehničkostručne poslove i upravne (inspekcijske) poslove. Tehničko-stručne poslove obavljaju posebne ustanove i organizacije kao što su Hrvatski registar brodova, Plovput, Državni hidrometeorološki zavod – Pomorski meteorološki centar i Hrvatski hidrografski institut. Upravne (inspekcijske) poslove obavljaju djelatnici lučkih kapetanija. Lučke kapetanije su područne jedinice Ministarstva mora, prometa...
Simulacija izljeva ulja u Kaštelanskom zaljevu
Simulacija izljeva ulja u Kaštelanskom zaljevu
Mathias Grizelj
Uslijed velike gustoće prometa u Kaštelanskom zaljevu povećava se rizik od dogaĎanja pomorske nezgode i onečišćenja okoliša. Kako bi se smanjila šteta ukoliko se dogodi pomorska nezgoda i uljno onečišćenje, izuzetno je vaţno poznavati odreĎene podatke o tome kako će se uljni izljev ponašati na površini mora. U ovom radu analizirano je ponašanje ulja na površini mora unutar 24 sata, te efikasnost brane za otvoreno more u suzbijanju uljnog onečišćenja. Cilj ovoga rada...
Simulacija onečišćenja uljem na ulazu u splitsku luku
Simulacija onečišćenja uljem na ulazu u splitsku luku
Stipe Huljić
Splitska luka posljednjih godina bilježi stalan porast pomorskoga prometa, kako linijskog obalnog prometa, tako i brodova na kružnim putovanjima. Usporedno s tim, povećava se i rizik od nastanka neželjenih događaja kao što su sudar, nasukanje, požar, istjecanje nafte i sl. Cilj je ovoga rada napraviti simulaciju onečišćenja različitim vrstama uljem na vanjskim vezovima za kruzere u splitskoj luci, te analizirati kretanje uljne mrlje. Također, određene su lokacije koje bi uljna...
Simulacijski model brodskog topničkog gađanja
Simulacijski model brodskog topničkog gađanja
Ivan Nakić
Neprestani razvoj suvremene tehnologije utjecao je da brodsko topništvo postane jedan od najsposobnijih vojno-razaračkih sustava. ''Najsposobniji'', jer se ovom vrstom oružja s manje resursa ostvaruju veći rezultati, drugim riječima traži se učinkovitost ili djelotvornost topništva. Resursi u ovom slučaju poprimaju oblik projektila, a rezultati se očituju u ponajprije pogođenim, a onda i u uništenim objektima. Kako bi se u potpunosti razumjela teorija funkcionalnosti brodskog...
Sinteza nadzornika prometa brodova pomoću Petrijevih mreža
Sinteza nadzornika prometa brodova pomoću Petrijevih mreža
Josip Matković
Čest problem u pomorskom prometu je smanjenje sigurnosti odvijanja plovidbe, čime se povećava vjerojatnost događanja pomorske nesreće. Zbog toga se uvode nadzorni sustavi koji sa kopna upravljaju odvijanjem pomorskog prometa. Cilj diplomskog rada je modeliranje i simuliranje nadzornog sustava kao dijela VTS sustava čiji je cilj sprječavanje sudara i povećanje sigurnosti prometa unutar kanala. U radu je prikazan rad nadzornog sustava na primjeru pomorskog kanala. Nadzorni sustav...
Sistemski pristup
Sistemski pristup
Dinko Šimić
Ekonomisti, inženjeri i stručnjaci raznih drugih profila svakodnevno nailaze na probleme za čije je rješavanje potrebno znanje opće teorije sustava i sistemske analize. Teorija sustava interpretira se kao šire područje istraživanja od teorije upravljanja, međutim u praksi analiza sistema gotovo je uvijek povezana s problemom upravljanja. Stoga, teorija sustava multidisciplinarnog je karaktera, uključuje različite nauke i podjednako je koriste stručnjaci raznih profila. Sistemska...
Sjevernoamerička Velika jezera - udjel u svjetskom pomorskom prometu
Sjevernoamerička Velika jezera - udjel u svjetskom pomorskom prometu
Ivan Bralić
Tema ovog završnog rada je Sjevernoamerička velika jezera – udjel u svjetskom pomorskom prometu. Rad se bavi zemljopisnim značajka Velikih jezera njihovim najvažnijim obilježjima, te postanku i onečišćenju koja prijete jezerima. U radu je svako jezero (Superior, Huron, Michigan, Erie, Ontario) posebno opisano, te su nabrojene njihove karakteristike. Rad se također bavi sustavom morskog puta koje čine Velika jezera i rijeka Sv. Lovrijenca, prikazuje se povijesni razvoj tog morskog...
Sklop za detekciju udaljenosti privezanog broda od kraja temeljen na ARDUINO razvojnoj pločici
Sklop za detekciju udaljenosti privezanog broda od kraja temeljen na ARDUINO razvojnoj pločici
Matko Drlje
Vremenski uvjeti te različiti vanjski utjecaji imaju izravan utjecaj na brodska vitla odnosno konope gdje dolazi do konstantne promjene sila na konope čime se izaziva povećano trošenje konopa te kvarove na vitlima. Povećano trošenje konopa može dovesti do puknuća konopa, te se time može dovesti brod i okolinu u potencijalno opasnu situaciju. U današnje vrijeme, razvojem mikrokontrolera i minimizacijom dimenzija potrošačima su dostupna rješenja automatizacijom istih sustava uz...

Paginacija