Pages

Razvoj skupnih pneumatskih sredstava za spašavanje
Razvoj skupnih pneumatskih sredstava za spašavanje
Andrea Majstrović
Splavi omogućuju duži boravak ljudi na moru nakon napuštanja broda uslijed potonuća ili neke druge havarije. Značajne su po tome što za razliku od čamaca, splav nema nikakav poriv te slobodno pluta pod utjecajem mora i vjetra. Splavi se dijele na krute i pneumatske, a tematika ovoga rada jesu upravo pneumatske splavi. Uzgon navedenih splavi stvaraju najmanje dvije odvojene komore koje se pune kroz nepovratni ventil. Sama splav se napuše u roku jedne minute neotrovnim plinom. Splav je...
Razvojni planovi luka
Razvojni planovi luka
Luka Barać
U ovom diplomskom radu se istraţuju razvojni planovi morskih luka. Morske luke povezuju kopneni i pomorski promet, te su poticatelji razvitka mnogih djelatnosti i predstavljaju veoma bitan dio nacionalnog gospodarstva zemlje što se očituje putem prihoda, broja zaposlenih i vrijednosti infrastrukturnih objekata i opreme. Planiranje razvoja luke je sloţen proces koji zahtijeva poznavanje metodologije planiranja luka i terminala, provoĎenje analiza i predviĎanja prometa, i bezgrešnu...
Realizacija kursa broda uporabom PID regulatora
Realizacija kursa broda uporabom PID regulatora
Čedomir Babić
Pri projektiranju brodskog upravljačkog sustava velik problem predstavlja količina varijabli potrebnih za opis dinamike broda. Dinamika broda ovisi o mnoštvu čimbenika poput: brzine kretanja broda, dubini vode, količini nakrcanog tereta, vremenskim prilikama, morskim strujama i dr. Postoje razni načini suočavanja s ovim problemima, jedan od načina je kombinacija Nomotova modela broda i PID regulatora kao baza brodskog autopilota. U ovom radu analiziran je i projektiran takav sustav...
Realizacija logičkih funkcija u pneumatskom upravljanju
Realizacija logičkih funkcija u pneumatskom upravljanju
Ante Radić
Funkcija pneumatskog sustava je korištenje radnog medija, najčešće komprimiranog zraka, za pretvorbu, prijenos i/ili upravljanje energijom. Upravljanje zahtijeva primjenu određene logike upravljanja koja se realizira logičkih funkcijama. Ove funkcije mogu se obavljati pomoću jednostavnih ventila ili kombinacijom ventila kojim se formiraju logički sklopovi. U ovom radu opisane su vrste pneumatskog upravljanja i načini realizacije osnovnih logičkih funkcija. Primjena logičkih...
Reanimacija na brodu i kopnu  razlike i podudarnosti
Reanimacija na brodu i kopnu razlike i podudarnosti
Josip Tamburović
Cilj ovog rada je opisati moţebitne razlike u pruţanju reanimacije na brodu i na kopnu. Na kopnu osobe specijalizirane i uvjeţbane za pruţanje prve pomoći dolaze prve na mjesto nesreće, a najčešće su to: osoblje hitne medicinske pomoći, policijski sluţbenici, vatrogasci, pripadnici gorske sluţbe spašavanja i sličnih sluţbi. MeĎutim, do dolaska stručnih ekipa protekne više od pet minuta, a nekad je potrebno i sat vremena. Reanimaciju na brodu, u slučaju potrebe, rade...
Referentni koordinatni sustavi
Referentni koordinatni sustavi
Ante Jenjić
Navigacija i određivanje položaja broda u plovidbi oduvijek su predstavljali izazov u pomorstvu. Definiranje koordinatnog sustava uvelike je doprinijelo snalaženju u prostoru. U ovom radu opisan je način određivanja točke u prostoru, odnosno obrađen je referentni koordinatni sustav. Pravokutni koordinatni sustav opisan je kao sustav pomoću kojeg se određuje položaj neke točke u prostoru, a zemljopisni koordinatni sustav kao sustav pomoću kojeg je definiran položaj neke točke na...
Regulacija rada brodskih parnih turbina
Regulacija rada brodskih parnih turbina
Domagoj Paraman
Ovim radom je prikazan način rada parnih turbina. Navedene su općenite karakteristike te njihova podjela. Parno-turbinska porivna postrojenja na brodovima koriste paru za pogon. Za proizvodnju pare potrebno je imati generator pare. Generatoru pare potrebno je dovoditi vodu u količini odvedene pare. Za loženje generatora potrebno je dovoditi gorivo. Ovaj rad je podijeljen na pet poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje koje govori općenito i uvodi nas u temu završnog rada. Drugo...
Relejno upravljanje asinkronim motorom
Relejno upravljanje asinkronim motorom
Ivan Ukić
Cilj ovoga rada je definirati način rada brodskog relejnog upravljačkog sustava za pumpu slatke vode, izraditi upravljački algoritam i realizirati relejni upravljački sustav. Rad se temelji na postojećem sustavu brodskog relejnog sustava upravljanja pumpom slatke vode s broda MB Storm, brodarske kompanije Brodospas, Split i predstavlja modifikaciju izvornog sustava. U ovome radu nalaze se opisani svi sadržaji potrebni za razumijevanje rada sustava kao i sadržaji potrebni za izradu...
Rizici prilikom usklađivanja i prelaska na normu ISO 9001:2015
Rizici prilikom usklađivanja i prelaska na normu ISO 9001:2015
Ivan Derado
Norma ISO 9001 predstavlja temeljnu normu za sustave upravljanja kvalitetom, te se njom koristi preko milijun organizacija diljem svijeta, bez obzira o kojoj se veličini i vrsti djelatnosti radi. Kvlaliteta danas predstavlja jednu od važnijih karakteristika uspješnog poslovanja, te se upravo provođenjem normi ISO 9001 postiže visok stupanj kvalitete proizvoda i usluga. U radu su detaljno opisane norme ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015, njihove prednosti i nedostaci te međusobna usporedba....
Rizici trovanja na brodovima trgovačke mornarice
Rizici trovanja na brodovima trgovačke mornarice
Mateo Batinović
Bilo koji brod može sadržavati različite količine opasnih materijala koje je potrebno pravilno identificirati, ukloniti i zbrinuti. Obično se zbog nedostatka odgovarajućih objekata za prihvat otpada i sredstava za sprječavanje životne opasnosti, obuke za radnike i suradnje vlasnika brodova u pružanju potrebne dokumentacije, brodska posada izlaže riziku od otrovanja. Vrlo često i sam brodski teret može biti otrovan. Otrovne tvari su one supstance koje uzrokuju smrt, ozljedu ili...
Rizici trovanja na brodovima trgovačke mornarice
Rizici trovanja na brodovima trgovačke mornarice
Mario Vukman
Otrovi su tvari koje mogu uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje ako se unesu ili resorbiraju u tijelo u dovoljnoj količini. Trovanja mogu biti akutna (nastaju naglo) te kronična (nastaju postupno, tijekom dužeg unošenja otrova u organizam). Otrovi na brodu mogu biti otrovi koji se svakodnevno koriste, otrovi koji mogu nastati u brodskim pogonima tijekom radnih postupaka, odnosno od brodskih tereta. Otrovi najčešće prodiru u čovjekov organizam kroz kožu (perkutano), kroz usta...
Rizici u međunarodnom financiranju
Rizici u međunarodnom financiranju
Rikardo Marenzi
Međunarodno poslovanje danas je u globaliziranom i informatiziranom svijetu lakše i dostupnije nego ikada, no usprkos svim pogodnostima koje nosi mogućnost ugovaranja uvozno-izvoznih poslova u realnom vremenu, suvremeno poslovno okruženje, sa složenom političkom i globaliziranom ekonomskom situacijom, nosi niz novih izazova i rizika. Na neke rizike koji se tiču vlastitog poslovanja tvrtke možemo utjecati i kontrolirati ih, ali na neke, a posebice u međunarodnom financijskom prometu,...

Pages