Paginacija

Brodovi i terminali za sirovu naftu i naftne derivate
Brodovi i terminali za sirovu naftu i naftne derivate
Marin Kokan
Početak naftne industrije započeo je u 19. stoljeću otrkićem nafte u Pensilvaniji. Napočetku se tekući teret prevozio u bačvama i amforama, no s vremenom, industrija se razvila. Razvitak industrije rezultirao je napredovanjem sredstava kojima se prevozi nafta, pa se teret počeo prevoziti specijaliziranim brodovima koji se zovu tankeri. Tankere smo podijelili s obzirom na njihovu konstrukciju i vrste tereta koji prevoze. Zbog svojstava nafte i njenih derivata poduzete su mjere opreza...
Brodovi i terminali za teške terete
Brodovi i terminali za teške terete
Antonela Puljezević
Cilj rada je objasniti brodove i terminale za teški teret. Teškim teretom se smatraju izuzetno teškim teretom, takav teret zahtijeva poseban način rukovanja, od zahvata, prekrcaja do skladištenja. Brodovi za prijevoz teških tereta mogu prevoziti izuzetno teške i velike terete koji se inače ne mogu prevoziti uobičajenim brodovima. U lukama u kojima količine teškog tereta jamče ustaljenost većeg prometa izgrađuju se posebni specijalizirani terminali za prekcaj teškog tereta....
Brodovi nove generacije
Brodovi nove generacije
Ivan Grubišić
Brodovi nove generacije pojam je koji označava sva plovna sredstva koja određenim ili svim svojim značajkama, konstrukcijskim i propulzijskim čine tehnološki suvremeni plovni objekt koji svojom brzinom postavlja gornje granice u tehnološkom napretku brodogradnje. Za brodove nove generacije je bitno da uz povećanje maksimalne brzine zadovoljavaju postojeće sigurnosne kriterije koji plovidbu pospješuju te čine sigurnijom, udovoljavajući pritom strogim ekološkim standardima. Brodovi...
Brodovi različitih tehnologija
Brodovi različitih tehnologija
Duje Babić
U ovom završnom radu obrađujemo nove, moderne tehnologije koje se koriste u današnjem brodarstvu. Uspoređujemo različite vrste tehnologija kod modernih brodova te njihovu učikovitost u odnosu na njihovo ulaganje. Nastojalo se obuhvatiti što šire područje, od brodova za rasuti teret do RO-RO brodova. Obrađeni su još i kontenjerski transporti te brodovi za prijevoz kemikalija. Nastoji se uočiti što je bitno kod određenih tehnologija, kako u razilčitim teretima tako i u...
Brodovi za popravak i održavanje naftnih bušotina
Brodovi za popravak i održavanje naftnih bušotina
Ivan Bilić
Istekom životnog vijeka podmorskih naftnih bušotina rađenih tijekom globalne naftne ekspanzije 1980-ih godina te potrebe za njihovim održavanjem i sigurnim napuštanjem javlja se potreba za brodovima posebno rađenima za njihovo održavanje i popravak (eng. well intervention vessels). Tradicionalno, većina ovih radova izvodi se korištenjem brodova ili platforme za bušenje, ali zbog globalnog pada cijena nafte te visokih radnih troškova ovih brodova i popratnih brodova koje...
Brodovi za prijevoz cementa morem
Brodovi za prijevoz cementa morem
Josip Mahić
Tema ovog završnog djela rada je „ Brodovi za prijevoz cementa morem“. Pokušat ćemo približiti pojam cementa brodom jednostavnim i lako shvatljivim žargonom. Danas se cement krca isključivo na paletama, u kamione, vagone i u brodove. Brodovi za prijevoz cementa spadaju u skupinu brodova za prijevoz rasutog tereta, odnosno skupinu brodova za prijevoz lakših sipkih tereta. Krenut ćemo od samih osnova; što je brodarstvo, cement, prijevoz cementa morem, ukrcaj/iskrcaj cementa,...
Brodovi za prijevoz kemikalija morem (Chemical Tankers)
Brodovi za prijevoz kemikalija morem (Chemical Tankers)
Frane Momić
Brodovi za prijevoz kemikalija (engl. Chemical Tankers) veoma su posebni tipovi brodova zbog njihove kompleksne građe ali i svojstva samih tereta. Tereti koji se najčešće prevoze su eksplozivni, toksični i nagrizajući (korozivni) poput metanola, kaustične sode, octene i sumporne kiseline. Iz tog se razloga mnogo pažnje obraća na tankove tereta i njihovu sposobnost da sačuvaju čistoću i integritet tereta. Slijedom toga brodovi za prijevoz kemikalija su kategorizirani prema...
Brodovi za prijevoz žive stoke
Brodovi za prijevoz žive stoke
Ante Kokeza
Tema ovog završnog rada je Brodovi za prijevoz žive stoke.Svakodnevni porast stanovništva u svijetu nameće potrebe za sve većom i opseţnijom razmjenom dobara meĎu zemljama pa tako i za razmjenom ţive stoke.Transport morem je vrlo star te relativno siguran i jeftin način prijevoza.Brod za prijevoz stoke je brod vrlo specifične namjene. Pokušat ćemo pribliţiti pojam prijevoza ţive stoke morem. Krenut ćemo od nekih temeljnih pojmova, kao što su vrste brodova za prijevoz ţive...
Brodovi za specijalne namjene
Brodovi za specijalne namjene
Matej Kutle
U ovom završnom radu obrađujemo brodove za specijalne namjene. Specijalni brodovi su brodovi namijenjeni za prijevoz specijalnih tereta odnosno brodovi za obavljanje specijalnih poslova, dakle brodovi građeni sa svrhom. Brodovi posebne namjene su plovila kojima je funkcija obavljanje nekog pomorsko-plovidbenog posla. U specijalne brodove ubrajamo još: brodove za polaganje kablova, tegljače, brodove za spašavanje, trajekte, ledolomce, brodove za polaganje plutača, brodove svjetionike,...
Brodovi za specijalne namjene - betonara Plovput 48
Brodovi za specijalne namjene - betonara Plovput 48
Marko Klisović
Prema svojoj namjeni brodove možemo podijeliti u tri glavne skupine: trgovački, ratni i specijalni. Brodovi za specijalne namjene obuhvaćaju vrlo širok opseg te ga čine vrlo različite vrste brodova stoga je njihove karakteristike veoma teško svrstati pod ista obilježja. Svrha ovog završnog rada je istaknuti konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih tipova brodova za specijalnu namjenu. U radu je analizirana i opisana konstrukcija i oprema broda betonare PLOVPUT 48,...
Brodovi za teške terete - tipovi i principi konstrukcije
Brodovi za teške terete - tipovi i principi konstrukcije
Valentina Malvić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su vrste brodova za prijevoz teških tereta odnosno njihovi tipovi i konstrukcije. Na temelju konstrukcijskih i tehnoloških obilježja će biti odlučeno koja tehnologija prekrcaja će se koristit. Svrha rada je objasniti različite tehnologije prekrcaja ro-ro, lo-lo i flo-flo brodova. Vrlo bitan segment je teret koji se želi otpremiti te vrijeme i novac koji je na raspolaganju. Odabir tipa broda u potpunosni ovisi o odnosu vremena, novca i...
Brodska električna centrala putničkih brodova
Brodska električna centrala putničkih brodova
Nur Assani
U radu se opisuje brodska električna centrala pri pogonu s dizel-električnom propulzijom koja u pravilu predstavlja visokonaponski sustav, karakterističan za putničke brodove. Kao ogledni primjer korišten je Kongsbergov Engineroom Simulator (ERS) DE-III koji predstavlja pogon putničkog broda od 77.000 BRT, 261 m duljine preko svega, kapaciteta 2000 putnika s 1000 članova posade i ukupnom instaliranom snagom od 46,6 MW. Cilj je prikazati i opisati način rada sustava i strojeva...

Paginacija