Pages

Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Baza podataka ljudskih resursa u pomorstvu
Tin Trošić
Ljudski potencijali i upravljanje ljudskim resursima u suvremenom svijetu su ključni faktora za uspješnost poslovanja svakog poduzeća. U ovom radu bit će razrađen semantički model baza podataka kao pristupa organizaciji ljudskih resursa. Baze podataka se može definirati kao zbirka zapisa pohranjenih u računalu na sustavan način, s ciljem bržeg pristupa kroz indeksiranje i tražilice što omogućava brže, transparentno i efikasno manipuliranje podacima. S obzirom da je za efikasno...
Brod za prijevoz automobila
Brod za prijevoz automobila
Matej Županović
RO – RO / PCC brodovi za prijevoz vozila su jedinstvena plovila koja su konstruirana da prevoze vozila na kotačima i tračnicama. Jedinstveni su zbog svoje opreme i tereta kojeg prenose jer su vozila osjetljiva i skupocjena roba koja se lako oštećuje. Kako bi se spriječila oštećenja tereta i samog plovila, zapovjednik i svi članovi posade dužni su pridržavati se pravila koja će im dodijeliti vlasnici plovila. Prije ukrcavanja tereta, potrebno je očistiti sve palube za vozila i...
Brodarski ugovori za putovanje
Brodarski ugovori za putovanje
Frane Ćapalija
Ugovori o prijevozu stvari morem dijele se na brodarske ugovore i ugovore o prijevozu pojedinih stvari. Prema trajanju brodarski ugovor može biti ugovor na vrijeme ili ugovor za putovanje. U ovom završnom radu obrađeni su brodarski ugovori za putovanje. Brodarskim ugovorom za putovanje prijevoznik se obvezuje da će prevesti stvari za naručitelja prijevoza unaprijed određenim putovanjem. Cilj ovog rada je ukazati na značaj brodarskih ugovora te pobliže objasniti svrhu i posebnosti...
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Brodarstvo i njegovo značenje u međunarodnom prijevozu
Marin Medak
Polazna točka u ovom radu je definiranje morskog brodarstva, te prikaz njegovog razvoja od najranijih početaka koji se spominju u zapisima prije Krista pa sve do sadašnjeg stanja. Brodarstvo je najvažniji prijevoznik tereta u svijetu. U svjetskom prometu robe točnije međunarodnoj razmjeni sudjeluje više samostalnih objekata međunarodne zajednice i za svaku je međunarodno brodarstvo jedna od najvažnijih nacionalnih i prijevoznih djelatnosti. Upravo radi toga najvažnije stavke...
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Brodarstvo i osobito osjetljiva morska područja
Leo Bitunjac
Ovaj rad se bavi osobito osjetljivim morskim područjima (engl. Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) - područjima koja zbog svojih ekoloških, socio – ekonomskih, prometnih ili političkih značajki uživaju posebnu zaštitu, te utjecajem brodarstva na PSSA i obrnuto. Rad se također bavi Međunarodnom pomorskom organizacijom (the International Maritime Organization, IMO) i njenom ulogom u zaštiti ljudskih života na moru, brodova i morskog okoliša.
Brodograđevna proizvodnja
Brodograđevna proizvodnja
Kristina Marasović
Tema ovog završnog rada je brodograđevna proizvodnja koja za cilj ima pobliže pojasniti i analizirati podatke o brodogradnji te utjecaju iste na nacionalno gospodarstvo države u kojoj se odvija. Glavna pitanja koja će se analizirati uključuju povezanost brodogradnje i brodarstva te čimbenike koji determiniraju odnosno utječu na razvoj brodogradnje. Nadalje, promatrati će se opće tendencije u razvoju brodogradnje, a posebna pozornost će se posvetiti geografskoj prelokaciji iste te...
Brodovi i terminali za rasute terete
Brodovi i terminali za rasute terete
Eni Nikolić
Rasuti teret je izraz za terete koji se prevoze u rasutom stanju, tj. bez ambalaže. U rasute terete ubrajamo rude, ugljen, fosfate, žitarice, boksit. Cilj rada je objasniti brodove i terminale za rasute terete. Zbog velike udaljenosti nalazišta navedenog tereta i njegovog mjesta prerade, javila se potreba prijevoza tog tereta morem brodovima. Za prijevoz i prekrcaj rasutog tereta je bitno poznavati osnovna fizičko-tehnička obilježja tereta i njegovo ponašanje za vrijeme prijevoza i...
Brodovi i terminali za teške terete
Brodovi i terminali za teške terete
Antonela Puljezević
Cilj rada je objasniti brodove i terminale za teški teret. Teškim teretom se smatraju izuzetno teškim teretom, takav teret zahtijeva poseban način rukovanja, od zahvata, prekrcaja do skladištenja. Brodovi za prijevoz teških tereta mogu prevoziti izuzetno teške i velike terete koji se inače ne mogu prevoziti uobičajenim brodovima. U lukama u kojima količine teškog tereta jamče ustaljenost većeg prometa izgrađuju se posebni specijalizirani terminali za prekcaj teškog tereta....
Brodovi nove generacije
Brodovi nove generacije
Ivan Grubišić
Brodovi nove generacije pojam je koji označava sva plovna sredstva koja određenim ili svim svojim značajkama, konstrukcijskim i propulzijskim čine tehnološki suvremeni plovni objekt koji svojom brzinom postavlja gornje granice u tehnološkom napretku brodogradnje. Za brodove nove generacije je bitno da uz povećanje maksimalne brzine zadovoljavaju postojeće sigurnosne kriterije koji plovidbu pospješuju te čine sigurnijom, udovoljavajući pritom strogim ekološkim standardima. Brodovi...
Brodovi različitih tehnologija
Brodovi različitih tehnologija
Duje Babić
U ovom završnom radu obrađujemo nove, moderne tehnologije koje se koriste u današnjem brodarstvu. Uspoređujemo različite vrste tehnologija kod modernih brodova te njihovu učikovitost u odnosu na njihovo ulaganje. Nastojalo se obuhvatiti što šire područje, od brodova za rasuti teret do RO-RO brodova. Obrađeni su još i kontenjerski transporti te brodovi za prijevoz kemikalija. Nastoji se uočiti što je bitno kod određenih tehnologija, kako u razilčitim teretima tako i u...
Brodovi za prijevoz cementa morem
Brodovi za prijevoz cementa morem
Josip Mahić
Tema ovog završnog djela rada je „ Brodovi za prijevoz cementa morem“. Pokušat ćemo približiti pojam cementa brodom jednostavnim i lako shvatljivim žargonom. Danas se cement krca isključivo na paletama, u kamione, vagone i u brodove. Brodovi za prijevoz cementa spadaju u skupinu brodova za prijevoz rasutog tereta, odnosno skupinu brodova za prijevoz lakših sipkih tereta. Krenut ćemo od samih osnova; što je brodarstvo, cement, prijevoz cementa morem, ukrcaj/iskrcaj cementa,...

Pages