Pages

Ugroženost plemenite periske
Ugroženost plemenite periske
Domana Bilobrk
Plemenita periska pripada obitelji periski lat. Pinnidae sa znanstvenim nazivom lat. Pinna nobilis što znači lostura, a veličinom je najveća i izgledom najatraktivnija školjka Jadranskog i Sredozemnom mora. Od iznimne važnosti je ekološka uloga plemenite periske upravo zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što u konačnici doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Također, pruža brojnim algama, spužvama, mahovnjacima i...
Ukapljivanje plinova
Ukapljivanje plinova
Anton Kovačev
Uvodni dio opisuje tipove plinova koji se ukapljuju. Zatim sagledavamo mogućnosti njegovog korištenja kao i njegovu podjelu u odnosu na prijevoz morskim putem tj. brodom, odnosno na smjene LPG i LNG plinova. Nadalje, rad opisuje brodsko pristanište tj. terminale za ukrcaj i iskrcaj tereta kao i njegove najvažnije dijelove u okviru navedenih radnji. Istodobno se spominju spremnici za teret te njihova zaštita od eventualnog požara i eksplozije. U poglavlju rukovanjem teretom navedeni su...
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Katarina Simatović
Smjerovi i svrhe obrazovanja su se tijekom povijesti mijenjale, a danas se moţe reći da postoje tri glavna cilja obrazovanja: humanistiĉki, ekonomski i socijalni. Razvoj obrazovanja prati i razvoj obrazovanja na daljinu koji ima veoma vaţnu ulogu kod pomorskih zanimanja. Koncept cjeloţivotnog obrazovanja postaje sve vaţniji ponajviše zbog brzih promjena u tehnologiji i samim tim je neophodno konstantno usavršavanje i osposobljavanje ljudskih resursa. Školovanje pomoraca kakvog danas...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga i značenje ekoturizma na ponudu u Republici Hrvatskoj
Uloga i značenje ekoturizma na ponudu u Republici Hrvatskoj
Ljubica Topić
Brz rast svjetskog stanovništva, degradacija okoliša i industrijalizacija negativno utječu na čovjekovu okolinu. Turizam kao jedna od najvećih gospodarskih aktivnosti prepoznao je potrebu za očuvanjem okoliša te se zbog toga razvio specifični oblik turizma koji se naziva ekoturizam. Ekoturizam podrazumijeva putovanja s visokim stupnjem zaštite okoliša u prirodna područja koja, osim što imaju pozitivan učinak na okoliš, utječu i na dobrobit lokalnog stanovništva. S obzirom na...
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Nina Miodrag
U radu se istražuje uloga i obilježja morskih luka te njihov razvoj kroz brojna karakteristična razdoblja. Morske luke i brodarstvo su se usporedno razvijali stoga su neodvojive komponente. Za pomorstvo se može reći da predstavlja kompleksan sustav koji obuhvaća djelatnosti različitih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih odrednica. Ideja ovog rada je opisati morske luke i infrastrukturu te na temelju prikupljenih podataka objasniti njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo.
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Uloga matematike u obrazovanju nautičara
Kristijan Markić
Matematika se još od davnina koristi u brojnim tehničkim granama, pa tako i u pomorstvu, posebice navigaciji. Pomorstvo bez poznavanja matematike ne bi bilo zamislivo u pogledu stabiliteta broda, te ucrtavanja plana putovanja. Utjecaj matematike u pomorstvu se može promatrati kroz primjenu trigonometrije i geometrije u terestričkoj i astronomskoj navigaciji te u proračunima vezanim za konstruiranje navigacijskih karata. Razvoj matematike utjecao je na razvoj samog pomorstva. Zato je u...
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Uloga ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Tomislav Papić
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Republici Hrvatskoj obavlja upravne i ostale poslove kao što su mjere zaštite Jadranskog mora, otoka te priobalja, razvoj politike i upravljanje otocima, zaštita mora od onečišćenja s brodova, te predlaže strategiju razvoja svih vidova promet. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 2011. godine promijenilo je naziv u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministarstvo se sastoji od kabineta ministra, glavnog...
Uloga motivacije zaposlenika u pomorskim poduzećima
Uloga motivacije zaposlenika u pomorskim poduzećima
Dino Pezo
Cilj ovog diplomskog rada je istraţiti odnos motivacije i zadovoljstva zaposlenika u pomorskoj organizaciji i definirati vaţnost motivacije u upravljanju ljudskim potencijalima. U radu će se definirati koliko motivacijski faktori mogu utjecati na ponašanje i psihosocijalno stanje u zaposlenika. Poduzeća i njihovi menadţeri moraju koristiti različite strategije pristupa svojim zaposlenicima. Svrha ovog rada je potkrijepiti faktore psihosocijalnog ponašanja s faktorima rada i radnog...
Uloga neverbalne komunikacije u organizaciji
Uloga neverbalne komunikacije u organizaciji
Luka Šamadan
Cilj ovoga rada je istražiti značaj neverbalne komunikacije u organizaciji. Rad je fokusiran na pojmu komunikacije, osobito neverbalne, organizacije te komunikacije u organizaciji. Kroz teorijski dio ovoga rada upoznat ćemo se sa stilovima i vrstama komunikacije od kojih je za pisanje rada najznačajnija neverbalna komunikacija. Upoznat ćemo se također i s procesima komunikacije u organizaciji te s problemima koji se u njoj pojavljuju i načinima koji komunikaciju čine što uspješnijom.
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Uloga prosudbe u sustavu upravljanja kvalitetom u realizaciji kontinuiranog poboljšanja kvalitete
Katica Dužević
Da bi se zasnovao odreĊeni sustav upravljanja, te odrţavao isti, potrebno je uz ostalo vršiti prosudbe tog sustava. Isto se odnosi i na uvoĊenje sustava upravljanja kvalitetom. Organizacije ustanovljuju, dokumentiraju, provode i odrţavaju sustav upravljanja kvalitetom uz konstantno poboljšavanje uĉinkovitosti tog sustava kako bi bili u skladu sa zahtjevima odreĊenih normi. U radu su navedeni najznaĉajniji standardi vezani uz normu ISO 9001, vrste prosudbe i naĉini na koje se...

Pages