Pages

Sustavi za sprječavanje onečišćenja s brodova
Sustavi za sprječavanje onečišćenja s brodova
Sara Ramljak
More, kao najveća globalna prometnica današnjeg doba kojim se odvija 90 posto svjetske trgovine, podložno je negativnom utjecaju brodova koji njim plove. Svaki brod se sastoji od niza različitih sustava koji osiguravaju sigurnost i uspješnost plovidbe. No radom različitih sustava na brodu, kao i samim radom brodskih motora s unutarnjim izgaranjem koji koriste naftu ili naftne derivate, dolazi do stvaranja produkata koji imaju potencijalnu štetu po okoliš. Pravnim regulativama te...
Suvremena metodologija hidrografskog premjera
Suvremena metodologija hidrografskog premjera
Tonći Veršić
Razvoj pomorskog prometa, ali i čovjekova potreba za istraživanjem neistraženih područja u svojoj okolini su imale velik utjecaj na razvitak hidrografske djelatnosti, odnosno metoda i instrumenata za mjerenje dubina. Tehnološkim razvojem dolazi do novih mogućnosti kod provedbe hidrografskog premjera s točnijim i pouzdanijim podacima. U ovom radu su obrađene suvremene metode mjerenja dubina s naglaskom na ultrazvučne dubinomjere kao najčešći instrument pri mjerenju dubina. Ipak,...
Suvremene metode održavanja broda
Suvremene metode održavanja broda
Daniela Šikić
U ovom radu su objašnjene definicije i ciljevi održavanja broda, te organizacija broda kao i metode održavanja broda, tradicionalne i suvremene, te njihove prednosti i nedostatci. Održavanje zauzima danas važno i značajno mjesto u svakom poslovnom sustavu pa tako i u poslovnom sustavu u brodarstvu. Cilj rada je opisati pojedine metode, te prikazati što se sve može poboljšati primjenom određene metode održavanja, na koji način se može izvesti, te kakav utjecaj to sve ima na...
Suvremene transportne tehnologije Ro-Ro brodova
Suvremene transportne tehnologije Ro-Ro brodova
Toni Milanović
Predmet su završnog rada suvremene transportne tehnologije ro-ro brodova. Ro-ro brodovi jesu specijalizirani brodovi u koje se ukrcava i iz kojih se iskrcava teret na kotačima, i to preko rampa na boku, krmi ili na pramcu. Zbog specifičnosti prijevoza tereta na kotačima ro-ro brodovi konstrukcijski se značajno razlikuju od drugih tipova brodova. Teret se na ro-ro brod može ukrcati vlastitim pogonom ili ukrcan na prijevozno sredstvo. Može se koristiti i „truck to truck“ ili...
Svjetlost i čovjek
Svjetlost i čovjek
Tomislav Barač
U ovom završnom radu opisane su osnovne osobine svjetlosti i zračenja. Zračenje se širi na principu elektromagnetskih valova. Naglasak je na optičkom spektru zračenja koji se sastoji od tri vrste zračenja, a to su vidljivi spektar zračenja, ultraljubičasto zračenje i infracrveno zračenje. Bitno je naglastiti da čovjek moţe vidjeti samo vidljivi spektar. UsporeĎene su fizikalne osnove svjetlosti i boja te opisani izvori svjetlosti. Objašnjen je utjecaj i doţivljaj boja na...
Svjetska kontejnerska flota
Svjetska kontejnerska flota
Andrea Dadić
Nastankom kontejnera i kontejnerskih brodova dolazi do stvaranja svjetske kontejnerske flote. Cilj ovog rada je prikazati nastanak kontejnerizacije, kao i sam razvoj kontejnerskih brodova po generacijama, veličini i kapacitetu. Također, prema prikupljenim podacima analizirano je i grafički prikazano trenutno stanje kontejnerske flote u svijetu, te u čijem vlaništvu se ona nalazi. Unutar ovog rada još je obrađeno obalno linijsko kontejnersko brodarstvo, koje je važan dio kontejnerskog...
Svjetska tankerska tonaža
Svjetska tankerska tonaža
Ida Maleš
U ovom radu opisano je stanje svjetske tankerske flote od nastanka iste do danas. Prijevoz sirove nafte i njenih sirovina te prijevoz ukapljenog plina i kemikalija morem bio je od velike važnosti za cjelokupno globalno gospodarstvo. Pomorstvo se oduvijek smatralo važnom prijevoznom granom pogotovo što se tiče tekućih tereta. Tankeri su se kroz povijest razvijali velikom brzinom. Tržište nafte bilo je pretrpano zalihama nafte i svu naftu trebalo je prevesti do krajnjih korisnika. Zbog...
Svjetski kruzing jučer, danas sutra
Svjetski kruzing jučer, danas sutra
Josipa Marinov
S kontinuiranim rastom, unatoč svjetskoj krizi, svjetska kruzing industrija jedna je od najjačih industrija današnjeg doba. Rast ponude i potražnje, na globalnoj razini, kruzing industriju dovodi do samoga vrha. Odabirom destinacije, pristupačnosti i cijenama, kao i dužini samog putovanja, turist putnik dobiva mogućnost novog iskustva, edukacije i odmora. Uz sav sadržaj na kruzeru, tehnologija i internet uvelike utječu na odabir kruzing kompanije. Kruzing u Europi nastavlja održiv...
Svjetsko tržište rashodovanih brodova: jučer, danas, sutra
Svjetsko tržište rashodovanih brodova: jučer, danas, sutra
Katarina Đerek
Pomorsko tržište može se odrediti kao kompleksan sustav omjera između ponude i potražnje brodskog prostora za prijevoz putnika i/ili tereta, novih brodova, rabljenih brodova i dotrajalih brodova. U skladu s time svjetsko pomorsko tržište može se podijeliti na tržište brodskog prostora za prijevoz putnika i/ili tereta, brodograđevno tržište, tržište rabljenih brodova te tržište rashodovanih brodova. Rashodovani brodovi jesu oni brodovi koji su iz određenog razloga prodani u...
TEMELJNE ZNAČAJKE ŠPEDITEROVOG PRAVA
TEMELJNE ZNAČAJKE ŠPEDITEROVOG PRAVA
Mirna Katić
Špediterovo pravo uređuje odnose sudionika u špediciji, a važnost špediterovog prava prvenstveno se ogleda u kompleksnosti obuhvata poslova koje špediter obavlja. Temeljne značajke špediterovog prava se ogledaju u regulaciji odnosa svih stranaka tog posla, sa ciljem maksimalne eliminacije nejasnih elemenata pravnih aspekata koji uređuju špediterovo poslovanje, te sa ciljem boljeg pravnog okvira u transportu. Predmet diplomskog rada je istraživanje špedicije i poslova...
TRANSPORT I OKOLIŠ
TRANSPORT I OKOLIŠ
Matija Sandalić
Cilj ovog rada je dati kratak pregled nekih pitanja vezanih za štetni utjecaj prijevoza na okoliš, te prezentirati moguća rješenja zaštite okoliša. U poglavlju Transport i okoliš odrađen je utjecaj prijevoza na okoliš, ali i utjecaj okoliša na sam prijevoz. Poglavlje Promet i održivost daje pregled okvira za održivi prijevoz (sustavi upravljanja okolišem Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) i ISO 14001, te procesa procjene utjecaja na okoliš.
Tablično rješavanje elemenata ortodromske plovidbe
Tablično rješavanje elemenata ortodromske plovidbe
Nikola Maglaić
U radu pod naslovom Tablično rješavanje elemenata ortodromske plovidbe biti će ukratko prikazani neki od načina riješavanja elemenata ortodromske plovidbe. IzmeĎu ostalog biti će govora o prednostima i nedostacima ortrodromske i loksodromske plovidbe. Posebna pozornost će se posvetiti tabličnom načinu odreĎivanja elemenata plovidbe te izračunu istih pomoću logaritamskih tablica. Ortodromska plovidba je metoda oceanske plovidbe koja se odvija po ortodromi, odnosno najkraćim...

Pages