Paginacija

Putnički prijevoz trajektima Italija - Grčka
Putnički prijevoz trajektima Italija - Grčka
Nikola Bilokapić
Tema završnog rada je prijevoz trajektima Italija-Grčka. Trajekt je brod za linijski prijevoz putnika, cestovnih i željezničkih vozila preko mora, rijeka ili jezera. Manji trajekti prevoze vozila na otvorenoj palubi, a veći na zatvorenim palubama i međupalubama u unutrašnjosti trupa. Vozila ulaze u trajekt preko rampe kroz posebna vrata u krmi, pramcu ili boku. Unutrašnjost broda osigurava udobnost i zadovoljavanje potreba putnika tijekom plovidbe. U radu se ukratko prikazuje...
Putnički prijevoz trajektima Italija - Sicilija
Putnički prijevoz trajektima Italija - Sicilija
Marko Jeknić
U radu će se obraditi tema putnički prijevoz trajektima Italija-Sicilija. Zadatak rada je prikazati prijevoz putnika trajektom na relaciji Italija-Sicilija. Kako bi putnička luka mogla djelovati, potrebna joj je odgovarajuća prometna povezanost s jedne strane s kopnenim zaleđem, a s druge (morske) s ostalim lukama. Putnički tijekovi bitan su element u razvoju pomorskoputničkih luka i uvelike se oslanjaju na razvijenu infrastrukturu i suprastrukturu prometnog sustava. Najvažnije...
RO-RO tehnologija
RO-RO tehnologija
Željana Puljiz
Ro-Ro tehonologiju možemo opisati kao suvremenu vrstu transportne tehonologije koja se poistovjećuje sa karakteristikama Ro-Ro brodova. Glavni element ove pomorsko-kontinentalne tehnologije je teret, tj. jedinične strukture tereta transportnog sustava. Tako se ova tehnologija danas javlja kao transporter različitih vrsta tereta. Još jedna sastavna komponenta su i lučki terminali koji služe za realizaciju ove prekrcajne tehnologije. Iz toga svega proizlazi jedna proizvoljna definicija...
RONJENJE NA DAH I UČINCI NA ZDRAVLJE
RONJENJE NA DAH I UČINCI NA ZDRAVLJE
Ana Maleš
Ronjenje na dah zasigurno je najstariji i najrašireniji oblik ronjenja na koji su se ljudi u davna vremena odvažili u potrazi za hranom, školjkama, potopljenim objektima i slično. Osnova se nije mijenjala kroz stoljeća, a od opreme je nužna jedino ronilačka maska. Kroz godine se mijenjao samo cilj ronjenja, pa je tako u novije vrijeme to više sportsko- natjecateljske prirode. Ronjenje na dah je proces koji itekako utječe na ljudsko zdravlje, koji zahtijeva poznavanje fizioloških i...
Radna mjesta i kvalifikacije kadrova u čarter agencijama
Radna mjesta i kvalifikacije kadrova u čarter agencijama
Mirna Ivković
U radu se istraţuju radna mjesta te kvalifikacije kadrova u ĉarter agencijama pri ĉemu se razmatra kadroviranje i vaţnost ljudskih faktora u organizaciji. Nautiĉki turizam je jedna od najperspektivijih grana ekonomije u Republici Hrvatskoj. Iznajmljivanje plovila predstavlja temeljnu djelatnost u okviru nautiĉkog turizma. Djelatnost ĉartera biljeţi znaĉajan rast što je evidentno kroz brojne pokazatelje, poĉevši od rasta broja registriranih ĉarter kompanija i ĉarter plovila do...
Radna svojstva radara
Radna svojstva radara
Filip Tomasović
Prikazane su osnove i načelo rada radara te radarske funkcije. Razmotreni su radarski podsustavi: antena, odašiljač, prijamnik te obrada signala i podataka. Definirana su glavna radna svojstva radara: radarska refleksijska površina, omjer signala i šuma, detektiranje, pretraživanje, mjerenje i praćenje. Navedene su električne specifikacije za tipični brodski radar i izvršena je njihova usporedba s pripadajućim normama.
Radne karakteristika brodskih pogonskih sustava
Radne karakteristika brodskih pogonskih sustava
Jure Erceg
Učinkovite probne vožnje pružaju podatke za proračun performansi propulzijskog sustava. Ti podaci će također pomoći pri identifikaciji problema u sustavu koji mogu dovesti do potencijalnih problema u samom radu. Time se pomaže korisniku kako bi razvili rasporede održavanja i popravaka, čime se omogućava najekonomičnije i najefikasnije upravljanje. Pri provođenju normalnog ispitivanja, plovilo treba imati opterećenje koje je tipično opterećenju pri normalnom radu. Svi pomoćni...
Rashladni sustavi za održavanje živežnih namirnica na brodu
Rashladni sustavi za održavanje živežnih namirnica na brodu
Mato Batinić
U ovom radu opisan je rashladni sustav za očuvanje živežnih namirnicana brodu. U prvom dijelu rada definira se osnovna zadaća i podjela rashladnih brodskih sustava te štetnom djelovanju freona. Nadalje, u drugom djelu rada opisan je teoretski proces rada brodskog rashladnog sustava, slučaj suhog usisavanja rashladnog sustava, utjecaj pothlađivanja na iskoristivost rashladnog sustava. U trećem dijelu rada opisuju se dijelovi rashladnog sustava gdje bi kao najvažnije istaknuo...
Raspoloživost, pouzdanost i sigurnost visokog napona
Raspoloživost, pouzdanost i sigurnost visokog napona
Tomislav Simunić
Uvjeti rada i sigurnost plovidbe postavljaju na brodsku elektroničku opremu vrlo stroge tehničke zahtjeve s posebnim naglaskom na pouzdanost i kvalitetu te opreme. Od te opreme zahtijeva se da besprijekorno funkcionira u klimatološkim i tehničkim uvjetima. Palubna oprema mora udovoljavati oštrijim zahtjevima jer je u nepovoljnijim uvjetima od one u unutrašnjosti broda. Oprema na brodu koja utječe na sigurnost plovidbe testira se prema propisima pripadnoga klasifikacijskog društva o...
Razgraničenje Republike Hrvatske na moru
Razgraničenje Republike Hrvatske na moru
Luka Vuković
U ovom završnom radu opisani su problem razgraničenja na Jadranskom moru, morski i podmorski prostori Republike Hrvatske, unutarnje vode, teritorijalno more, zaštićeni ekološko-ribolovni pojas te epikontinentalni pojas. Obrađuje se razgraničenje morskih i podmorskih prostora između Republike Hrvatske i susjednih država na Jadranskom moru, nacionalni interesi Republike Hrvatske na Jadranskom moru, te radnje koje mogu ugroziti nacionalne interese i sigurnost Republike Hrvatske na...
Razvijanje održive konkurentske prednosti u industriji marina
Razvijanje održive konkurentske prednosti u industriji marina
Iris Ukić
U radu se istražuju mogućnosti razvijanja održive konkurentske prednosti u industriji marina, primjenom generičkih konkurencijskih strategija (Porter, 1985.), pri čemu se u fokus stavlja strategija diferencijacije. Navedena strategija omogućuje konkurentsko nadmetanje marina putem stvaranja jedinstvene ponude ili obilježja koje cijene turist-nautičari. Na reprezentativnom uzorku marina u radu se identificiraju različite aktivnosti koje potiču stvaranje zajedničke vrijednosti (eng....
Razvitak modernih kontejnerskih brodova
Razvitak modernih kontejnerskih brodova
Ivana Jelena Balić
Kontejneri, kontejnerski brodovi i kontejnerski terminali ključni su elementi u kontejnerskom transportu. Kontejnerski brodovi omogućili su stvaranje neprekinutog prijevoznog lanca u kojem se teret prevozi u standardiziranom kontejneru, od pošiljatelja do primatelja, koristeći više različitih vidova transporta. To nam potvrđuje podatak da se oko 90% generalnog tereta upravo prevozi u kontejnerima. Kontejnerizacija je također utjecala na promjene u ekonomiji, tehnologiji i...

Paginacija