Pages

Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Analiza, ocjena stanja i razvojne tendencije linijskog pomorsko putničkog prometa u Europi
Bogoslav Bugarin
U ovom radu analizira se putnički promet, sa posebnim pažnjom na linijski putnički promet putnika i vozila kako u Europi tako i u Republici Hrvatskoj. U početnom dijelu rada opisat će se značajke pomorsko-putničkog prometa te organizacija prijevoza u pomorsko-putničkom prometu. U daljnjem dijelu rada prikazat će se razvojne tendencije pomorsko-putničkog prometa i luka te njihov utjecaj na linijski putnički promet.
Arduino programabilni mini robot
Arduino programabilni mini robot
Valentino Radić
Završni rad predstavlja izradu programibilnog robota, temeljenog na razvojnom sučelju Arduino. Predstavit će se i razvojno sučelje Arduino, način rada, mogućnosti te upotrebu u modernoj tehnologiji. Robot ima veliki broj mogućnosti koje su ograničene arhitekturom razvojnog sustava Arduino, te maštom korisnika. Na primjeru samohodnog gusjeničara koji ima mogućnost zaobilaženja prepreka te spajanja bluetooth-om na Android mobilni uređaj radi ručnog upravljanja koristi se Arduino...
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Arhipelaške obale u sredozemlju i sigurnost plovidbe
Franko Alfier
Republike Hrvatska i Grčka svojim razvedenim obalama ističu se među Sredozemnim državama i zato su predmet ovoga rada. Upravo ta posebnost dovodi u pitanje, da li je sigurnost plovidbe kod takvog tipa obale ista kao i kod država s nerazvedenim obalama. Nadalje, istaknuta je važnost IMO organizacije te konvencija koje su nastale njenim djelovanjem. Uz to, naglašen je značaj obrazovanja pomoraca i osoba koje se bavim određenim morskim djelatnostima te provođenja sigurnosnih mjera...
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Astronomska navigacija sa i bez sekstanta
Juraj Carić
Suvremena elektronička oprema neizostavni je dio moderne navigacije. Međutim, metode astronomske navigacije ne smiju postati dio povijesti jer je to jedini neovisan sustav u oceanskoj polvidbi. U ovom radu opisan je rad instrumenta kojim se služimo u rješavanju zadataka astronomske navigacije. Opisane su suvremene metode određivanja pozicije na osnovi promatranja nebeskih tijela, koje se najčešče provode u praksi, kao i one alternativne metode koje se mogu primjeniti. Svrha ovog rada...
Astronomska precesija
Astronomska precesija
Marin Kunac
Danas su brodovi opremljeni suvremenom elektroničkom opremom za efikasnu navigaciju, međutim određivanje pozicije broda osmatrajući nebeska tijela još uvijek je neophodna i jedna od bitnijih vještina svakog nautičara. Dakako, ona pretpostavlja i poznavanje astronomskih pojava koje uzrokuju promjene koordinata nebeskih tijela, kao što su refrakcije, aberacije, paralakse, precesije i nutacije. U ovom radu se usmjerilo na ove posljednje dvije, s ciljem da se naglasi važnost...
Automatizacija generatora pare
Automatizacija generatora pare
Dino Mlačić
Brodski generator pare koristi se za proizvodnju vodene pare odreĎenog tlaka i temperature i ima široku primjenu te kao takav predstavlja jedan od važnijih brodskih sustava, izrazito bitan za rad cjelokupnog energetskog brodskog sustava. Para se koristi kao radni medij za pogon parnih turbina te za prijenos toplinske energije raznim pomoćnim ureĎajima za grijanje, kao što su sustav za grijanje i regulaciju temperature goriva, regulaciju temperature glavnog i pomoćnih dizel motora, rad...
Automatizacija rashladnih uređaja
Automatizacija rashladnih uređaja
Ante Tošić
Rashladni sustavi na brodovima neophodni su za normalne uvjete na brodu. U ovome radu opisan je rashladni sistem direktne ekspanzije. Na početku rada opisane su osnovne, pomoćne i regulacijske komponente rashladnoga sustava. Nadalje, kroz rad je metodom regulacije obrađen i primjer rashladnoga sustava direktne ekspanzije te su na kraju rada obrađene moderne metode regulacije.
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja
Automatizacija separatora zauljenih voda na FLNG brodu uz uporabu PLC uređaja
Toma Karađole
Diplomski rad prikazuje automatizaciju jednog od najsuvremenijih centrifugalnih separatora, separatora zauljenih voda koji se koristi kod FLNG brodova za ublažavanje utjecaja na okoliš. Za realizaciju rada korištena sklopovska podrška je PLC uređaj Siemens S7-200, a programska potpora realizirana je uz uporabu programskog paketa „STEP 7-MicroWIN“ tvrtke SIEMENS.
Automatizirani pomorski kontejnerski terminali
Automatizirani pomorski kontejnerski terminali
Duje Krstulović
U ovom radu osvrnut će se na prednosti i mane automatizacije terminala, njihovu ulogu u pomorskom prijevozu kontejnera, funkcioniranje i tehničko – tehnološke značajke te princip rada u najpoznatijim automatiziranim kontejnerskim terminalima. Spomenut će se kontejner kao teret, začetnici kontejnerskog tereta i kontejnerskog prijevoza uz objašnjeni uvod i postupnu evoluciju kontejnerskog pomorskog prometa. Pojašnjena povijest i statistika kontejnerskog prometa prije automatizacije...
Automatsko upravljanje brodskim kormilarskim uređajem
Automatsko upravljanje brodskim kormilarskim uređajem
Ante Matenda
Razvoj tehnologije i brodova je doveo do pojave automatskog upravljanja brodskim kormilarskim ureĎajem koje danas sve više zamjenjuje prvotno ručno upravljanje. Zadaća automatskog upravljanja brodskim kormilarskim ureĎajem je da uz pomoć raznih sustava mjeri parametre okoline i zadrţava brod na zadanom kursu. Prilikom svakog odmaka od zadanog kursa sustav treba reagirati i vratiti brod na zadani kurs. Cijeli sustav je vrlo sloţen te zahtijeva neprestano odrţavanje kako bi sve...
Autonomni brodovi
Autonomni brodovi
Mirko Alfirević
Cilj ovog rada je objasniti pojam autonomnog broda kao pomorskog plovila budućnosti. Opisan je koncept po kojem se predlažu ideje za proces automatizacije. Automatizacija se postiže opremanjem složenim autonomnim sustavom kako bi se osposobio brod da izvrši plan plovidbe bez prisutnosti posade na brodu. Ključna komponenta jest postizanje komunikacije između autonomnog broda i kontrolne stanice na kopnu pod nadzorom stručnog osoblja. Navedeni su vodeći idejni projekti na kojima se...
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Balastiranje i de-balastiranje broda u eksploataciji
Bruno Koludrović
Tema i glavni cilj ovog rada je pobliže upoznati čitatelja sa balastnim vodama i njihovoj primjeni u pomorskoj industriji. U radu će se čitatelj upoznati s međunarodnim propisima o balastnim vodama te njihovoj prijetnji za ekologiju i gospodarstvo. Kako se čitatelj upoznaje s osnovnim problemima oko balastnih voda, spomenut će se sve važnije metode i načini obrade balastnih voda. Rad je podijeljen na nekoliko dijelova gdje se prvo spominje pojam balastnih voda i njihova prijetnja za...

Pages