Pages

Konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer broda Stena Polaris
Konstrukcija brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer broda Stena Polaris
Kristijan Jezidžić
Brodovi i sami predstavljaju velike i složene sustave i često su dijelovi nekih još većih i složenijih prijevoznih sustava pod neizvjesnim utjecajima okoline i zahtjeva službe. Brodovi se sastoje iz više podsustava, od kojih je svaki bitan za djelovanje cjeline. Brodske konstrukcije se mogu smatrati podsustavima koji omogućuju uključivanje ostalih podsustava i njihovo zajedničko djelovanje u službi broda. Tankeri su danas prisutni na svim morima, a prvi su se pojavili krajem 19....
Konstrukcijska i tehnologijska obilježja brodova jaružala
Konstrukcijska i tehnologijska obilježja brodova jaružala
Ivan Ferdinand Barišić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je kompleksna problematika izbora jaružala na temelju konstrukcijskih i tehnoloških obilježja. Proizvodni kapacitet nije jedini faktor jer velik utjecaj predstavlja sama lokacija jaružanja i vrsta dna. Svrha rada je istaknuti konstrukcijske i tehnološke značajke koje predstavljaju jedan od utjecajnih faktora pri izboru jaružala. Cilj rada je detaljno razraditi osnovne tipove jaružala i opisati njihovu opremu za kopanje i transport...
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova jaružala
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova jaružala
Ivan Galić
U diplomskom radu obrađena je tehnologija gradnje trupa jaružara. Na osnovu prikupljenih podataka definirana je osnovna podjela jaružara po tipu, njegove karakteristike i tehničke specifičnosti. Radi lakšeg razumijevanja funkcioniranja jaružara, opisan je sistem rada kopača te su definirani dijelovi trupa i opreme neophodni za njegovo funkcioniranje. Zahtjevima klasifikacijskog društva za gradnju trupa određeni su načini ispitivanja, izrade brodske konstrukcije i opreme te su...
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za polaganje kablova i cjevovoda
Konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova za polaganje kablova i cjevovoda
Gregor Fabris
Cilj ovog rada je predstaviti različite tehnološke i konstrukcijske značajke koje susrećemo na brodovima za polaganje kabela i cjevovoda. Rad je podijeljen u pet dijelova. U prvom dijelu se uvodi u problematiku polaganja podmorskih kabela i cjevovoda. Drugi dio detaljno opisuje sustav dinamičkog pozicioniranja, tehnološku značajku bez koje polagači kabela i cjevovoda ne bi mogli ispuniti današnje zahtjeve tržišta. U trećem dijelu se opisuju polagači kabela. Opisani su koraci...
Konstrukcijska i tehnološka obilježja naftnih platformi
Konstrukcijska i tehnološka obilježja naftnih platformi
Josip Ćoko
Zbog sve većeg razvitka industrije i povečanja eksploatacijske iskoristivosti u pogledu poboljšanja performansi paralelno su se razvijali i sistemi crpljenja prirodnih resursa iz dubine mora, koji danas imaju konstrukciju megalomanskih naftnih platformi. Kako bi se odabrala optimalna konstrukcija naftne platforme za zadano područje u kojem sustav vrši bušenje potrebno je poznavati različite karakteristike i uvjete rada naftne patforme. U diplomskom radu opisana je konstrukcija naftnih...
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika - trajekt Mljet
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika - trajekt Mljet
Luka Nikolac
Zadatak ovog rada je prikazati i objasniti konstrukcijska obilježja putničkih brodova. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj putničkih brodova kroz povijest te njihova podjela, a zatim su posebno opisana osnovna konstrukcijska obilježja boda. Drugi dio rada bavi se obradom teme na primjeru trajekta. U današnje vrijeme sve je više izražen interes ljudi za putovanjem brodovima. Zbog toga su konstrukcijska rješenja ovakvih brodova od velike važnosti prvenstveno radi sigurnosti i...
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika uz primjer broda Flying Clipper
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz putnika uz primjer broda Flying Clipper
Matija Babić
Pomorski promet je najvažniji oblik prometa te preuzima 95% svjetske trgovine. S vremenom je došlo do razvoja automatizacije brodova što je uzrokovalo i razvoj brodova. Koriste se novi, kvalitetniji i ekonomičniji materijali kako bi poboljšali konstrukcijska obilježja novih generacija brodova. Brodovi postaju sve veći i brži. Razvoj nauke i tehnike, a time i brodogradnje, meĎunarodne pomorske industrije, meĎunarodne pomorske administracije i klasifikacijskih društava, doveo je do...
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta na primjeru tankera "Aframax"
Konstrukcijska obilježja brodova za prijevoz tekućih tereta na primjeru tankera "Aframax"
Jakov Bradarić Šljujo
Brodske konstrukcije se mogu smatrati podsustavima koji omogućuju uključivanje ostalih podsustava i njihovo zajedničko djelovanje u službi broda. Pri tome je cilj odrediti najpovoljnija svojstva, uz zadovoljenje svih ograničenja i zahtjeva i to za cijeli vijek korištenja i službe tehničkog objekta. Tankeri, obično imaju manje nadvođe od ostalih teretnih brodova, ali pregrade i stabilitet u slučaju prodora vode moraju udovoljavati posebnim zahtjevima. Tankeri se grade za prijevoz...
Konstrukcijske karakteristike brodova različitih tehnologija
Konstrukcijske karakteristike brodova različitih tehnologija
Zvonimir Rizvan
U ovom završnom radu detaljno je obrađena tema konstrukcije brodova korištenih za različite namjene odnosno brodsku konstrukciju i uređaje: Tankera za prijevoz sirove nafte, LNG tankera, RO-RO brodova, kontejnerskih brodova kao i putničkih brodova. Današnje tehnologije izrade tj. gradnje navedenih brodova nam omogućavaju izradu sve većih dimenzija brodova kao i njihovu krajnju isplativost tijekom eksploatacije. Zbog ovih činjenica danas se brodarskom tržištu traže pouzdana i...
Konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora
Konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora
Silvije Jelić
Tema ovog rada su konstrukcijski elementi sporookretnih brodskih motora. U radu su prikazani pokretni dijelovi brodskih motora te nepokretni dijelovi motora kao i stanje dijelova motora koji su podložni trošenju stoga ih je potrebno primjereno održavati. Posebno su obrađene košuljice cilindara. Brodski dvotaktni sporohodni motori izvedeni su sa stapnim mehanizmom i s križnom glavom te brtvenicom stapajice koja odvaja prostor koljenastog mehanizma od prostora ispirnog kolektora motora,...
Kontejnerski promet jučer, danas, sutra
Kontejnerski promet jučer, danas, sutra
Ante Buljubašić
Suvremene luke nisu samo mjesta za prihvat, ukrcaj ili iskrcaj tereta i putnika na brodove i na kopnena prijevozna sredstva, već i važna karika u logističkom lancu međunarodnog transporta. Znajući da se najveći dio ukupne globalne trgovinkse razmjene obavlja pomorskim putem odnosno brodovima, ključna je uloga brodova za prijevoz kontejnera. Brodovi za prijevoz kontenjerske robe imaju možda i najveću, ključnu ulogu od svih vrsta brodova jer uvjetno rečeno ne ovise o vrsti tereta...
Kontrola knflikta u radnoj sredini
Kontrola knflikta u radnoj sredini
Ines Kutlešić-Bijader
Komunikacija je zastupljena u svim sferama ţivota i još uvijek se ne moţe prihvatiti samo jedna definicija. Njeni poĉeci datiraju od praĉovjeka, a najranija zabiljeţena informacija o raspravama o komunikaciji nastala je za vrijeme Platona. Postoji više vrsta komunikacije te nekoliko komunikacijskih stilova. Kako bi komuniciranje unutar radne organizacije bilo uĉinkovito, vaţna je snaţna uloga rukovoditelja unutar radne organizacije te sudjelovanje svih zaposlenika kao i poznavanje...

Pages