Pages

Ugovor o pomorskom osiguranju
Ugovor o pomorskom osiguranju
Marta Zeljković
Iako Pomorski zakonik ne definira ugovor o pomorskom osiguranju moguće ga je definirati kao ugovor u kojem se ugovaratelj osiguranja obvezuje da će osiguratelju platiti premiju osiguranja ili doprinos, a osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja da će osiguraniku, ako nastane događaj koji znači osigurani slučaj isplatiti osigurninu ili na drugi odgovarajući način ispuniti svoju ugovoru obvezu. Strane ugovora o osiguranju su osiguranik, osiguratelj i ugovaratelj osiguranja....
Ugovor o slagačkom poslu
Ugovor o slagačkom poslu
Antonija Lušić
Predmet ovog rada je analiza ugovora o slagačkom poslu. Ugovor o slagačkom poslu sklapaju lučki slagač i naručitelj. Tim ugovorom lučki slagač obvezuje se da će obaviti jednu ili više slagačkih operacija, a naručitelj slagačkog posla da će slagaču isplatiti nagradu. Lučki slagači su osobe koje se bave ukrcajem tereta na brod, iskrcajem tereta iz broda, slaganjem tereta na brod, te prekrcajem tereta s jednog prijevoznog sredstva na drugo. Na te se poslove prirodno nadovezuje...
Ugovor o tegljenju
Ugovor o tegljenju
Daniela Frigan
Tegljenje na moru poseban je oblik pomorsko-plovidbene djelatnosti koji se sastoji u tome da brod koji tegli (tegljač) stavlja tegljenom brodu ili drugom objektu na raspolaganje svoju pogonsku snagu time što ga povlači, potiskuje, drži na određenom mjestu ili mu pomaže kod obavljanja drugih manevara. Ugovorom o tegljenju brodar tegljača obvezuje se svojim brodom tegliti, odnosno potiskivati, drugi brod ili objekt do određenog mjesta ili za određeno vrijeme ili za izvođenje...
Ugovor o zakupu broda
Ugovor o zakupu broda
Josip Kustura
Ugovorom o zakupu broda zakupodavatelj daje zakupoprimatelju brod na uporabu, uz plaćanje zakupnine, radi obavljanja plovidbene djelatnosti. Pod uporabom broda razumijeva se pravo na gospodarsko iskorištavanje broda. Zakupoprimatelj posluje s brodom za svoj račun, kao da je vlasnik broda. Pomorskim zakonikom propisano je kako ugovor o zakupu broda mora biti sklopljen u pisanom obliku, u suprotnom ne proizvodi pravni učinak. U svrhu ispunjenja ugovora obje ugovorne strane –...
Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova
Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova
Ana Marija Glavota
Ugovori koji se izvršavaju pomoću plovidbe pomorskim brodom nazivaju se ugovorima o iskorištavanju pomorskih brodova. Pomorski zakonik sve ugovore o iskorištavanju brodova dijeli na: ugovore o pomorskom plovidbenom poslu i ugovore o zakupu broda. Međusobno se razlikuju prema pravnoj prirodi. Dok su ugovori o plovidbenom poslu po pravnoj prirodi ugovori o djelu, ugovori o zakupu broda su ugovori o uporabi stvari. U ugovorima o plovidbenom poslu predmet pravnog odnosa je činidba...
Ugovori o prijevozu stvari morem
Ugovori o prijevozu stvari morem
Tomislav Harapin
Ugovorom o prijevozu stvari morem prijevoznik se obvezuje prevesti stvari brodom, a naručitelj prijevoza platiti vozarinu. Temeljna podjela ugovora o prijevozu stvari morem, prema Pomorskom zakoniku, je na brodarske ugovore i ugovore o prijevozu pojedinih stvari. Takvo razlikovanje zasniva se na specifičnostima slobodne i linijske plovidbe te potrebe za sklapanjem različitih ugovornih odnosa. U radu se posebno analiziraju međunarodni i nacionalni izvori prava prijevoza stvari morem....
Ugroženost plemenite periske
Ugroženost plemenite periske
Domana Bilobrk
Plemenita periska pripada obitelji periski lat. Pinnidae sa znanstvenim nazivom lat. Pinna nobilis što znači lostura, a veličinom je najveća i izgledom najatraktivnija školjka Jadranskog i Sredozemnom mora. Od iznimne važnosti je ekološka uloga plemenite periske upravo zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što u konačnici doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Također, pruža brojnim algama, spužvama, mahovnjacima i...
Ukapljivanje plinova
Ukapljivanje plinova
Anton Kovačev
Uvodni dio opisuje tipove plinova koji se ukapljuju. Zatim sagledavamo mogućnosti njegovog korištenja kao i njegovu podjelu u odnosu na prijevoz morskim putem tj. brodom, odnosno na smjene LPG i LNG plinova. Nadalje, rad opisuje brodsko pristanište tj. terminale za ukrcaj i iskrcaj tereta kao i njegove najvažnije dijelove u okviru navedenih radnji. Istodobno se spominju spremnici za teret te njihova zaštita od eventualnog požara i eksplozije. U poglavlju rukovanjem teretom navedeni su...
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Uloga cjeloživotnog obrazovanja u pomorskim zanimanjima
Katarina Simatović
Smjerovi i svrhe obrazovanja su se tijekom povijesti mijenjale, a danas se moţe reći da postoje tri glavna cilja obrazovanja: humanistiĉki, ekonomski i socijalni. Razvoj obrazovanja prati i razvoj obrazovanja na daljinu koji ima veoma vaţnu ulogu kod pomorskih zanimanja. Koncept cjeloţivotnog obrazovanja postaje sve vaţniji ponajviše zbog brzih promjena u tehnologiji i samim tim je neophodno konstantno usavršavanje i osposobljavanje ljudskih resursa. Školovanje pomoraca kakvog danas...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Uloga i važnost izrade studije gospodarske opravdanosti kod koncesioniranja lučkog područja
Filip Bojić
Luke čine dio općeg odnosno pomorskog dobra pa se zbog takvog pravnog režima njima gospodari preko sustava koncesija u kojem lučka uprava kao davatelj koncesije, lučko poslovanje prepušta poduzetniku koji preuzima ulogu koncesionara. Da bi se to ostvarilo koncesionar izrađuje studiju gospodarske opravdanosti čija je osnovna uloga stručnim analizama i metodama dokazati isplativost poduzetničkog poduhvata zbog čega ovaj dokument ima iznimnu važnost, koja se ovim radom pokušala...
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Uloga infrastrukture u morskim lukama
Nina Miodrag
U radu se istražuje uloga i obilježja morskih luka te njihov razvoj kroz brojna karakteristična razdoblja. Morske luke i brodarstvo su se usporedno razvijali stoga su neodvojive komponente. Za pomorstvo se može reći da predstavlja kompleksan sustav koji obuhvaća djelatnosti različitih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih odrednica. Ideja ovog rada je opisati morske luke i infrastrukturu te na temelju prikupljenih podataka objasniti njihov utjecaj na cjelokupno gospodarstvo.

Pages