Pages

Inspekcija, održavanje i primjena premaza na brodovima
Inspekcija, održavanje i primjena premaza na brodovima
Ljubica Vidović
Cilj ovog rada je dati kratak pregled zaštitnih te antivegetativnih premaza, koji se upotrebljavaju za zaštitu brodskog trupa od korozije i obraštanja. U prvom poglavlju obrađuje se problematika korozije na globalnoj razini, te načini zaštite trupa od korozije. U drugom poglavlju objašnjen je sastav premaza te klasifikacija premaza. U trećem poglavlju navedeni su specijalni tipovi premaza. U četvrtom poglavlju riječ je o tehnici nanošenja premaza, te pripremi površine. U petom...
Inspekcijski pregled i nadzor brodova
Inspekcijski pregled i nadzor brodova
Stipe Čipčić
Kako bi se povećala sigurnost na moru, pojačala zaštita morskog okoliša i poboljšali životni i radni uvjeti posade, 1982. godine usvojen je Pariški memorandum kojim su ujedinjenji i koordinirani postupci kojima se u pojedinim lukama kontrolira da li i u kojoj mjeri brodovi koji u njih uplovljavaju, bez diskriminacije na temelju njihove zastave, poštuju postojeće međunarodne standarde. Pod pojmom inspekcijski nadzor podrazumijeva se nadzor nad obavljanjem sigurne plovidbe te...
Institutske klauzule za osiguranje brodova
Institutske klauzule za osiguranje brodova
Nino Šmith
Pod pojmom institutske klauzule podrazumijevaju se standardne ugovorne klauzule pomorskog osiguranja koje publicira Savez londonskih pomorskih osiguratelja. Postoje kompleti institutskih klauzula za sve najvažnije oblike pomorskog osiguranja. Posebna klauzula postoji za svaku tipičnu kategoriju predmeta pomorskog osiguranja za osiguranje brodova, robe i vozarine. Postoje posebne klauzule za osiguranje pomorskih rizika i posebne za osiguranje ratnih rizika i rizika štrajka. Institutske...
Integrirana baza podataka brodova
Integrirana baza podataka brodova
Ivana Ćorluka
Podatke o brodovima potrebno je stalno prikupljati, obrađivati i analizirati i iz njih izvoditi nove informacije. Mogu se pretraživati aktivni i povijesni podatci o karakteristikama brodova, kretanju broda, plovilima uključenim u incidentima ili prijevozu tereta. Najčešće to znači da treba pretražiti više izvora podataka. U ovom završnom radu predlaže se model integrirane baze podataka brodova koji preslikava jedan mali dio stvarnih podataka o brodovima. Namjera je bila prikupiti...
Integrirani borbeni informacijski sustav na ratnom brodu
Integrirani borbeni informacijski sustav na ratnom brodu
Dario Javorčić
Diplomski rad u centar pozornosti stavlja način rada i svrhu borbenog integriranog sustava koji je implementiran na ratnom brodu. U ovome radu opisuje se način rada, te mogućnosti jednog od najpoznatijeg borbenog sustava – 9LV. Švedska kompanija SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolage) se smatra jednim od lidera u obrambenoj industriji. Spomenuti borbeni sustav se kroz povijest razvijao onim intenzitetom i brzinom, kojom i ostala industrijska tehnologija, kao i način ratovanja. U ovome...
Integrirani sustav za nadzor i upravljanje brodom
Integrirani sustav za nadzor i upravljanje brodom
Marko Živković
U počecima navigacije, nije bilo sigurno ploviti oceanima, moralo se pratiti obalu. Također, brod se koristio za prijevoz ljudi i tereta od točke A do točke B. Uz to sigurnost nije bila na visokom nivou. Kako je vrijeme prolazilo, tehnologija je napredovala, te se u modernom dobu nastoji što više povećati sigurnost u pomorstvu. To se omogućilo mukotrpnim radom inženjera, koji su razvijali elektroničke sustave koji bi se koristili na brodovima, za povećanje sigurnosti plovidbe i...
Intrinzične i ekstrinzične radne vrijednosti
Intrinzične i ekstrinzične radne vrijednosti
Ivana Radović
Predmet ovog završnog rada je obraditi čovjekove intrinzične i ekstrinzične radne vrijednosti. Radne vrijednosti ispituju ciljeve koje pojedinac pokušava ostvariti svojim radom. Ti ciljevi su kod bilo kojeg pojedinca drukčiji, dok je cilj ovoga rada pobliže prikazati čimbenike koji utječu na nas, te načine i motivaciju kojima to možemo ostvariti. Motivacija je ključna u obavljanju rada, te samim time objašnjava se odnos razine motivacije i uspješnosti obavljanja zadanog rada....
Isprave pomorskog osiguranja
Isprave pomorskog osiguranja
Josip Jurko
Pomorskim osiguranjem ugovara se pravni posao kojim se osiguravaju brodovi, teret koji se prevozi brodovima, odgovornost brodara kao i drugi aspekti i rizici plovidbe morem. U ovom radu se definiraju isprave pomorskog osiguranja od kojih je najvažnija polica osiguranja. Osim pomorske police u pomorskom osiguranju se koriste druge isprave kao što je list pokrića, potvrda o sklopljenom osiguranju i certifikat osiguranja. Prijenos prava iz ugovora označava prijenos prava ugovornih stranaka...
Istosmjerni brodski električni sustavi
Istosmjerni brodski električni sustavi
Duje Vukčević
Rad opisuje izvedbe brodskih istosmjernih energetskih sustava i analizira razloge takvog rješenja, prednosti i nedostatke. U radu su ukratko opisane sve komponente brodskih elektro-energetskih sustava, konvencionalnih izmjeničnih i alternativnih istosmjernih sustava. Na temelju sadržaja predstavljenog u radu donesen je zaključak i pretpostavka o budućem razvoju brodskih elektro-energetskih sustava
Istraživanje mogućnosti razvoja morskih luka u Republici Hrvatskoj
Istraživanje mogućnosti razvoja morskih luka u Republici Hrvatskoj
Antonia Barada
Cilj rada je analizirati elemente koji su važni za razvoj pomorstva te odrediti kolika je važnost njihovog utjecaja. Istražene su prednosti razvoja pomorstva. Istraživanjem tržišta potrebno je otkriti potrebe, motive i ponašanje tržišta kako bi se otkrila potražnja za proizvodima i uslugama. U hrvatskom pomorstvu značajan utjecaj na poticanje razvitka gospodarstva imaju morske luke u koje je u budućnosti potrebno dodatno investirati kako bi bile u skladu s ostalim svjetskim...
Istraživanje mogućnosti zaštite okoliša u menadžmentu marina
Istraživanje mogućnosti zaštite okoliša u menadžmentu marina
Sanja Bjelanović
U radu se istražuju mogućnosti primjene društvene odgovornosti i zaštite okoliša u menadžmentu marina na reprezentativnom uzorku marina u Republici Hrvatskoj. Koristeći se sekundarnim podacima dobivenih istraživanjem provedena je analiza društvene odgovornosti hrvatskih marina. Zaštita morskog okoliša ali i ljudskih resursa kao glavnih resursa u nautičkom turizmu predstavljaju jedan od najvećih izazova u menadžmentu i poslovanju marina. Glavni cilj rada je ispitati razinu...
Istraživanje obilježja marina u budućnosti
Istraživanje obilježja marina u budućnosti
Davor Jakulj
U radu se istražuju promjene u okruženju u industriji marina te se na temelju toga predviđaju karakteristike marina u budućnosti. Usklađivanje s ključnim trendovima u okruženju predstavlja sve veći izazov uspješnog poslovanja marina širom svijeta. Jedan od najznačajnijih trendova koji značajno utječe na poslovne organizacije vezan je za društveno odgovorno poslovanje. S obzirom na veliki ekonomski i društveni doprinos marina u zajednici evidentna je potreba za istraživanjem...

Pages