Pages

Analiza primjene suvremenih strategija održavanja u pomorstvu
Analiza primjene suvremenih strategija održavanja u pomorstvu
Karlo Bratić
U radu su analizirane prednosti i nedostaci suvremenih strategija održavanja. Boljim razumijevanjem suvremenih strategija održavanja stvara se podloga za analizu stanja održavanja pojedinog dijela brodskog sustava. Također, navedene su mogućnosti poboljšanja odnosno optimiranja pristupa održavanja za određeni brodski sustav. Cilj rada je što više približiti mogućnosti poboljšanja održavanja odnosno pristupa održavanju, kao i stava prema održavanju. Kao osnovni preduvjet za...
Analiza rada i optimizacija brodskog motora
Analiza rada i optimizacija brodskog motora
Ivan Ante Rupanović
U radu se obradio sporohodni dvotaktni dizelski motor, objasnio se posebno hidraulički sustav koji omogućuje široko i precizno variranje u radnim parametrima, neovisno o trenutnom opterećenju. Dio rada se odnosi na izmjenu radnog medija te na stehiometriju izgaranja. Posebna pažnja posvetila se kako procesu optimizacije tako i proračunu procesa: kompresije, izgaranja i ekspanzije. Također, izrađen je model sa pripadajućim dijagramima, a u zadnjem dijelu rada dati su primjeri iz...
Analiza rada i optimizacija sporokretnih dvotaktnih diesel motora
Analiza rada i optimizacija sporokretnih dvotaktnih diesel motora
Ante Muše
Zbog dodatnih pooštravanja propisa koji se odnose na ograničavanje emisije štetnih ispušnih plinova brodskih sporokretnih dvotaktnih Diesel motora postoji nužnost istraživanja motora u fazi projektiranja te predstavlja ključan korak u proizvodnji motora i postizanju željenih zahtjeva, stoga se provode intenzivna istraživanja za poboljšanje procesa izgaranja, postizanje željenih performansi i dozvoljenih razina štetnih ispušnih plinova. Višezonski model izgaranja posebno je...
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Ivan Đuran
Danas se mnogi ljudi oslanjaju na računala za domaće zadaće, rad, stvaranje ili pohranjivanje korisnih informacija. Stoga je važno da informacije o računalu budu spremljene i održavane ispravno. Također je izuzetno važno za ljude na računalima da štite svoje računalo od gubitka i zloupotrebe podataka. Od ključne je važnosti za tvrtke da zadrže informacije koje posjeduju, tako da hakeri ne mogu pristupiti informacijama. Kućni korisnici također trebaju primijeniti sredstva i...
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Analiza sigurnosti i privatnosti računalne mreže
Katarina Đivoje
Sve je veća svijest među različitim poduzećima i organizacijama kako je za uspješno poslovanje potrebno imati dobro zaštićen računalni sustav kako bi se spriječilo bilo kakvo narušavanje sigurnosti i privatnosti. U tu svrhu je u ovom diplomskom radu provedeno anonimno istraživanje putem internet upitnika na temu analize sigurnosti i privatnosti računalne mreže u poduzećima/organizacijama u hrvatskom i stranom (inozemnom) vlasništvu. Cilj provedenog istraživanja je bio...
Analiza spremnosti luka za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima
Analiza spremnosti luka za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim i balastnim vodama i talozima
Maja Čović Bajramagić
Cilj rada je analiza spremnosti luka RH za primjenu Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, sljedom čega se promatraju količine balastnih voda u desetogodišnjem intervalu na području RH, te porijeklo istih. Promatrano je porijeklo balastnih voda kako bi se umanjilo štetno djelovanje invazivnih vrsta na bioraznolikost, pri čemu je zabilježen konstantan rast balastnih voda iz drugih mora, te pad balastnih voda iz Jadranskog mora. Također,...
Analiza stanja zastupljenosti ISO standarda u Hrvatskoj
Analiza stanja zastupljenosti ISO standarda u Hrvatskoj
Zvonimir Dilber
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) svojim standardima poduzećima uvelike olakšava poslovanje. Standardi su u poslovanju prisutni kako bi osigurali da sve funkcionira. Globalizacija, razvoj tržišta i industrija te sve brže odvijanje poslovnih procesa u organizacijama zahtijevaju standardizaciju i normizaciju te je nameću u prvi plan svake ozbiljne organizacije današnjice. Cilj ovog rada je povećati svijest i znanje o sustavima upravljanja kvalitetom svih onih koji...
Analiza strategije pomorske i prometne politike u RH
Analiza strategije pomorske i prometne politike u RH
Željka Popović
Ulaskom Hrvatske U Europsku Uniju postavila su se nova pitanja i smjernice za razvijanje nacionalnog gospodarstva. Temeljni dokument koji se temelji na predviđanju i usmjeravanju pomorskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj Strategija je pomorske politike. Od Strategije se očekuje analiza i postavljanje ciljeva ključnih segmenata pomorskog gospodarstva. Dinamika pomorskog tržišta, nacionalni resursi i konkurencija glavni su izazovi pozicioniranja Republike Hrvatske kao jedne od...
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Analiza uklanjanja malih onečišćenja u lukama
Kruno Paić
Iako spor, transport morem visoko je efikasna metoda transporta velikih količina tereta i ljudi. Današnje društvo svjedoči rastu brodskog prometa za koji je ponajviše zaslužan turizam i sve češće odabiranje brodica, jedrilica i jahti za provođenje odmora na moru. Uzme li se u obzir to i nedovoljno iskusne skipere i kapetane, može se reći da je veliki broj malih onečišćenja postao dijelom svakodnevice te se može pretpostaviti da će u budućnosti njihov broj biti još veći....
Analiza uputa za upravljanje brodom prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke
Analiza uputa za upravljanje brodom prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke
Sanja Čajsa
Upravljanje brodom sloţena je zadaća u ovisnosti od manevarskih svojstava samoga broda, ali i čovjeka koji mora biti kvalitetno pripremljen i obučen za vršenje takve duţnosti. Brod kao sloţeni sustav sam stvara sile koje vrše djelovanje na njega, ali je tako isto podloţan utjecaju sila iz okoline. Ove sile moraju se poznavati kako bi se u obzir uzelo njihovo djelovanje, a gdje je to moguće i pozitivno iskoristilo prilikom izvoĎenja uplovljenja odnosno isplovljenja. Postojeće...
Analiza vibracija brodskog porivnog sustava
Analiza vibracija brodskog porivnog sustava
Luka Bugarin
Vibracije u mehanizmima brodskog porivnog sustava su predmet kontinuiranog istraživanja s ciljem sprječavanja kvarova konstrukcijskih elemenata sustava i broda. Glavni cilj ovoga rada je mjerenje i analiza torzijskih vibracija na vodu vratila brodskog vijka te određivanje kritične brzine u brodskom porivnom sustavu. Analizom torzijskih naprezanja treba provjeriti prelaze li ona granicu propisanu klasifikacijskim pravilima Hrvatskog registra brodova. Ta su pravila bitna jer se prema njima...
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Analiza značajki, mogućnosti i ograničenja elektroničkih navigacijskih karata i sustava za njihov prikaz
Vedran Nikolić
Elektronička navigacijska karta je osnovno navigacijsko pomagalo. Upotrebljava se za planiranje putovanja, ucrtavanje rute, određivanje pozicije broda, kao i svih ostalih navigacijskih obaveza i zadataka u svrhu sigurne plovidbe. U ovom radu su analizirane i opisane elektroničke navigacijske karte i sustavi za njihov prikaz. Objašnjeni su pojmovi vektorskih i rasterskih navigacijskih karata koje predstavljaju standardne formate elektroničkih navigacijskih karata koji se koriste u...

Pages