Pages

Specifičnosti sidrišta otoka Brača
Specifičnosti sidrišta otoka Brača
Lovre Makjanić
Ovim radom detaljnije su istražene i opisane sve luke i uvale otoka Brača. U uvodu su objašnjene najvažnije informacije o sidrištima i sidrenju općenito, dok su glavnom poglavlju rada analizirane sve uvale i luke uzduž obale. Budući da na pomorskim kartama i u peljarima nisu navedene neke manje uvale, te nisu detaljno analizirana njihova obilježja, ove informacije mogu biti od velike koristi nautičarima, čarter agencijama, kao i lokalnom stanovništvu, u cilju boljeg upoznavanja...
Specifičnosti sidrišta otoka Šolte
Specifičnosti sidrišta otoka Šolte
Ana Filipić
Ovim radom, podrobnije je istražena tematika uvala otoka Šolte. Uz kratak uvod o samom pojmu sidrišta, priložene su i informacije koje će uvelike pomoći čarter agencijama, nautičarima, ali i domicilnom stanovništu u cilju boljeg upoznavanja vlastite obale. Prateći linije obale otoka, zalazeći u svaku uvalu, u radu su obuhvaćene lokacije i dubine kao i same karakteristike uvala poput njihove zaštićenosti, vrsta sedimenata pogodnih za sidrenje, prijetnje nautičarima te mogući...
Specifičnosti vanjskih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Specifičnosti vanjskih mehanizama korporativnog upravljanja u pomorskim organizacijama
Anđela Radić
Ciljevi rada su pojasniti modernu organizaciju i korporativno upravljanje, te prikazati interne mehanizme korporativnog upravljanja pomorske organizacije. Cilj je prikazati na studiji slučaja mehanizme korporativnog upravljanja na primjeru tvrtke Jadroplov d.d. Grupa posluje u uvjetima otežane likvidnosti. S obzirom na povijesno niske vozarine zabilježene u prethodnom periodu, u cilju osiguranja opstojnosti postojanja, obavljeni su pregovori s kreditorima Grupe o zamrzavanju otplate...
Specijalizirani brodovi za prijevoz kemikalije
Specijalizirani brodovi za prijevoz kemikalije
Toni Pavlinović
Tema ovog rada su brodovi za prijevoz kemikalija. Tankeri za prijevoz kemikalija su vrlo složeni brodovi koji trebaju biti izgrađeni u skladu sa međunarodnim propisima. Istaknuto je kako konvencije i propisi prate razvoj tankera za kemikalije sa ciljem zaštite morskog okoliša i zdravlja posade. Brodovima se prevoze proizvodi kemijske i petrokemijske industrije. Korozija je proces razaranja konstrukcijskih materijala, a uzrokuju ga kemijske, fizičke i biološke promjene. Brodski tankovi...
Sprječavanje grešaka u navigaciji
Sprječavanje grešaka u navigaciji
Ana Jurčević
Komunikacija je aktivnost prenošenja značenja kroz zajednički sustav znakova i semiotičkih pravila. Komunikacijom se prenosi poruka od jedne do druge osobe, od pošiljatelja do primatelja poruke. U početku se komuniciralo riječju, dimnim signalima, bubnjevima, dok se u modernom dobu koriste inovativne tehnologije. Loša komunikacija najčešći je krivac za neslogu, pogreške i nerazumijevanje na radnom mjestu. Nastaje kada se ljudi na radnom mjestu ne žele izjašnjavati, ni izreći...
Sprječavanje onečišćenja mora uljem i ispušnim plinovima
Sprječavanje onečišćenja mora uljem i ispušnim plinovima
Antoni Balić
U današnje vrijeme sve je bitnije očuvanje okoliša, godinama se isti zagađivao i to je dovelo do velikih ekoloških problema. More i morski promet nije lišen toga, te je nizom propisa i dokumenata određen način sprječavanja onečišćenja istog. U ovom radu je obrađen najbitniji pravni dokument koji regulira zagađenje mora, MARPOL 73/78 Konvencija IMO-a kao i uređaji koji se danas koriste na brodovima da bi se spriječilo onečišćenje mora. Cilj ovog rada je navesti najvažnije...
Stabilnost brodova za prijevoz kontejnera
Stabilnost brodova za prijevoz kontejnera
Ivan Petar Pavić
Ovaj rad obrađuje koncept brodova za prijevoz kontejnera, povijest razvoja, konstrukcijsko tehnološke parametre, sile koje djeluju na brod i stabilnost broda. Zahvaljujući tehnološkom razvoju kontejnerski brodovi postali su najekonomičniji i najsvrsishodniji. Zbog specifične visokoproduktivne tehnologije opremljeni su složenim uređajima i napravama, ali i nadalje važan čimbenik je ljudski faktor.U ovom radu obrađene su specifičnosti kontejnerskih brodova, pravilan smještaj i...
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta
Šime Karanušić
Ovim završnim radom je prikazan način rada brodova za prijevoz tekućih tereta. Prvotno je objašnjen pojam stabilnosti i njegove važnosti za pravilan i uspješan pomorski promet. U drugom dijelu završnog rada prikazane su vrste brodova kojima se prevozi tekući teret i navedene su njihove karakteristike. Ovaj završni rad je podijeljen na četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje koje govori općenito i uvodi nas u temu završnog rada. Drugo i treće opisuju stabilnost...
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer tankera Dalmacija
Stabilnost brodova za prijevoz tekućih tereta uz primjer tankera Dalmacija
Karlo Begonja
Stabilnost je jedno od temeljnih svojstava broda koje omogućava njegovu postojanost i plovidbu, ukoliko brod nema takvo svojstvo ne može uopće ploviti, a brod koji ga nema u dovoljnoj mjeri nije siguran u plovidbi i predstavlja opasnost za osoblje i teret koji prevozi. Danas je od velike važnosti pitanje problema stabilnosti i sigurnosti brodova za prijevoz tekućih tereta, naročito da se djeluje preventivno na smanjenje učestalosti pojavljivanja i težine posljedica pomorskih...
Stabilnost brodova za rasuti teret uz primjer broda m/b Split
Stabilnost brodova za rasuti teret uz primjer broda m/b Split
Šime Bilan
Kako bi brod mogao uspješno ploviti potrebna mu je stabilnost. Stabilnost je jedna od temeljnih svojstva broda koja omogućuje njegovu plovidbu i s kojom svaki pomorac treba biti upoznat. Poznavanje stabilnosti određene vrste broda pri prijevozu punog ili praznog važna je ne samo za brod nego i za sigurnost posade, putnika i tereta. U ovom završnom radu obrađena je stabilnost broda za prijevoz rasutog tereta. Kod takvih brodova teret se može ponašati kao tekućina i nastaje utjecaj...
Stabilnost putničkih brodova uz primjer broda Gemini
Stabilnost putničkih brodova uz primjer broda Gemini
Ivan Kapitanović
Morsko brodarstvo je dio pomorske plovidbe, odnosno gospodarstvena djelatnost kojoj je svrha i cilj organizirani prijevoz putnika i robe morem. Oduvijek je bilo izloženo povećanoj pažnji i na njega su se primjenjivali strogi zahtjevi međunarodnih i nacionalnih propisa. Kao posebna kategorija brodova, putnički brodovi, moraju zadovoljiti stroge i opširne tehničke zahtjeve glede njihova stabiliteta i sigurnosti plovidbe. S obzirom na stalan porast broja putničkih brodova, kao i broja...
Stabilnost putničkog broda u oštećenom stanju
Stabilnost putničkog broda u oštećenom stanju
Marko Medić
U posljednje vrijeme povećava se potreba za putničkim brodovima, a to se posebno odnosi na brodove za kružna putovanja. Zbog toga se grade sve veći i moderniji brodovi za kružna putovanja koji prevoze sve veći broj putnika, i upravo zbog toga najviše pažnje posvećuje se sigurnosti tih brodova. U ovom radu pozornost je posvećena pravilima za stabilitet broda u oštećenom stanju i metodama za izračun istog. Metode korištene za izračun su deterministička i vjerojatnosna. Na kraju...

Pages