Pages

Luke i njihovo poslovanje
Luke i njihovo poslovanje
Dragica Mataga
Ovaj završni bavi se kako sama tema kaže lukama i lučkim poslovanjem. U prvom dijelu rada pisano je o povijesti luka i njihovom razvoju. Drugi dio rada bavi se podjelama luka, čimbenicima koji utječu na razvoj luka, lučkim naknadama, kapacitetima te vrstama tereta koji prolaze kroz luku. Treći dio rada govori o lučkom poslovanju, dok se četvrti dio rada bavi lukama u Hrvatskoj. Na samom kraju rada dan je sažetak završnog rada.
Luke i terminali Kanade i sjeverne Europe za prihvat brodova za kružna putovanja
Luke i terminali Kanade i sjeverne Europe za prihvat brodova za kružna putovanja
Marin Medak
Relevantan čimbenik koji utječe na razvitak prometa, turizma i gospodarskih djelatnosti u vodnom prometu su putničke luke i pripadajući terminali. Porastom prosječne veličine broda i opsega posla u vodnom prometu dolazi i do potrebe za povećanjem pomorskih luka i izgradnje bolje infrastrukture. Od klasičnih funkcionalnih luka stvoreni su suvremeni putnički terminali koji ispunjavaju zahtjeve pomoraca i putnika i osiguravaju prostor za primanje velikih brodova. Brod za kružna...
Lučka infrastruktura i suprastruktura u funkciji pomorskog turizma na primjeru Gradske luke Split
Lučka infrastruktura i suprastruktura u funkciji pomorskog turizma na primjeru Gradske luke Split
Luka Grgić
U ovome diplomskom radu istražuje se utjecaj lučke infrastrukture i suprastrukture na turizam gradske luke Split. Lučka infrastruktura i suprastruktura jesu objekti potrebni za obavljanje pomorsko-putničkog prijevoza. Njihovom boljom razvijenošću otvara se mogućnost prihvata većeg broja brodova i putnika, što u rezultatu pospješuje reputaciju luke na pomorskom tržištu i doprinosi razvoju gospodarstva regije. Cilj rada jest dokazati utjecaj infrastrukture i suprastrukture...
Lučka kapetanija Ploče - sigurnost plovidbe
Lučka kapetanija Ploče - sigurnost plovidbe
Nikica Primorac
Lučka kapetanija definira se kao glavna institucija koja ima provedbenu funkciju u području pomorstva. Lučka kapetanija kao institucija obavlja poslove nadzora plovidbe u unutarnjim morskim vodama, i teritorijalnom moru neke pomorske države. Lučka kapetanija Ploče pokriva dio područja županije Dubrovačko-neretvanske, uključujući gradove i općine: Metković, Opuzen, Ploče, Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje. Pravilnik sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim...
Lučki korisnici i pružatelji usluga
Lučki korisnici i pružatelji usluga
Anamarija Gruica
Luka je kompleksan sustav koji funkcionira u vremenskom i prostornom okviru. Prema svojoj namjeni luke se mogu podjeliti na putničke i teretne, što određuje daljnji tok razvoja djelatnosti koje će se u njoj odvijati. S obzirom na prometne, geografske, infrastrukturne i tržišne utjecaje; svaka luka ima svoje korisnike i pružatelje usluga. Pružatelji usluga sudjeluju u tržišnoj utrci, te svakim danom nude nove mogućnosti krajnjim korisnicima. Korisnici pak biraju najpovoljnije...
MARKETINŠKI ASPEKTI RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
MARKETINŠKI ASPEKTI RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Nikolina Terzić
U radu se opisuje nautički turizam kao posebna vrsta turizma koja značajno doprinosi razvoju gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Stalni rast i razvoj tržišta nautičkog turizma nameće potrebu primjene marketinškog planiranja sa svrhom postizanja željenih rezultata. Strateško usmjerenje nautičkoga turizma Republike Hrvatske temelji se na postavljanju i provođenju dugoročnih planova koji obuhvaćaju viziju, misiju te ciljeve za budućnost, kao i odgovarajuće akcijske planove....
MARPOL, Prilog I.: Sprječavanje onečišćenja mora uljima s brodova
MARPOL, Prilog I.: Sprječavanje onečišćenja mora uljima s brodova
Marijan Cvitković
More je danas najveća globalna prometnica kojom odvija se većina svjetskog trgovačkog, vojnog i turističkog prometa. More i morski okoliš podložni su negativnom utjecaju brodova koji plove njime, a pogonjeni su motorima s unutrašnjim izgaranjem koji koriste naftu i naftne derivate, bilo putem produkata sagorijevanja motora pri radu, ili pomorskih nesreća u kojima dolazi do rasipanja ili izlijevanja tereta u more, te ispuštanja plinovitih tvari u atmosferu. Stoga su međunarodnim...
MEĐUNARODNI I REGIONALNI TRANSPORT
MEĐUNARODNI I REGIONALNI TRANSPORT
Petar Mateljan
Posljednjih deset godina dogodile su se revolucionarne primjene u globalnoj trgovini. Veliku ulogu u tom procesu odigrali su prometski sustavi, a posebno pomorski transport. Međunarodni i regionalni transport podrazumijeva najveći stupanj mobilnosti tereta i putnika. Većina pomorskih luka mijenja načine za prihvat i transport robe, stoga dolazi do pojave intermodalnog, multimodalnog i kombiniranog transporta. Sada se poseban naglasak stavlja na smjerove razvoja logističkih aktivnosti...
MF komunikacijski uređaji u GMDSS-u
MF komunikacijski uređaji u GMDSS-u
Mate Silić
Tema ovog rada su komunikacijski uređaji srednjih frekvencija (engl. Medium Frequency – MF) koji se koriste u Svjetskom pomorskom sustavu za pogibelj i sigurnost (engl. Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS). Taj sustav je također opisan u radu, njegovi temeljni principi i razvoj kroz povijest. Osim samih uređaja, opisani su i postupci vezani uz njegov rad na brzom putničkom brodu „Krilo Carbo“ u plovidbi na ruti iz Hyena u Norveškoj do Splita u Hrvatskoj, pri...
MF/HF I SOLAS BRODOVI
MF/HF I SOLAS BRODOVI
Nino Siber Harlamov
Temelj za sigurnu i efikasnu plovidbu svakog broda je učinkovita komunikacija. Nakon havarije Titanika 1912. godine, donesena je i konvencija način reguliranja sigurnosti ţivota na moru, a usvojena je dvije godine nakon nesreće. Prema SOLAS konvenciji brodovi u međunarodnoj plovidbi moraju zadovoljavati međunarodna mjerila sigurnosti plovidbe. Druga skupina su brodovi u nacionalnoj plovidbi koji ne podlijeţu obvezama SOLAS konvencije, već nacionalnim propisima. Razvojem pomorstva i...
MJERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA BRODOVIMA
MJERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA BRODOVIMA
Krešimir Svirčić
U ovom radu opisane su mjere za povećanje energetske učinkovitosti na brodovima trgovačke mornarice. Razvoj svjetskog gospodarstva stvorio je potrebu za brojnim transportnim brodovima koji drže ekonomije razvijenih država na visokim razinama. Povećane emisije štetnih tvari u okoliš uzrokuju razne negativne posljedice kao što su globalno zatopljenje i staklenički učinak plinova. Razvoj novih tehnologija upravljanja brodskim sustavima omogućuje smanjenje štetnih emisija u okoliš...
MODELIRANJE I SIMULIRANJE RADA ISTOSMJERNIH ELEKTRIČNIH STROJEVA S NEZAVISNOM UZBUDOM
MODELIRANJE I SIMULIRANJE RADA ISTOSMJERNIH ELEKTRIČNIH STROJEVA S NEZAVISNOM UZBUDOM
Marin Vuco
Cilj rada je definirati matematički model nezavisno uzbuđenih električnih istosmjernih strojeva i formirati simulacijski model sprege motor-generator u Matlab/Simulink programskom okruženju koji omogućava analizu rada strojeva. U većini slučajeva se prilikom modeliranja istosmjernih strojeva, zbivanja u armaturnom ili uzbudnom krugu, ovisno o namjeni modela, tretiraju vremenski nepromjenjivima. U ovom radu su modelirana zbivanja i u armaturnom i u uzbudnom krugu strojeva, što...

Pages