Pages

Stajnica u navigaciji
Stajnica u navigaciji
Lovre Krstulović
U ovom završnom radu obrađena je tema stajnice u navigaciji. Stajnica je geometrijsko mjesto točaka na kojoj se nalazi pozicija broda i temelj je određivanju pozicije broda. Cilj ovog rada je ukazati na značaj poznavanja teorije svih vrsta stajnica i na pravilnu primjenu u korist što točnije i sigurnije navigacije. Stajnica može imati oblik pravca, kružnice, nepravilne krivulje ili hiperbole. U terestričkoj i astronomskoj navigaciji najčešće se koristi pravac i kružnica kao...
Standardi za trim i stabilnost broda
Standardi za trim i stabilnost broda
Tomislav Boban
Na samom početku diplomskog rada su objašnjeni osnovni pojmovi i načela brodskog stabiliteta, te je dan poseban osvrt na tri zakona plovnosti. Isto tako u radu se definiraju problemi i kriteriji stabiliteta poveza sa specifičnim tipovima brodova kao što su: Off-shore brodovi, brodovi za prijevoz rasutog tereta, tankeri sa dvostrukom oplatom, brodovi za prijevoz putnika, kod koji su definirani i standardi za brodove u oštećenom stanju. Nadalje na sve navedeno nadopunjuju se i kriteriji...
Statutarna certifikacija broda
Statutarna certifikacija broda
Damjan Karamarko
Sve veći porast međunarodne razmjene dobara na svjetskoj razini dovelo je do naglog razvoja pomorskog prometa kao najjeftinijeg oblika prijevoza. Izravna posljedica toga su zahtjevi brodara za brodovima sve veće nosivosti što je rezultiralo razvojem novih tehnologija i primjenom novih materijala u njihovoj gradnji. Istovremeno su porasli i zahtjevi zakonodavne regulative koja se odnosi na sigurnost plovidbe brodova na moru i na zaštitu morskog okoliša od onečišćenja s brodova. Brod...
Statutarna certifikacija pomorskih brodova, stabilitet
Statutarna certifikacija pomorskih brodova, stabilitet
Ana Glavaš
Kako bi se izbjegle prevelike razlike između nacionalnih propisa pojedinih država doneseni su, od strane Međunarodne pomorske organizacije, Međunarodne konvencije koje se moraju obavezno primjenjivati na brodovima svih zemalja uključenih u pomorski promet. Da bi se osigurala sigurnost broda za plovidbu i za obavljanje namijenjene mu funkcije moraju se zadovoljiti tehnički zahtjevi iz Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova koja su propisana i donesena uglavnom od strane...
Stavovi i stereotipi
Stavovi i stereotipi
Valentina Jonjić
Stav je stečena, relativno trajna i stabilna organizacija pozitivnih ili negativnih emocija, vrednovanja i reagiranja prema nekom objektu. Veza između stavova i ponašanja snažna je u onom stupnju u kojem stavovi i ponašanje korespondiraju u svojoj specifičnosti ili združenosti te u kojem su ti jednostavni aspekti, funkcije i komponente stava salijentni u vrijeme kada se stav i ponašanje mjere. Cilj je rada utvrditi koji su prisutni stavovi i stereotipi o pomorcima u društvu te koji...
Strategija diferencijacije na tržištu nautičkog turizma
Strategija diferencijacije na tržištu nautičkog turizma
Katarina Čala
U radu se opisuju mogućnosti diferencijacije na tržištu nautičkog turizma, s fokusom na marine kao najznačajnije poslovne organizacije u ovom segmentu turizma. Strategija diferencijacije općenito je postala jedan od najvažnijih faktora poduzeća koja konkuriraju na svjetskom tržištu. Osim vrlo diferencirane ponude, na tržištu nautičkog turizma u fokusu se posebno nalazi održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. Stoga je marinama dobivanje međunarodnih priznanja poput...
Strategija, društvena odgovornost i poslovne performanse marina
Strategija, društvena odgovornost i poslovne performanse marina
Roberta Kandasić
U radu se istražuju mogućnosti implementacije koncepta društvene odgovornosti, odnosno dijeljene vrijednosti (engl. shared value) u industriji marina putem investiranja u međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja (Plava zastava) i međunarodnog standarda kvalitete. Marine značajno utječu na pripadajuću zajednicu u smislu gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja. Stoga integriranje koncepta dijeljene vrijednosti u poslovnu strategiju marine od izuzetne je...
Strateška orijentacija i razvoj nautičkog turizma
Strateška orijentacija i razvoj nautičkog turizma
Nives Mršić
U ovom završnom radu prikazana je ponuda nautičkog turizma kroz prostorne i strukturne aspekte koji čine osnovu samog razvoja nautičkog turizma, te funkcija marketinga na primjeru strateške orijentacije koja predstavlja pokretač razvoja hrvatskog nautičkog turizma. Stratešku orijentaciju sačinjava analiza tržišta, strateško planiranje, te određivanje misije, vizije i ciljeva razvoja kako bi se sva ponuda orijentirala prema pravcu koji donosi prihode, a u isto vrijeme održava...
Strateški ciljevi pomorskog turizma do 2020. godine
Strateški ciljevi pomorskog turizma do 2020. godine
Roko Glavinović
Cilj ovog završnog rada je analizirati sve bitne elemente koji su ključni za razvoj pomorskog turizma u Hrvatskoj gledajući u budućnost do 2020. godine te sagledati gdje se Hrvatska, kao turistička zemlja, pozicionirala na globalnoj karti turizma danas. Ova gospodarska grana jedna je od glavnih izvora prihoda mnogih država, a u brojnim dijelovima svijeta turizam čini i glavnu komponentu gospodarstva. U Hrvatskoj turizam dominira u odnosu na druge gospodarske grane. Razlog tomu jest...
Strateški tipovi i poslovne performanse marina
Strateški tipovi i poslovne performanse marina
Marija Bošković
U radu se istražuju strateški planovi kojima će se definirati misija i vizija marine. Strateško planiranje omogućava organizaciji odrediti smjer u kojem će se kretati. Ključan zadatak strateškog planiranje je ostvariti zacrtane ciljeve. Osnovni cilj nautičkog turizma u svrhu njegovog razvitka u pravilu bi trebalo biti održivo korištenje i upravljanje resursima te razvitak destinacije kao temelj za daljnji razvitak samog nautičkog turizma. Dobra poslovna performansa marine stvara...
Sudar brodova
Sudar brodova
Nikša Treselj
Pomorska havarija (nesreća, nezgoda) podrazumijeva svaku izvanrednu štetu, gubitak ili trošak kojima je izložena pomorska imovina (brod, teret i/ili vozarinu) i ljudski životi za vrijeme trajanje pomorske plovidbe. Jedna od najčešćih pomorskih havarija je sudar brodova. Sudar brodova je događaj u kojem jedan ili više brodova direktnim dodirom ili indirektno prouzrokuje štetu drugom brodu, imovini, ili osobama koje se nalaze na brodu. Postoje dvije vrste sudara brodova: direktni...
Sudar brodova imovinsko-pravni, procesni i preventivni propisi
Sudar brodova imovinsko-pravni, procesni i preventivni propisi
Jure Rakuljić
Sudar brodova prema Pomorskom zakoniku nije definiran već prikazan kao fizički kontakt najmanje dva pomorska broda koji za posljedicu ima štetu na njima. U ovom radu institut sudara brodova proveden i analiziran je kroz imovinsko-pravne, procesne i preventivne propise. Spomenute su važnije međunarodne konvencije, zajedno s najnovijim Pravilnikom koji upravlja sigurnošću pomorske plovidbe u Republici Hrvatskoj. Analiziran je pojam sudara zajedno s vrstama istih te uspostavljena veza...

Pages