Pages

Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Nina Miodrag
U radu se istražuje uloga i obilježja morskih luka te njihov razvoj kroz brojna karakteristična razdoblja. Morske luke i brodarstvo su se usporedno razvijali stoga su neodvojive komponente. Za pomorstvo se može reći da predstavlja kompleksan sustav koji obuhvaća djelatnosti različitih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih odrednica. Ideja ovog rada je opisati morske luke i infrastrukturu te na temelju prikupljenih podataka objasniti njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo.
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Kristijan Markić
Matematika se još od davnina koristi u brojnim tehničkim granama, pa tako i u pomorstvu, posebice navigaciji. Pomorstvo bez poznavanja matematike ne bi bilo zamislivo u pogledu stabiliteta broda, te ucrtavanja plana putovanja. Utjecaj matematike u pomorstvu se može promatrati kroz primjenu trigonometrije i geometrije u terestričkoj i astronomskoj navigaciji te u proračunima vezanim za konstruiranje navigacijskih karata. Razvoj matematike utjecao je na razvoj samog pomorstva. Zato je u...
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Tomislav Papić
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Republici Hrvatskoj obavlja upravne i ostale poslove kao što su mjere zaštite Jadranskog mora, otoka te priobalja, razvoj politike i upravljanje otocima, zaštita mora od onečišćenja s brodova, te predlaže strategiju razvoja svih vidova promet. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 2011. godine promijenilo je naziv u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministarstvo se sastoji od kabineta ministra, glavnog...
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Katica Dužević
Da bi se zasnovao odreĊeni sustav upravljanja, te odrţavao isti, potrebno je uz ostalo vršiti prosudbe tog sustava. Isto se odnosi i na uvoĊenje sustava upravljanja kvalitetom. Organizacije ustanovljuju, dokumentiraju, provode i odrţavaju sustav upravljanja kvalitetom uz konstantno poboljšavanje uĉinkovitosti tog sustava kako bi bili u skladu sa zahtjevima odreĊenih normi. U radu su navedeni najznaĉajniji standardi vezani uz normu ISO 9001, vrste prosudbe i naĉini na koje se...
Uloga regionalnih koordinacijskih centara u sustavu distribucije i zaštite podataka elektroničkih navigacijskih karata
Uloga regionalnih koordinacijskih centara u sustavu distribucije i zaštite podataka elektroničkih navigacijskih karata
Antonio Begić
Elektronicke navigacijske karte (engl. Electronic nautical Chart – ENC) predstavljaju temelj suvremene pomorske navigacije i postupno zamjenjuju papirnate pomorske karte. Komercijalizacija i široka primjena ENC-a, zahtjeva standardizaciju kvalitete izrade i zaštitu distribucije. U diplomskom radu se analizira uloga Regionalnih koordinacijskih centara elektronickih navigacijskih karata (engl. Regional Electronic Navigational Chart Coordinating Centre – RENC) s posebnim naglaskom na...
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Uloga zapovjednika broda kod ostvarenja osiguranog slučaja
Šime Gustin
Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom i sastoji se od uzroka i posljedice. Osigurana šteta javlja se kao posljedica ostvarenja osiguranog slučaja. Štetne promjene postojećeg stanja mogu biti fizičko uništenje ili pogoršanje stanja osiguranog predmeta i sprječavanje povećanja materijalnog dobra osiguranika, u slučaju osiguranja očekivane dobiti. Za nastanak obveze osiguratelja na isplatu naknade za štetu važni su samo oni uzroci i posljedice koje su...
Uloga zapovjednika broda u sprječavanju onečišćenja mora s brodova
Uloga zapovjednika broda u sprječavanju onečišćenja mora s brodova
Stjepan Vlahov
Posadom i svim drugim osobama na brodu zapovijeda zapovjednik broda kojeg imenuje i razrješava dužnosti brodar ili kompanija. Zapovjednik broda odgovoran je za sigurnost broda i red na brodu te ima javna ovlaštenja. Razvojom pomorske plovidbe uloga zapovjednika postaje sve značajnija, posebno u suvremenom brodarstvu kojem prijete različite opasnosti, a jedno od njih je i onečišćenje morskog okoliša. Budući da onečišćenje morskog okoliša predstavlja ogroman problem današnjice,...
Ultrazvučna kontrola brodskih zavarenih konstrukcija
Ultrazvučna kontrola brodskih zavarenih konstrukcija
Gojko Nizić
U ovome radu smo pojasnili značaj kontrole i ispitivanja zavarenih spojeva u brodogradnji kao sustava osiguranja kvalitete, opisali smo metode kontrole bez razaranja te smo objasnili fiziku ultrazvuka i pojmove i znanja potrebne za razumijevanje praktičnog dijela rada. Cilj ovog rada je prikazati izvještaj ultrazvučnog ispitivanja, opisati relacije vezane uz izvještaj te objasniti princip rukovanja ureĎajima za ultrazvučno ispitivanje, postupke baždarenja te interpretirati mjerenja.
Unos malarije u Hrvatsku pomorskim putem
Unos malarije u Hrvatsku pomorskim putem
Karlo Kos
Malarija se najčešće prenosi ubodom komarca, ali se još može prenijeti i transfuzijom, transplatacijom organa te s majke na dijete. Malarija je opasna i smrtonosna bolest i predstavlja javnozdravstveni problem u nerazvijenim tropskim i sutropskim zemljama. Bolest se u pravilu javlja u tropskim krajevima, uzrokovana je parazitom iz roda plasmodium. Bolest ima simptome slične gripi, a javljaju se tjedan dana nakon uboda komarca/infekcije. Simptomi malarije su vrućica, žutica, povećana...
Uplovljenje broda u luku s u ukrcanim peljarom
Uplovljenje broda u luku s u ukrcanim peljarom
Dominik Ćurković
Uplovljavanje u luku predstavlja kraj plovidbenog puta. Uplovljavanje je zadnji korak u plovidbi broda ali isto tako i jedan od najvećih izazova zapovjedniku, časnicima i posadi broda. Kako bi brod na siguran način mogao uploviti u luku potrebna mu je usluga peljarenja koju obavljaju peljari. Peljari su stručne osobe zaposlene od strane peljarskih organizacija u cilju sigurnosti plovidbe. Svojim iskustvom plovidbe u određenom akvatoriju, poznavanjem lokalnih meteoroloških uvjeta te...

Pages