Pages

Spašavanje ljudskih života na moru
Spašavanje ljudskih života na moru
Ivan Bratić
Zaštita ljudskih života na moru najvažniji je cilj pomorskog upravnog prava. Pod pojmom spašavanja, osim ljudskih života može se spašavati i imovina ali ništa nije toliko važno kao spašavanje ljudskih života. Zbog toga su s vremenom usvojena različita pravila i načini na koje bi se trebao spašavati ljudski život na moru a na međunarodnom planu usvojene su različite konvencije s kojima se postiže zaštita ljudi na moru: SOLAS konvencija, Konvencija o traganju i spašavanju i...
Spašavanje nastradalih na brodovima duge plovidbe
Spašavanje nastradalih na brodovima duge plovidbe
Goran Tedling
Unatoč modernim tehnologijama, porast pomorskog prometa doveo je i do porasta pomorskih nesreća. S obzirom da je potpuno sprječavanje istih teško izvedivo, naglasak se stavlja na proces spašavanja u slučaju nesreće. Cilj ovog rada je prikazati kratki povijesni i zakonski pregled pomorske sigurnosti, obraditi metode spašavanja, opremu za i pri spašavanju te se osvrnuti na tri pomorske nesreće brodova različitog tipa duge plovidbe te tijek misija spašavanja na istima.
Specifičnost izračuna plaća pomoraca
Specifičnost izračuna plaća pomoraca
Barbara Šušnjara
Predmet ovog rada je definirati pojam plaće i dohotka, te uz pomoć zakona Republike Hrvatske, precizirati prava i obveze koje imaju hrvatski pomorci. Svrha ovog rada je detaljno proučiti načine i odluke isplate plaća pomorcima. Ključno je sve navedeno pokazati na konkretnom primjeru kako bi se uočila razlika plaće pomorca koji prima preko hrvatske i strane kompanije. Potrebno je definirati postotke za obračun mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, potom odrediti stope i granice...
Specifičnosti internih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Specifičnosti internih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Antonia Jurat
U ovom radu obradit će se pojam korporativne organizacije i primjene internih mehanizama korporativnog upravljanja. Nakon definiranja osnovnih pojmova i nabrajanja internih mehanizama, prikazat će se primjena na primjeru pomorske organizacije Jadroplov d.d. Također, objasnit će se važnost analiza financijskog izvještaja, kao i sam pojam financijskog izvještavanja. Na temelju proučenog procjeniti će se ocjena uspješnosti same pomorske organizacije. Glavni cilj ovog rada je...
Specifičnosti pomorskog turizma
Specifičnosti pomorskog turizma
Tina Sule
Cilj ovoga završnog rada jest provesti čitatelja kroz vrste turizma, s naglaskom na pomorski turizam i njegove specifičnosti. To je zasebna vrsta turizma koja pod sobom ima različite grane, kao što je, na primjer, nautički turizam. Svaka od tih grana turizma daje određeni zamah ka razvoju turizma. Pokazuju se određeni dijelovi pomorskoga sustava, zajedno sa svojim prednostima i manama. Pokušava se ukazati na problem globalizacije pomorskog turizma u Hrvatskoj te kako taj problem...
Specifičnosti sidrišta otoka Šolte
Specifičnosti sidrišta otoka Šolte
Ana Filipić
Ovim radom, podrobnije je istražena tematika uvala otoka Šolte. Uz kratak uvod o samom pojmu sidrišta, priložene su i informacije koje će uvelike pomoći čarter agencijama, nautičarima, ali i domicilnom stanovništu u cilju boljeg upoznavanja vlastite obale. Prateći linije obale otoka, zalazeći u svaku uvalu, u radu su obuhvaćene lokacije i dubine kao i same karakteristike uvala poput njihove zaštićenosti, vrsta sedimenata pogodnih za sidrenje, prijetnje nautičarima te mogući...
Specifičnosti vanjskih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Specifičnosti vanjskih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Anđela Radić
Ciljevi rada su pojasniti modernu organizaciju i korporativno upravljanje, te prikazati interne mehanizme korporativnog upravljanja pomorske organizacije. Cilj je prikazati na studiji slučaja mehanizme korporativnog upravljanja na primjeru tvrtke Jadroplov d.d. Grupa posluje u uvjetima otežane likvidnosti. S obzirom na povijesno niske vozarine zabilježene u prethodnom periodu, u cilju osiguranja opstojnosti postojanja, obavljeni su pregovori s kreditorima Grupe o zamrzavanju otplate...
Specijalizirani brodovi za prijevoz kemikalije
Specijalizirani brodovi za prijevoz kemikalije
Toni Pavlinović
Tema ovog rada su brodovi za prijevoz kemikalija. Tankeri za prijevoz kemikalija su vrlo složeni brodovi koji trebaju biti izgrađeni u skladu sa međunarodnim propisima. Istaknuto je kako konvencije i propisi prate razvoj tankera za kemikalije sa ciljem zaštite morskog okoliša i zdravlja posade. Brodovima se prevoze proizvodi kemijske i petrokemijske industrije. Korozija je proces razaranja konstrukcijskih materijala, a uzrokuju ga kemijske, fizičke i biološke promjene. Brodski tankovi...
Sprječavanje grešaka u navigaciji
Sprječavanje grešaka u navigaciji
Ana Jurčević
Komunikacija je aktivnost prenošenja značenja kroz zajednički sustav znakova i semiotičkih pravila. Komunikacijom se prenosi poruka od jedne do druge osobe, od pošiljatelja do primatelja poruke. U početku se komuniciralo riječju, dimnim signalima, bubnjevima, dok se u modernom dobu koriste inovativne tehnologije. Loša komunikacija najčešći je krivac za neslogu, pogreške i nerazumijevanje na radnom mjestu. Nastaje kada se ljudi na radnom mjestu ne žele izjašnjavati, ni izreći...
Sprječavanje onečišćenja mora uljem i ispušnim plinovima
Sprječavanje onečišćenja mora uljem i ispušnim plinovima
Antoni Balić
U današnje vrijeme sve je bitnije očuvanje okoliša, godinama se isti zagađivao i to je dovelo do velikih ekoloških problema. More i morski promet nije lišen toga, te je nizom propisa i dokumenata određen način sprječavanja onečišćenja istog. U ovom radu je obrađen najbitniji pravni dokument koji regulira zagađenje mora, MARPOL 73/78 Konvencija IMO-a kao i uređaji koji se danas koriste na brodovima da bi se spriječilo onečišćenje mora. Cilj ovog rada je navesti najvažnije...
Stabilnost brodova za prijevoz kontejnera
Stabilnost brodova za prijevoz kontejnera
Ivan Petar Pavić
Ovaj rad obrađuje koncept brodova za prijevoz kontejnera, povijest razvoja, konstrukcijsko tehnološke parametre, sile koje djeluju na brod i stabilnost broda. Zahvaljujući tehnološkom razvoju kontejnerski brodovi postali su najekonomičniji i najsvrsishodniji. Zbog specifične visokoproduktivne tehnologije opremljeni su složenim uređajima i napravama, ali i nadalje važan čimbenik je ljudski faktor.U ovom radu obrađene su specifičnosti kontejnerskih brodova, pravilan smještaj i...
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta
Šime Karanušić
Ovim završnim radom je prikazan način rada brodova za prijevoz tekućih tereta. Prvotno je objašnjen pojam stabilnosti i njegove važnosti za pravilan i uspješan pomorski promet. U drugom dijelu završnog rada prikazane su vrste brodova kojima se prevozi tekući teret i navedene su njihove karakteristike. Ovaj završni rad je podijeljen na četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje koje govori općenito i uvodi nas u temu završnog rada. Drugo i treće opisuju stabilnost...

Pages