Pages

Ugađanje PID regulatora kod kursa broda koristeći Nomotov model broda
Ugađanje PID regulatora kod kursa broda koristeći Nomotov model broda
Toni Cikojević
Danas, u svakodnevnom životu su neizbježni sustavi automatskog upravljanja tj. sustavi automatske regulacije. Automatska regulacija kursa broda omogućuje ekonomičnu, pouzdanu i kvalitetnu plovidbu uz olakšano radno opterećenje posade. Upravljanje brodom pomoću autopilota jedna je od najranijih primjena teorije automatskog upravljanja. Zahtjev za primjenu sofisticiranijih autopilota za upravljanje brodom uglavnom je rezultat želje za uštedom goriva i poboljšanjima performansi....
Ugađanje floka u funkciji postizanja najboljeg rezultata
Ugađanje floka u funkciji postizanja najboljeg rezultata
Vicko Krstičević
Jedrenje ima dugu povijest u trgovini, ratovanju, sportu, rekreaciji i istraživanju, pa se tehnika jedrenja s godinama razvijala. Cilj ovoga rada je objasniti osnovne pojmove jedrilice i tehnike jedrenja, i posebno trimanja floka u funkciji postizanja najboljeg rezultata u jedrenju. Dobar skiper mora dobro poznavati svoj brod i uvjete u kojima se jedrilica nalazi. Mogućnost jedrenja mnogo ovisi o meteorološkim pojavama, jer ga neke od njih omogućavaju, a neke ometaju ili potpuno...
Ugovor kao temelj imovinskog prava spašavanja
Ugovor kao temelj imovinskog prava spašavanja
Ana Divić
U ovom diplomskom radu obrađuje se pravni aspekt ugovora o spašavanju koji je temelj imovinskog prava spašavanja. Spašavanje je svaki čin poduzet radi pomoći osobama, brodu ili bilo kojoj drugoj imovini koja je u opasnosti na moru ili pod morem. Sama aktivnost spašavanja usmjerena je na očuvanje i zaštitu broda, stvari i osoba na brodu od opasnosti koja im u vezi s pomorskom plovidbom prijeti, što može imati za posljedicu gubitak života ili stvari. Posebna pažnja poklanja se...
Ugovor o pomorskom osiguranju
Ugovor o pomorskom osiguranju
Marta Zeljković
Iako Pomorski zakonik ne definira ugovor o pomorskom osiguranju moguće ga je definirati kao ugovor u kojem se ugovaratelj osiguranja obvezuje da će osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku, ako nastane događaj koji znači osigurani slučaj isplatiti osigurninu ili na drugi odgovarajući način ispuniti svoju ugovoru obvezu. Strane ugovora o osiguranju su osiguranik, osiguratelj i ugovaratelj osiguranja....
Ugovor o slagačkom poslu
Ugovor o slagačkom poslu
Antonija Lušić
Predmet ovog rada je analiza ugovora o slagačkom poslu. Ugovor o slagačkom poslu sklapaju lučki slagač i naručitelj. Tim ugovorom lučki slagač obvezuje se da će obaviti jednu ili više slagačkih operacija, a naručitelj slagačkog posla da će slagaču isplatiti nagradu. Lučki slagači su osobe koje se bave ukrcajem tereta na brod, iskrcajem tereta iz broda, slaganjem tereta na brod, te prekrcajem tereta s jednog prijevoznog sredstva na drugo. Na te se poslove prirodno nadovezuje...
Ugovor o tegljenju
Ugovor o tegljenju
Daniela Frigan
Tegljenje na moru poseban je oblik pomorsko-plovidbene djelatnosti koji se sastoji u tome da brod koji tegli (tegljač) stavlja tegljenom brodu ili drugom objektu na raspolaganje svoju pogonsku snagu time što ga povlači, potiskuje, drži na određenom mjestu ili mu pomaže kod obavljanja drugih manevara. Ugovorom o tegljenju brodar tegljača obvezuje se svojim brodom tegliti, odnosno potiskivati, drugi brod ili objekt do određenog mjesta ili za određeno vrijeme ili za izvođenje...
Ugovor o zakupu broda
Ugovor o zakupu broda
Josip Kustura
Ugovorom o zakupu broda zakupodavatelj daje zakupoprimatelju brod na uporabu, uz plaćanje zakupnine, radi obavljanja plovidbene djelatnosti. Pod uporabom broda razumijeva se pravo na gospodarsko iskorištavanje broda. Zakupoprimatelj posluje s brodom za svoj račun, kao da je vlasnik broda. Pomorskim zakonikom propisano je kako ugovor o zakupu broda mora biti sklopljen u pisanom obliku, u suprotnom ne proizvodi pravni učinak. U svrhu ispunjenja ugovora obje ugovorne strane –...
Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova
Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova
Ana Marija Glavota
Ugovori koji se izvršavaju pomoću plovidbe pomorskim brodom nazivaju se ugovorima o iskorištavanju pomorskih brodova. Pomorski zakonik sve ugovore o iskorištavanju brodova dijeli na: ugovore o pomorskom plovidbenom poslu i ugovore o zakupu broda. Međusobno se razlikuju prema pravnoj prirodi. Dok su ugovori o plovidbenom poslu po pravnoj prirodi ugovori o djelu, ugovori o zakupu broda su ugovori o uporabi stvari. U ugovorima o plovidbenom poslu predmet pravnog odnosa je činidba...
Ugovori o prijevozu stvari morem
Ugovori o prijevozu stvari morem
Tomislav Harapin
Ugovorom o prijevozu stvari morem prijevoznik se obvezuje prevesti stvari brodom, a naručitelj prijevoza platiti vozarinu. Temeljna podjela ugovora o prijevozu stvari morem, prema Pomorskom zakoniku, je na brodarske ugovore i ugovore o prijevozu pojedinih stvari. Takvo razlikovanje zasniva se na specifičnostima slobodne i linijske plovidbe te potrebe za sklapanjem različitih ugovornih odnosa. U radu se posebno analiziraju međunarodni i nacionalni izvori prava prijevoza stvari morem....
Ugroženost plemenite periske
Ugroženost plemenite periske
Domana Bilobrk
Plemenita periska pripada obitelji periski lat. Pinnidae sa znanstvenim nazivom lat. Pinna nobilis što znači lostura, a veličinom je najveća i izgledom najatraktivnija školjka Jadranskog i Sredozemnom mora. Od iznimne važnosti je ekološka uloga plemenite periske upravo zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što u konačnici doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Također, pruža brojnim algama, spužvama, mahovnjacima i...
Ukapljivanje plinova
Ukapljivanje plinova
Anton Kovačev
Uvodni dio opisuje tipove plinova koji se ukapljuju. Zatim sagledavamo mogućnosti njegovog korištenja kao i njegovu podjelu u odnosu na prijevoz morskim putem tj. brodom, odnosno na smjene LPG i LNG plinova. Nadalje, rad opisuje brodsko pristanište tj. terminale za ukrcaj i iskrcaj tereta kao i njegove najvažnije dijelove u okviru navedenih radnji. Istodobno se spominju spremnici za teret te njihova zaštita od eventualnog požara i eksplozije. U poglavlju rukovanjem teretom navedeni su...
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Katarina Simatović
Smjerovi i svrhe obrazovanja su se tijekom povijesti mijenjale, a danas se moţe reći da postoje tri glavna cilja obrazovanja: humanistiĉki, ekonomski i socijalni. Razvoj obrazovanja prati i razvoj obrazovanja na daljinu koji ima veoma vaţnu ulogu kod pomorskih zanimanja. Koncept cjeloţivotnog obrazovanja postaje sve vaţniji ponajviše zbog brzih promjena u tehnologiji i samim tim je neophodno konstantno usavršavanje i osposobljavanje ljudskih resursa. Školovanje pomoraca kakvog danas...

Pages