Pages

Analiza ispušnih emisija
Analiza ispušnih emisija
Ivan Malovan
Danas se u svijetu traže različita rješenja kojima bi se smanjile emisije ispušnih plinova, kao npr. uporaba zamjenskih goriva i razvoj djelotvornijih brodskih strojeva. Svjetska pomorska organizacija dala je smjernice za buduće granice individualnih ispušnih komponenata, uzimajući u obzir različite primjene i uvjete za rad brodskog stroja. Proizvođači strojeva kontinuirano razvijaju nove tehnologije kojima bi se udovoljilo postojećim i eventualno novim propisima koji se odnose na...
Analiza jednog tipičnog projekta suvremene jahte
Analiza jednog tipičnog projekta suvremene jahte
Marko Bukvić
Svijet je većinski sačinjen od vode i nekad davno prije parnog doba i kasnije izuma aviona najlakše i najpraktičnije što je čovjek u tim okolnostima mogao napraviti jest splav sa jedrom sačinjen od drva za prelazak rijeka i mora. U samim početcima koristili su se za trgovinu te ratove, no velikim ljudskim otkrićima od jednostavne splavi čovjek je stvorio velike megajahte koje se odlikuju sa najluksuznijim sadržajem. Cilj ovog rada je opisati povijesni razvoj jahti, analizirati...
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Analiza kapaciteta država Europske Unije u slučaju onečišćenja morskog okoliša štetnim tekućim tvarima
Frane Bogdan
Svrha ovog rada je analizirati kapacitete i opremu koje posjeduju države EU za odgovor u slučaju onečišćenja mora štetnim tekućim tvarima. Do izljeva može doći prlikom operacija ukrcaja i iskrcaja, operacija s cjevovodima, ali i tijekom sudara i nasukanja brodova koji prevoze štetne tekuće tvari u lokalne luke i obalne vode. Najvažnija stavka u slučaju svakog potencijalnog onečišćenja jest pripravnost i spremnost na odgovor. Istjecanje ulja, koje je ujedno najčešći...
Analiza komunikacijske veze na trajektu "Jadrolinije"
Analiza komunikacijske veze na trajektu "Jadrolinije"
Roko Baras
Sigurnost plovidbe na brodu ne smije biti ugrožena ni u jednoj fazi pomorskog putovanja. Tehničko-tehnološke karakteristike m/t „Korčula“ analizirane su sa stajališta brodskih komunikacija. Pored obveznih GMDSS komunikacijskih sustava, na prikazanoj ruti 604 postoji mogućnost povezivanja na mreže komercijalnih mobilnih operatera. Kombiniranjem obvezne i komercijalne opreme i veze, može se postići povećanje pomorske sigurnosti.
Analiza korištenja upijača u uljnim izljevima
Analiza korištenja upijača u uljnim izljevima
Ante Caktaš
Uljna onečišćenja i nesreće mogu uzrokovati katastrofalne posljedice za okoliš i čovjeka, stoga je od iznimne važnosti poduzeti sve mjere za sprječavanje izljeva, kao i pravovremeno djelovati koristeći odgovarajuća sredstva za čišćenje. Upotreba upijača široko je primijenjena i prikladna, prvenstveno kod sanacije onečišćenja na obalama, kada druge tehnike čišćenja nisu primjenjive. Upijači su općenito manje učinkoviti kod sanacije ulja visoke viskoznosti, poput ulja...
Analiza kovarijance
Analiza kovarijance
Mislav Lukač
U ovom završnom radu predstavljena je analiza kovarijance (ANCOVA) koja je zapravo specijalan slučaj statističkog modeliranja unutar općeg linearnog modela kojeg obilježava postojanje jedne ili više zavisnih varijabli i jedne ili više nezavisnih varijabli te u sebi integrira analizu varijance (ANOVA) i regresijsku analizu. Za razliku od ANOVA-e ovdje se kao nezavisna varijabla pojavljuje i kovarijabla ili kovarijat koja je u određenoj linearnoj vezi sa zavisnom te je uključujemo u...
Analiza metoda korištenih za smanjenje onečišćenja uljima na području mediterana
Analiza metoda korištenih za smanjenje onečišćenja uljima na području mediterana
Bruno Ljubić
Narušavanje morskog okoliša događa se pri svakodnevnim operacijskim i slučajnim onečišćenjima s plovila. Uzevši u obzir način skladištenja tereta na brodu, njegovom obradom pri prekrcaju, kao i u slučajevima pomorskih havarija, dio tereta može dospjeti u more i prouzročiti onečišćenje. Jedna od najčešćih onečišćenja morskog okoliša predstavlja onečišćenje uljima. Područje Mediterana, kao jedno od prometnijih pomorskih putova, pod velikim je rizikom od...
Analiza modela za predviđanje uljnih izljeva
Analiza modela za predviđanje uljnih izljeva
Lovre Erak
Visoka stopa prometa trgovačkih brodova i eksploatacija uljnih derivata u prijevozu morem rezultira brojnim havarijama iz čega proizlazi narušavanje morskog ekosustava. More se onečišćuje uljem kroz pomorske nesreće, manipuliranjem tereta pri prekrcaju, pri operacijama čišćenja brodskih tankova i sl. Pravovremena reakcija kao i predviĎanje izljeva upravo su ključne radnje kako bi se šteta uljnog izljeva svela na minimum. Predmet istraživanja ovog rada je analiza modela za...
Analiza najvažnijih spašavanja brodova na Jadranu od 50 - ih godina do danas
Analiza najvažnijih spašavanja brodova na Jadranu od 50 - ih godina do danas
Luka Bekavac
Tema ovog diplomskog rada je analiza vaĎenja podrtina u Jadranskom moru. Cilj rada bio je izloţiti najreprezentativnije akcije vaĎenja i odsukavanja brodova nakon pedesetih godina 20. stoljeća. U radu je istaknuto nekoliko problema, kao što su ekonomska isplativost, tehnička opremljenost te mogućnost ponovnog puštanja u promet spašenih brodova. Nakon analize metoda slučajeva, zaključilo se kako je problem podrtina u Jadranskom moru moguće riješiti jedino izradom studije koja bi...
Analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Katarina Matić
Tema rada je analiza nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Ciljevi istraživanja nezaposlenosti su otkriti uzroke i donijeti zaključke oko eventualnog rješenja problema ili njegovog smanjenja. Svrha ovog tada je napraviti podjelu nezaposlenosti kako bi se podaci što bolje obradili i analizirali. Nezaposlenost u Republici Hrvatskoj analizirana je prema geografskom položaju Republike Hrvatske, stupnju obrazovanja osoba i prema spolu i dobi osoba. Većina korištenih izvora temelji se na...
Analiza norme ISO 9001
Analiza norme ISO 9001
Daria Božena Forlić
U ovom diplomskom radu analizirane su norme koje se koriste za sustave upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 s detaljnim objašnjenjem i pojašnjenjem sadržaja, zahtjeva i izmjena koje su se dogodile pri reviziji. Opširno se obuhvatio pojam međunarodne organizacije za normizaciju te ISO 9001, najpopularniji i najčešće korišteni standard za sustave upravljanja kvalitetom u svijetu, da bi se shvatila ozbiljnost ove organizacije i norme koja je analizirana. Također je...
Analiza opreme za požarnu zaštitu kod ro-ro brodova
Analiza opreme za požarnu zaštitu kod ro-ro brodova
Luka Bašić
Rad ne sadrži sažetak.

Pages